Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Egzaminy a Adwentyści Dnia Siódmego

Egzaminy a Adwentyści Dnia Siódmego

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do ministra sprawiedliwości w sprawie organizowania egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze wyłącznie w soboty, co uniemożliwia przystąpienie do tych egzaminów wiernym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Uniemożliwia to osobom wiernym przystąpienie do tych egzaminów. Artykuł 53 Konstytucji RP – akcentuje prof. Irena lipowicz – zapewnia obywatelom wolność sumienia i religii. Z przepisu art. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że świętem adwentystycznym jest sobota, a wierni Kościoła mają prawo do zwolnienia od pracy i nauki na czas święta adwentystycznego, to jest od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Ponadto na prośbę pracownika złożoną na początku okresu zatrudnienia lub w jego trakcie, nie później jednak niż 7 dni przed dniem zwolnienia, zakład pracy ustala dla niego indywidualny rozkład czasu pracy. Przepis ten stosuje się odpowiednio do uczniów i studentów.
W świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa Vivien Prais przeciwko Rada Wspólnot Europejskich) można stwierdzić, że także egzaminy prawnicze na aplikacje należy uznać za okoliczności, które wiążą się zarówno z nauką jak i pracą, a więc okoliczności wypełniające przesłanki z art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. Wydaje się, że dla osób, które ze względów religijnych nie mogą przystąpić do egzaminu w sobotę, możliwe byłoby zorganizowanie egzaminu w wybranych miastach. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie przedstawionych uwag i poinformowanie o zajętym stanowisku.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …