Dywanik unieważniony

Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał postanowienie, w którym uchylił zaskarżone orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli z dnia 12 stycznia 2009 r. i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim.

W styczniu bieżącego roku Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli rozpatrując odwołanie Mariusza S. uznała go winnym tego, że w dniu 15 października 2008 r. stawił się do pracy w stanie nietrzeźwym, czym uchybił godności zawodu i obowiązkom nauczyciela. Mariusz S. odwołał się od tego orzeczenia do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej. Orzeczeniem dyscyplinarnym z dnia 26 maja 2009 r. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej utrzymała w mocy zaskarżone orzeczenie. Odwołanie od powyższego orzeczenia do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu wniósł obwiniony.
Zaskarżone postanowienie zostało wydane przez Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej, która działa na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz.U.1998/15/64 ze zmianami). Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu komisja ta orzekała bez umocowania prawnego, gdyż powołane rozporządzenie MEN utraciło moc z dniem 6 października 2000 r. Sytuacja ta zaistniała na skutek wejścia w życie z dniem 6 kwietnia 2000 r. ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy ? Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr. 19 poz. 239). W praktyce oznacza to, że z dniem 6 października 2000 r. straciły moc obowiązującą wszystkie przepisy wykonawcze wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w Karcie Nauczyciela. Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych zostało wydane na podstawie art. 85 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
Sąd Apelacyjny w Poznaniu dodał,iż znany mu jest odmienny pogląd Rzecznika Dyscyplinarnego to znaczy, że postanowienia komisji dyscyplinarnej są wiążące, ponieważ rozporządzenie MEN z 22 stycznia 1998 r. nie utraciło mocy obowiązującej na podstawie art. 16 ustawy z 18 lutego 2000 r. nowelizującej Kartę Nauczyciela, ale poznanski trybunał nie podziela tego stanowiska.
Ponieważ Sad Apelacyjny w Poznaniu uważa inaczej, w wyniku stwierdzenia nieważności postępowania w całości, prowadzi to do uchylenia nie tylko zaskarżonego orzeczenia, ale również orzeczenia komisji dyscyplinarnej I instancji, zniesienia postępowania i przekazania sprawy Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie do ponownego rozpoznania.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …