Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / „Okrągły stół prawa”

„Okrągły stół prawa”


Procedowany obecnie projekt ustawy zmieniającej ustawę o ustroju sądów powszechnych i ustawę o Sądzie Najwyższym, nazywanej ustawą dyscyplinującą sędziów, nie zapobiegnie chaosowi w wymiarze sprawiedliwości spowodowanemu niezgodnymi z Konstytucją i umowami międzynarodowymi zmianami prawa w zakresie organizacji sądownictwa i powoływania sędziów. Wszczynanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w związku z ich działalnością orzeczniczą, zgodną z obowiązującym w Polsce prawem, stanowi naruszenie wynikających z Konstytucji i umów międzynarodowych zasad niezależności sądów i bezstronności sędziów. W tej sytuacji konieczne jest pilne wypracowanie rozwiązań legislacyjnych, które zagwarantują niezależność władzy sądowniczej od wpływów politycznych a obywatelom prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Dlatego jako dziekani wydziałów prawa popieramy ideę zorganizowania „Okrągłego stołu dla praworządności” przez środowisko naukowe reprezentowane przez prezesów Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych.

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Dziekan WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Roman Budzinowski

Dziekan WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Tomasz Giaro

Dziekan WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Czesław Martysz

Dziekan WPiA Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Karol Kiczka

Dziekan WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Dziekan WPiA Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski

Dziekan WPiA Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Marek Michalski

Dziekan WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ

Dziekan WPiA Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. UO dr hab. Piotr Stec

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego

dr Ewa Pierzchała

Dziekan WPiA Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Dziekan WPiA Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US

p.o. Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

dr Beata Kanarek

p.o. Dziekana WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz

Dziekan WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Dziekan WPPKA Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …