Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Dzień Praw Człowieka

Dzień Praw Człowieka

10 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka! Zadbaj o swoją wolność. Przeczytaj i udostępnij Powszechną Deklarację Praw Człowieka: 1. Każdy człowiek jest wolny i wszyscy powinni być traktowani w taki sam sposób. 2. Każdy człowiek jest równy niezależnie od różnic w np. kolorze skóry, płci, religii, języku. 3. Każdy człowiek
ma prawo do życia; życia w wolności i bezpieczeństwie. 4. Nikt nie ma prawa traktować cię jak niewolnika ani ty nie możesz nikogo uczynić swoim niewolnikiem. 5. Nikt nie ma prawa cię skrzywdzić ani torturować. 6. Każdy człowiek ma prawo być równym wobec prawa. 7. Prawo jest takie samo dla każdego człowieka, powinno być stosowane w ten sam sposób wobec wszystkich. 8. Każdy człowiek ma prawo domagać sie pomocy prawnej, gdy jego prawa nie są przestrzegane. 9. Nikt nie ma prawa do bezprawnego uwięzienia cię albo wydalenia cię z twojego kraju. 10. Każdy człowiek ma prawo do sprawiedliwego i publicznego procesu. 11. Każdy człowiek powinien być uważany za niewinnego do momentu udowodnienia mu winy. 12. Każdy człowiek ma prawo domagać się pomocy jeżeli ktoś próbuje go zranić, ale nikt nie może wejść do twojego domu, otwierać twoich listów albo niepokoić ciebie i twoją rodzinę bez dostatecznego powodu. 13. Każdy człowiek ma prawo do podróżowania tak jak chce. 14. Każdy człowiek ma prawo udać się do innego kraju i domagać się ochrony, jeżeli jest prześladowany albo grozi mu prześladowanie. 15. Każdy człowiek ma prawo znaleźć miejsce w kraju. Nikt nie ma prawa powstrzymać cię przed przeniesieniem się do innego kraju, jeżeli tego chcesz. 16. Każdy człowiek ma prawo zawrzeć związek małżeński i założyć rodzinę. 17. Każdy człowiek ma prawo do posiadania własności i swojego dobytku. 18. Każdy człowiek ma prawo do praktykowania i przestrzegania wszystkich aspektów swojej religii oraz do zmiany religii, jeżeli tylko chce. 19. Każdy człowiek ma prawo do mówienia co myśli i do przekazywania oraz otrzymywania informacji. 20. Każdy człowiek ma prawo do brania udziału w pokojowych zgromadzeniach i do wstępowania do stowarzyszeń. 21. Każdy człowiek ma prawo do uczestnictwa w rządzeniu swoim krajem. 22. Każdy człowiek ma prawo do ochrony socjalnej i do możliwości rozwijania swoich umiejętności. 23. Każdy człowiek ma prawo pracować za uczciwe wynagrodzenie w bezpiecznych warunkach i przynależności do związków zawodowych. 24. Każdy człowiek ma prawo do odpoczynku i przyjemności. 25. Każdy człowiek ma prawo do odpowiedniego standardu życia i do opieki medycznej, gdy jest chory. 26. Każdy człowiek ma prawo uczęszczać do szkoły. 27. Każdy człowiek ma prawo do brania udziału w życiu kulturalnym społeczności. 28. Każdy człowiek musi przestrzegać ?porządku społecznego?, który jest konieczny do korzystania z wszystkich tych praw. 29. Każdy człowiek musi szanować prawa innych, społeczną i publiczną wartość. 30. Nikt nie ma prawa usunąć żadnego prawa z tej deklaracji.

Sprawdź także

Co się stało na granicy

Informacja o śledztwie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez żołnierzy pełniących służbę patrolową na granicy …

Strona główna / Aktualności / Dzień Praw Człowieka

Dzień Praw Człowieka

10 grudnia obchodzić będziemy w Polsce Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wydarzenie to związane jest z rocznicą uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Tego dnia społeczność międzynarodowa i środowiska obywatelskie w różnych krajach starają się zwrócić uwagę na potrzebę przestrzegania podstawowych
praw i wolności przysługujących wszystkim ludziom, niezależnie od płci, rasy, wyznania i korzeni kulturowych. Z tej okazji 10 grudnia o godz. 19:00 w Senacie RP odbędzie się specjalna uroczystość z udziałem najwyższych władz państwowych i sądowniczych.
W trakcie uroczystości prof. Irena Lipowicz wręczy Nagrodę RPO im. Pawła Włodkowica, przyznawaną jako wyraz uznania dla występowania w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości. W tym roku jej laureatem został Aleksandr Bialacki, znany białoruski opozycjonista, dyrektor Centrum Obrony Praw Człowieka ?Wiosna?. W czerwcu br. opuścił on białoruską kolonię karną. Podobnie jak w roku ubiegłym, Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawi też RANKING najważniejszych polskich problemów (zagrożeń i osiągnięć) w 2014 roku, uwzględniający skargi napływające od obywateli. Czytaj także w rubryce „Szczypta soli” – felieton „Pamiętajmy tę datę”.

Sprawdź także

Co się stało na granicy

Informacja o śledztwie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez żołnierzy pełniących służbę patrolową na granicy …

Strona główna / Aktualności / Dzień Praw Człowieka

Dzień Praw Człowieka

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony jest corocznie 10 grudnia w rocznicę podpisania przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948 r.) I chociaż nie jest to żadna okrągła rocznica( dla ścisłości 61.) warto o niej pamiętać, bo był to podstawowy oręż wszystkich tych, którzy walczyli o godność człowieka i obywatela. Pamiętam, że w 1980 roku, kiedy do Polski dotarł pierwszy powiew wolności, pierwsze oficjalne wydanie tekstu ?deklaracji? było prawdziwym bestsellerem.

Prawa człowieka zostały formalnie uznane za jeden z priorytetów społeczności międzynarodowej w grudniu 1948 roku, kiedy przyjęto Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Zyskały one wówczas miano uniwersalnych zasad obejmujących wszelkie aspekty życia ludzkiego. Organizacja Narodów Zjednoczonych nadzoruje tworzenie regulacji prawnych w dziedzinie praw człowieka. Prawa człowieka mogą być klasyfikowane w wielu kategoriach. Powszechnie przyjął się podział na prawa obywatelskie i polityczne z jednej strony, oraz prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne z drugiej.

Początkowo przewidywano, że obie kategorie praw zawarte będą w jednym dokumencie. Ostatecznie, zostały one umieszczone w dwóch różnych dokumentach: Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Racjonalnym uzasadnieniem tego podziału był fakt, iż prawa te mają odmienną naturę – jedna kategoria praw podlega natychmiastowemu i bezwarunkowemu wykonaniu. Natomiast do pełni praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych państwa mają dochodzić stopniowo, w miarę swych możliwości finansowych. Mimo kompleksowości obszarów ochrony praw człowieka przyjętych przez Pakty, w latach 70. uznano, że postęp cywilizacyjny niejako. wymusza konieczność odpowiedzi na nowe wyzwania. Przedmiotem dyskusji stała się tzw. trzecia generacja praw człowieka, związana ze wzrastającą współzależnością państw w procesach postępującej globalizacji świata. Zalicza się do niej: prawo do pokoju, prawo do rozwoju, prawo do bezpiecznego środowiska, prawo do korzystania ze wspólnego dziedzictwa ludzkości.
W wielu społecznościach świata zapisy deklaracji są wciąż fikcją. Tak jak było to w Polsce do końca lat 70-tych. Nadzieje na pełną realizację zapisów po pierwszym powiewie wolnosci w roku 1980, przełamał 13 grudnia 1981, ale już w czerwcu 1989 roku do Polski nadeszła prawdziwa wolność. Pomogły w tym m.in. zapisy Deklaracji Praw Człowieka.
Oto wybrane artykuły:
Artykuł 1 Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.
Artykuł 2 Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu. Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej, prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy dany kraj lub obszar jest niepodległy, czy też podlega systemowi powiernictwa, nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości.
Artykuł 3 Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.
Artykuł 4 Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich swych postaciach.
Artykuł 5 Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.
Artykuł 6 Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie jego osobowości prawnej.
Artykuł 7 Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację.
Artykuł 8 Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo.
Artykuł 9 Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wygnać z kraju.
Artykuł 10 Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd.

Sprawdź także

Co się stało na granicy

Informacja o śledztwie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez żołnierzy pełniących służbę patrolową na granicy …