Najnowsze informacje
Strona główna / Szkolenia / Egzaminy na aplikacje

Egzaminy na aplikacje

Lexis Nexis organizuje kursy przygotowawcze na aplikacje prawnicze. Program edukacyjny skierowany jest nie tylko do absolwentów, ale i studentów ostatnich lat prawa. Oto następujące oferty obejmujące:

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

4-5.08.2010 r. (środa-czwartek) godz. 14.30 -19.30, Warszawa

14-15.08.2010 r. (sobota-niedziela) godz. 9.00 -14.00, Warszawa

Cel szkolenia:

Jest to program edukacyjny skierowany zarówno do absolwentów, jak i do studentów ostatnich lat prawa, którzy chcą ugruntować i usystematyzować wiadomości z przedmiotów, których wiedza jest niezbędna podczas egzaminów na aplikacje.

Program jest tak opracowany, abyś mógł skorzystać z wybranego modułu lub całości.

Osoby docelowe:

Zapraszamy wszystkie osoby przygotowujące się do egzaminu na aplikację.

Zapewniamy:

Darmowy dostęp do pytań testowych na portalu e-katedra

Możliwość wyboru dowolnie wybranych bloków

Sposobność wyboru dogodnych terminów (zajęcia weekendowe oraz w dni powszednie)

Prowadzenie zajęć w sposób wypracowany przez prowadzących pozwalający na szybkie przyswojenie potrzebnej wiedzy, a także prawidłowe jej wykorzystanie w określonym czasie

Nieduże grupy, pozwalające na indywidualne podejście do uczestnika danego modułu

Konsultacje z prowadzącym

Testy, ćwiczenia, egzamin sprawdzający po każdym bloku tematycznym

Materiały dydaktyczne – akty prawne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień egzaminu

Egzamin końcowy sprawdzający wiedze uczestników kursu

Prelegent:

Piotr Kamiński

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył również studia z zakresu prawa amerykańskiego Chicago-Kent College of Law Illinois Institute of Technology. Od 2009 r. jest członkiem samorządu radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2007 r. pracuje w Departamencie Prawnym jednego z naczelnych organów kontytucyjnych, zajmując się głównie sporządzaniem opinii, zamówieniami publicznymi, dyscypliną finansów publicznych, Unią Europejską, a także sprawami karnymi. W 2009 r. ukończył aplikację kontrolerską. Wcześniej zajmował się ochroną praw i podstawowych wolności człowieka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz był oficerem łącznikowym w kontaktach z przedstawicielami Ombudsmana w innych krajach. Dodatkowo posiada przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do prowadzenia zajęć. Jest współautorem publikacji ?Aplikacja radcowska i adwokacka 2009?, ?Aplikacja notarialna 2009?, ?Aplikacja radcowska, adwokacka i notarialna 2010 T. 1-3?. Włada biegle językiem angielskim oraz niemieckim.

Program:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności:

a.osoby fizyczne, a osoby prawne,

b.forma czynności prawnych,

c.wady oświadczenia woli,

d.pełnomocnictwo, a prokura,

e.przedawnienie roszczeń,

f.nabycie i utrata własności,

g.prawa rzeczowe ograniczone,

h.zobowiązania solidarne,

i.zobowiązania podzielne i niepodzielne,

j.bezpodstawne wzbogacenie,

k.czyny niedozwolone,

l.wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania,

m.potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu,

n.ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika,

o.umowy nazwane (m.in. sprzedaż, zamiana, dostawa, kontraktacja, umowa o dzieło),

p.dziedziczenie ustawowe,

q.rozrządzenia na wypadek śmierci,

r.zachowek,

s.przyjęcie i odrzucenie spadku,

t.odpowiedzialność za długi spadkowe,

u.w. umowy dotyczące spadku.

2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w szczególności:

a.właściwość sądu,

b.skład sądu,

c.wyłączenie sędziego,

d.strony i koszty,

e.przepisy ogólne o czynnościach procesowych,

f.mediacja,

g.dowody w postępowaniu cywilnym,

h.nakazy zapłaty,

i.wyroki, postanowienia,

j.środki odwoławcze,

k.skarga kasacyjna,

l.wznowienie postępowania,

m.skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,

n.postępowania odrębne, w tym nakazowe i upominawcze,

o.postępowanie nieprocesowe,

p.postępowanie zabezpieczające,

q.postępowanie egzekucyjne.

3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w szczególności:

a.zawarcie małżeństwa,

b.prawa i obowiązki małżonków,

c.małżeńskie ustroje majątkowe,

d.ustanie małżeństwa,

e.separacja,

f.pokrewieństwo,

g.opieka i kuratela.

4. Najistotniejsze zagadnienia obejmujące następujące akty prawne:

a.ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

b.ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,

c.ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

d.ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe,

e.ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

f.ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

g.ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Cena:

Cena jednego modułu: 550 PLN (275 PLN za dzień szkoleniowy) Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, przerwy kawowe, komplet materiałów, dostęp do 9 tyś pytań testowych na portalu e-katedra

Korzystając z więcej niż dwóch modułów otrzymasz dodatkowy rabat 5% na każdy następny blok. Biorąc udział we wszystkich 6 modułach możesz zaoszczędzić 660 PLN.

Uwaga! Polecenie znajomego skutkujące zgłoszeniem upoważnia Cię do zniżki 50 PLN za każdą zgłoszoną osobę.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi modułami kursów

Prawo konstytucyjne i prawo Unii Europejskiej

Prawo karne i postępowanie karne

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Prawo handlowe i gospodarcze

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

Prawo pracy, ubezpieczeń społecznych oraz działalności ubezpieczeniowej

Kontakt: dzial.szkolen@lexisnexis.pl 22 572 95 17/18 www.szkolenia.lexisnexis.pl

Prawo karne i postępowanie karne

7-8.08.2010 r. (sobota-niedziela) godz. 9.00 -14.00, Warszawa

11-12.08.2010 r. (środa-czwartek) godz. 14.30 -19.30, Warszawa

Cel szkolenia:

Jest to program edukacyjny skierowany zarówno do absolwentów, jak i do studentów ostatnich lat prawa, którzy chcą ugruntować i usystematyzować wiadomości z przedmiotów, których wiedza jest niezbędna podczas egzaminów na aplikacje.

Program jest tak opracowany, abyś mógł skorzystać z wybranego modułu lub całości.

Osoby docelowe:

Zapraszamy wszystkie osoby przygotowujące się do egzaminu na aplikację.

Zapewniamy:

Darmowy dostęp do pytań testowych na portalu e-katedra

Możliwość wyboru dowolnie wybranych bloków

Sposobność wyboru dogodnych terminów (zajęcia weekendowe oraz w dni powszednie)

Prowadzenie zajęć w sposób wypracowany przez prowadzących pozwalający na szybkie przyswojenie potrzebnej wiedzy, a także prawidłowe jej wykorzystanie w określonym czasie

Nieduże grupy, pozwalające na indywidualne podejście do uczestnika danego modułu

Konsultacje z prowadzącym

Testy, ćwiczenia, egzamin sprawdzający po każdym bloku tematycznym

Materiały dydaktyczne – akty prawne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień egzaminu

Egzamin końcowy sprawdzający wiedze uczestników kursu

Prelegenci:

Urszula Wilk

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, administrację w WSAiZ oraz studia z zakresu prawa amerykańskiego Chicago-Kent College of Law Illinois Institute of Technology. Od 2009 r. jest członkiem samorządu radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Pracowała w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Zespole Karnym gdzie zajmowała się między innymi postępowanie kasacyjnym w sprawach karnych. Obecnie pracuje w jednym z naczelnych organów konstytucyjnych. Wykładowca prawa karnego, procedury karnej, prawa autorskiego oraz prawa prasowego na wyższych uczelniach. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa karnego i procedury karnej. Współautorka publikacji ?Aplikacja radcowska i adwokacka 2009?, ?Aplikacja notarialna 2009?, ?Aplikacja radcowska, adwokacka i notarialna 2010 T. 1-3?.

Katarzyna Burczaniuk,

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2009 roku jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Pracuje w Kancelarii Adwokackiej, gdzie zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego. Ekspert z zakresu Prawa Unii Europejskiej.

Program:

11. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w szczególności:

a.zasady odpowiedzialności karnej,

b.formy popełnienia przestępstwa,

c.wyłączenie odpowiedzialności karnej,

d.kary,

e.środki karne,

f.zasady wymiaru kary i środków karnych,

g.powrót do przestępstwa,

h.środki związane z poddaniem sprawcy próbie,

i.środki zabezpieczające.

2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w szczególności:

a.właściwość i skład sądu,

b.strony oraz obrońcy, pełnomocnicy i przedstawiciele społeczni,

c.czynności procesowe,

d.dowody w postępowaniu karnym,

e.środki przymusu,

f.postępowanie przygotowawcze,

g.postępowanie przed sądem pierwszej i drugiej instancji,

h.postępowanie szczególne,

i.nadzwyczajne środki zaskarżenia,

j.postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia.

3. Najistotniejsze zagadnienia obejmujące następujące akty prawne:

a.ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,

b.ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,

c.ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Cena:

Cena jednego modułu: 550 PLN (275 PLN za dzień szkoleniowy) Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, przerwy kawowe, komplet materiałów, dostęp do 9 tyś pytań testowych na portalu e-katedra

Korzystając z więcej niż dwóch modułów otrzymasz dodatkowy rabat 5% na każdy następny blok. Biorąc udział we wszystkich 6 modułach możesz zaoszczędzić 660 PLN.

Uwaga! Polecenie znajomego skutkujące zgłoszeniem upoważnia Cię do zniżki 50 PLN za każdą zgłoszoną osobę.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi modułami kursów

Prawo konstytucyjne i prawo Unii Europejskiej

Prawo karne i postępowanie karne

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Prawo handlowe i gospodarcze

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

Prawo pracy, ubezpieczeń społecznych oraz działalności ubezpieczeniowej

Kontakt: dzial.szkolen@lexisnexis.pl 22 572 95 17/18 www.szkolenia.lexisnexis.pl

Prawo pracy, ubezpieczeń społecznych oraz działalności ubezpieczeniowej

18-19.08.2010 r. (środa-czwartek) godz. 14.30 -19.30, Warszawa

28-29.08.2010 r. (sobota-niedziela) godz. 9.00 -14.00, Warszawa

Cel szkolenia:

Jest to program edukacyjny skierowany zarówno do absolwentów, jak i do studentów ostatnich lat prawa, którzy chcą ugruntować i usystematyzować wiadomości z przedmiotów, których wiedza jest niezbędna podczas egzaminów na aplikacje.

Program jest tak opracowany, abyś mógł skorzystać z wybranego modułu lub całości.

Osoby docelowe:

Zapraszamy wszystkie osoby przygotowujące się do egzaminu na aplikację.

Zapewniamy:

Darmowy dostęp do pytań testowych na portalu e-katedra

Możliwość wyboru dowolnie wybranych bloków

Sposobność wyboru dogodnych terminów (zajęcia weekendowe oraz w dni powszednie)

Prowadzenie zajęć w sposób wypracowany przez prowadzących pozwalający na szybkie przyswojenie potrzebnej wiedzy, a także prawidłowe jej wykorzystanie w określonym czasie

Nieduże grupy, pozwalające na indywidualne podejście do uczestnika danego modułu

Konsultacje z prowadzącym

Testy, ćwiczenia, egzamin sprawdzający po każdym bloku tematycznym

Materiały dydaktyczne – akty prawne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień egzaminu

Egzamin końcowy sprawdzający wiedze uczestników kursu

Prelegent:

Piotr Kamiński

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył również studia z zakresu prawa amerykańskiego Chicago-Kent College of Law Illinois Institute of Technology. Od 2009 r. jest członkiem samorządu radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2007 r. pracuje w Departamencie Prawnym jednego z naczelnych organów kontytucyjnych, zajmując się głównie sporządzaniem opinii, zamówieniami publicznymi, dyscypliną finansów publicznych, Unią Europejską, a także sprawami karnymi. W 2009 r. ukończył aplikację kontrolerską. Wcześniej zajmował się ochroną praw i podstawowych wolności człowieka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz był oficerem łącznikowym w kontaktach z przedstawicielami Ombudsmana w innych krajach. Dodatkowo posiada przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do prowadzenia zajęć. Jest współautorem publikacji ?Aplikacja radcowska i adwokacka 2009?, ?Aplikacja notarialna 2009?, ?Aplikacja radcowska, adwokacka i notarialna 2010 T. 1-3?. Włada biegle językiem angielskim oraz niemieckim.

Program:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w szczególności:

a.równe traktowanie w zatrudnieniu,

b.zawarcie umowy o pracę,

c.rozwiązanie umowy o pracę,

d.uprawnienia pracownika i pracodawcy w razie rozwiązania umowy o pracę,

e.wygaśnięcie umowy o pracę,

f.wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia,

g.obowiązki pracodawcy i pracownika,

h.odpowiedzialność materialna pracowników,

i.czas pracy,

j.urlopy pracownicze,

k.uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,

l.zatrudnianie młodocianych,

m.bezpieczeństwo i higiena pracy,

n.układy zbiorowe pracy,

o.rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.

2. Najistotniejsze zagadnienia obejmujące następujące akty prawne:

a.ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

b.ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

c.ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej,

d.ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

e.ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

f.ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Cena:

Cena jednego modułu: 550 PLN (275 PLN za dzień szkoleniowy) Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, przerwy kawowe, komplet materiałów, dostęp do 9 tyś pytań testowych na portalu e-katedra

Korzystając z więcej niż dwóch modułów otrzymasz dodatkowy rabat 5% na każdy następny blok. Biorąc udział we wszystkich 6 modułach możesz zaoszczędzić 660 PLN.

Uwaga! Polecenie znajomego skutkujące zgłoszeniem upoważnia Cię do zniżki 50 PLN za każdą zgłoszoną osobę.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi modułami kursów

Prawo konstytucyjne i prawo Unii Europejskiej

Prawo karne i postępowanie karne

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Prawo handlowe i gospodarcze

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

Prawo pracy, ubezpieczeń społecznych oraz działalności ubezpieczeniowej

Kontakt: dzial.szkolen@lexisnexis.pl 22 572 95 17/18 www.szkolenia.lexisnexis.pl

Prawo handlowe i gospodarcze

21-22.08.2010 r. (sobota-niedziela) godz. 9.00 -14.00, Warszawa

24-25.08.2010 r. (środa-czwartek) godz. 14.30 -19.30, Warszawa

Cel szkolenia:

Jest to program edukacyjny skierowany zarówno do absolwentów, jak i do studentów ostatnich lat prawa, którzy chcą ugruntować i usystematyzować wiadomości z przedmiotów, których wiedza jest niezbędna podczas egzaminów na aplikacje.

Program jest tak opracowany, abyś mógł skorzystać z wybranego modułu lub całości.

Osoby docelowe:

Zapraszamy wszystkie osoby przygotowujące się do egzaminu na aplikację.

Zapewniamy:

Darmowy dostęp do pytań testowych na portalu e-katedra

Możliwość wyboru dowolnie wybranych bloków

Sposobność wyboru dogodnych terminów (zajęcia weekendowe oraz w dni powszednie)

Prowadzenie zajęć w sposób wypracowany przez prowadzących pozwalający na szybkie przyswojenie potrzebnej wiedzy, a także prawidłowe jej wykorzystanie w określonym czasie

Nieduże grupy, pozwalające na indywidualne podejście do uczestnika danego modułu

Konsultacje z prowadzącym

Testy, ćwiczenia, egzamin sprawdzający po każdym bloku tematycznym

Materiały dydaktyczne – akty prawne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień egzaminu

Egzamin końcowy sprawdzający wiedze uczestników kursu

Prelegenci:

Urszula Wilk

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, administrację w WSAiZ oraz studia z zakresu prawa amerykańskiego Chicago-Kent College of Law Illinois Institute of Technology. Od 2009 r. jest członkiem samorządu radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Pracowała w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Zespole Karnym gdzie zajmowała się między innymi postępowanie kasacyjnym w sprawach karnych. Obecnie pracuje w jednym z naczelnych organów konstytucyjnych. Wykładowca prawa karnego, procedury karnej, prawa autorskiego oraz prawa prasowego na wyższych uczelniach. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa karnego i procedury karnej. Współautorka publikacji ?Aplikacja radcowska i adwokacka 2009?, ?Aplikacja notarialna 2009?, ?Aplikacja radcowska, adwokacka i notarialna 2010 T. 1-3?.

Program:

1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w szczególności:

a.powstanie i rozwiązanie spółki jawnej,

b. stosunek do osób trzecich, stosunki wewnętrzne spółki oraz wystąpienie wspólnika spółki jawnej,

c.powstanie i rozwiązanie spółki partnerskiej,

d.stosunek do osób trzecich spółki partnerskiej,

e.zarząd spółki partnerskiej,

f.powstanie i rozwiązanie spółki komandytowej,

g.stosunek do osób trzecich oraz stosunki wewnętrzne spółki komandytowej,

h.powstanie spółki partnerskiej,

i.stosunek do osób trzecich spółki partnerskiej,

j.zarząd spółki partnerskiej,

k.powstanie spółki komandytowo ? akcyjnej,

l.stosunek do osób trzecich oraz stosunki wewnętrzne spółki komandytowo ? akcyjnej,

m.rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowo ? akcyjnej,

n.powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

o.prawa i obowiązki wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

p.organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

q.wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

r.rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

s.powstanie spółki akcyjnej,

t.prawa i obowiązki akcjonariuszy,

organy spółki akcyjnej,

u. zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej,

v. warunki podwyższeni i obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej,

w.rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej,

x.spółki kapitałowe: spółkę i spółkę akcyjną,

y.łączenie, podział i przekształcenie spółek.

2. Najistotniejsze zagadnienia obejmujące następujące akty prawne:

a.ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze,

b.ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

c.ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

d.ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

e.ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Cena:

Cena jednego modułu: 550 PLN (275 PLN za dzień szkoleniowy) Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, przerwy kawowe, komplet materiałów, dostęp do 9 tyś pytań testowych na portalu e-katedra

Korzystając z więcej niż dwóch modułów otrzymasz dodatkowy rabat 5% na każdy następny blok. Biorąc udział we wszystkich 6 modułach możesz zaoszczędzić 660 PLN.

Uwaga! Polecenie znajomego skutkujące zgłoszeniem upoważnia Cię do zniżki 50 PLN za każdą zgłoszoną osobę.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi modułami kursów

Prawo konstytucyjne i prawo Unii Europejskiej

Prawo karne i postępowanie karne

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Prawo handlowe i gospodarcze

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

Prawo pracy, ubezpieczeń społecznych oraz działalności ubezpieczeniowej

Kontakt: dzial.szkolen@lexisnexis.pl 22 572 95 17/18 www.szkolenia.lexisnexis.pl

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

1-2.09.2010 r. (środa-czwartek) godz. 14.30 -19.30, Warszawa

11-12.09.2010 r. (sobota-niedziela) godz. 9.00 -14.00, Warszawa

Cel szkolenia:

Jest to program edukacyjny skierowany zarówno do absolwentów, jak i do studentów ostatnich lat prawa, którzy chcą ugruntować i usystematyzować wiadomości z przedmiotów, których wiedza jest niezbędna podczas egzaminów na aplikacje.

Program jest tak opracowany, abyś mógł skorzystać z wybranego modułu lub całości.

Osoby docelowe:

Zapraszamy wszystkie osoby przygotowujące się do egzaminu na aplikację.

Zapewniamy:

Darmowy dostęp do pytań testowych na portalu e-katedra

Możliwość wyboru dowolnie wybranych bloków

Sposobność wyboru dogodnych terminów (zajęcia weekendowe oraz w dni powszednie)

Prowadzenie zajęć w sposób wypracowany przez prowadzących pozwalający na szybkie przyswojenie potrzebnej wiedzy, a także prawidłowe jej wykorzystanie w określonym czasie

Nieduże grupy, pozwalające na indywidualne podejście do uczestnika danego modułu

Konsultacje z prowadzącym

Testy, ćwiczenia, egzamin sprawdzający po każdym bloku tematycznym

Materiały dydaktyczne – akty prawne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień egzaminu

Egzamin końcowy sprawdzający wiedze uczestników kursu

Prelegenci:

Urszula Wilk

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, administrację w WSAiZ oraz studia z zakresu prawa amerykańskiego Chicago-Kent College of Law Illinois Institute of Technology. Od 2009 r. jest członkiem samorządu radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Pracowała w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Zespole Karnym gdzie zajmowała się między innymi postępowanie kasacyjnym w sprawach karnych. Obecnie pracuje w jednym z naczelnych organów konstytucyjnych. Wykładowca prawa karnego, procedury karnej, prawa autorskiego oraz prawa prasowego na wyższych uczelniach. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa karnego i procedury karnej. Współautorka publikacji ?Aplikacja radcowska i adwokacka 2009?, ?Aplikacja notarialna 2009?, ?Aplikacja radcowska, adwokacka i notarialna 2010 T. 1-3?.

Piotr Kamiński

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył również studia z zakresu prawa amerykańskiego Chicago-Kent College of Law Illinois Institute of Technology. Od 2009 r. jest członkiem samorządu radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2007 r. pracuje w Departamencie Prawnym jednego z naczelnych organów kontytucyjnych, zajmując się głównie sporządzaniem opinii, zamówieniami publicznymi, dyscypliną finansów publicznych, Unią Europejską, a także sprawami karnymi. W 2009 r. ukończył aplikację kontrolerską. Wcześniej zajmował się ochroną praw i podstawowych wolności człowieka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz był oficerem łącznikowym w kontaktach z przedstawicielami Ombudsmana w innych krajach. Dodatkowo posiada przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do prowadzenia zajęć. Jest współautorem publikacji ?Aplikacja radcowska i adwokacka 2009?, ?Aplikacja notarialna 2009?, ?Aplikacja radcowska, adwokacka i notarialna 2010 T. 1-3?. Włada biegle językiem angielskim oraz niemieckim.

Marcin P. Wojciechowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również studia z zakresu prawa europejskiego i porównawczego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Gandawie (LL.M). Od 2007 roku jest aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od czerwca 2005 roku pracuje w kancelarii prawniczej, zajmując się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego oraz prawa zamówień publicznych. Dodatkowo, od 2008 roku kieruje zespołem ds. kontraktów w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia. Wcześniej pracował również w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Dyrekcji Generalnej Rynku Wewnętrznego Komisji Europejskiej w Brukseli. Autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Warszawie. Włada biegle językiem angielskim, francuskim i niderlandzkim.

Program:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w szczególności:

a.organy wyższego stopnia i organy naczelne,

b.właściwość organów,

c.załatwianie spraw,

d.wszczęcie postępowania,

e.dowody,

f.rozprawa,

g.zawieszenie postępowania,

h.decyzje,

i.ugoda,

j.postanowienia,

k.odwołania i zażalenia,

l.wznowienie postępowania,

m.uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji,

n.wydawanie zaświadczeń,

o.skargi i wnioski,

p.opłaty i koszty postępowania.

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w szczególności:

a.właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych,

b.właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego,

c.strony,

d.postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym,

e.środki odwoławcze,

f.uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego,

g.wznowienie postępowania,

h.wykonywanie orzeczeń sądowych.

3. Najistotniejsze zagadnienia obejmujące następujące akty prawne:

a.ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. ? Prawo o ustroju sądów administracyjnych,

b.ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

c.ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

d.ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

e.ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

f.ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

g.ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

h.ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

i.ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

j.

Cena:

Cena jednego modułu: 550 PLN (275 PLN za dzień szkoleniowy) Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, przerwy kawowe, komplet materiałów, dostęp do 9 tyś pytań testowych na portalu e-katedra

Korzystając z więcej niż dwóch modułów otrzymasz dodatkowy rabat 5% na każdy następny blok. Biorąc udział we wszystkich 6 modułach możesz zaoszczędzić 660 PLN.

Uwaga! Polecenie znajomego skutkujące zgłoszeniem upoważnia Cię do zniżki 50 PLN za każdą zgłoszoną osobę.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi modułami kursów

Prawo konstytucyjne i prawo Unii Europejskiej

Prawo karne i postępowanie karne

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Prawo handlowe i gospodarcze

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

Prawo pracy, ubezpieczeń społecznych oraz działalności ubezpieczeniowej

Kontakt: dzial.szkolen@lexisnexis.pl 22 572 95 17/18 www.szkolenia.lexisnexis.pl

Prawo konstytucyjne i Prawo Unii Europejskiej

4-5.09.2010 r. (sobota-niedziela) godz. 9.00 -14.00, Warszawa

8-9.09.2010 r. (środa-czwartek) godz. 14.30 -19.30, Warszawa

Cel szkolenia:

Jest to program edukacyjny skierowany zarówno do absolwentów, jak i do studentów ostatnich lat prawa, którzy chcą ugruntować i usystematyzować wiadomości z przedmiotów, których wiedza jest niezbędna podczas egzaminów na aplikacje.

Program jest tak opracowany, abyś mógł skorzystać z wybranego modułu lub całości.

Osoby docelowe:

Zapraszamy wszystkie osoby przygotowujące się do egzaminu na aplikację.

Zapewniamy:

Darmowy dostęp do pytań testowych na portalu e-katedra

Możliwość wyboru dowolnie wybranych bloków

Sposobność wyboru dogodnych terminów (zajęcia weekendowe oraz w dni powszednie)

Prowadzenie zajęć w sposób wypracowany przez prowadzących pozwalający na szybkie przyswojenie potrzebnej wiedzy, a także prawidłowe jej wykorzystanie w określonym czasie

Nieduże grupy, pozwalające na indywidualne podejście do uczestnika danego modułu

Konsultacje z prowadzącym

Testy, ćwiczenia, egzamin sprawdzający po każdym bloku tematycznym

Materiały dydaktyczne – akty prawne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień egzaminu

Egzamin końcowy sprawdzający wiedze uczestników kursu

Prelegenci:

Urszula Wilk

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, administrację w WSAiZ oraz studia z zakresu prawa amerykańskiego Chicago-Kent College of Law Illinois Institute of Technology. Od 2009 r. jest członkiem samorządu radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Pracowała w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Zespole Karnym gdzie zajmowała się między innymi postępowanie kasacyjnym w sprawach karnych. Obecnie pracuje w jednym z naczelnych organów konstytucyjnych. Wykładowca prawa karnego, procedury karnej, prawa autorskiego oraz prawa prasowego na wyższych uczelniach. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa karnego i procedury karnej. Współautorka publikacji ?Aplikacja radcowska i adwokacka 2009?, ?Aplikacja notarialna 2009?, ?Aplikacja radcowska, adwokacka i notarialna 2010 T. 1-3?.

Katarzyna Burczaniuk,

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2009 roku jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Pracuje w Kancelarii Adwokackiej, gdzie zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego. Ekspert z zakresu Prawa Unii Europejskiej.

Piotr Kamiński

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył również studia z zakresu prawa amerykańskiego Chicago-Kent College of Law Illinois Institute of Technology. Od 2009 r. jest członkiem samorządu radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2007 r. pracuje w Departamencie Prawnym jednego z naczelnych organów kontytucyjnych, zajmując się głównie sporządzaniem opinii, zamówieniami publicznymi, dyscypliną finansów publicznych, Unią Europejską, a także sprawami karnymi. W 2009 r. ukończył aplikację kontrolerską. Wcześniej zajmował się ochroną praw i podstawowych wolności człowieka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz był oficerem łącznikowym w kontaktach z przedstawicielami Ombudsmana w innych krajach. Dodatkowo posiada przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do prowadzenia zajęć. Jest współautorem publikacji ?Aplikacja radcowska i adwokacka 2009?, ?Aplikacja notarialna 2009?, ?Aplikacja radcowska, adwokacka i notarialna 2010 T. 1-3?. Włada biegle językiem angielskim oraz niemieckim.

Program:

1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:

a. wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela,

b. źródła prawa,

c. Sejm i Senat,

d. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

e. Rada Ministrów,

f. administracja rządowa,

g. samorząd terytorialny,

h. Sądy i Trybunały,

i. organy kontroli państwowej i ochrony prawa,

j. finanse publiczne,

k. stany nadzwyczajne.

2. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ? tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony.

3. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej ? tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, w szczególności:

a. zasady funkcjonowania Unii Europejskiej,

b. niedyskryminacje i obywatelstwo w Unii Europejskie,

c. polityki i działania wewnętrzne Unii Europejskie,

d. działania zewnętrzne Unii Europejskiej,

e. instytucje Unii Europejskiej.

4. Najistotniejsze zagadnienia obejmujące następujące akty prawne:

a. Ustawę z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,

b. Ustawę z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,

c. Ustawę z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,

d. Ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. ? Prawo o ustroju sądów powszechnych,

e. Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,

f. Ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

g. Ustawę z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,

h. Ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,

i. Ustawę z dnia 26 maja 1982 r. ? Prawo o adwokaturze.

Cena:

Cena jednego modułu: 550 PLN (275 PLN za dzień szkoleniowy) Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, przerwy kawowe, komplet materiałów, dostęp do 9 tyś pytań testowych na portalu e-katedra

Korzystając z więcej niż dwóch modułów otrzymasz dodatkowy rabat 5% na każdy następny blok. Biorąc udział we wszystkich 6 modułach możesz zaoszczędzić 660 PLN.

Uwaga! Polecenie znajomego skutkujące zgłoszeniem upoważnia Cię do zniżki 50 PLN za każdą zgłoszoną osobę.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi modułami kursów

Prawo konstytucyjne i prawo Unii Europejskiej

Prawo karne i postępowanie karne

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Prawo handlowe i gospodarcze

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

Prawo pracy, ubezpieczeń społecznych oraz działalności ubezpieczeniowej

Kontakt: dzial.szkolen@lexisnexis.pl 22 572 95 17/18 www.szkolenia.lexisnexis.pl