Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Egzaminy na komornika i syndyka

Egzaminy na komornika i syndyka

Minister sprawiedliwości opublikował terminy egzaminów na komornika oraz na syndyka. Dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ww. ustawy egzamin odbędzie się 7 marca 2012 r. godz. 10.00 (część pisemna) oraz 19 marca 2012 r. godz. 10.00 (rozpoczęcie części ustnej). Syndycy mają do wyboru trzy terminy egzaminów.
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 31 ust. 5 oraz art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ww. ustawy na dzień 7 marca 2012 r. godz. 10.00 (część pisemna) oraz na dzień 19 marca 2012 r. godz. 10.00 (rozpoczęcie części ustnej).
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. Nr 244, poz. 1801), należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, które mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w: Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Krakowie, Katowicach oraz w Rzeszowie, Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku oraz w Szczecinie; Warszawie, Al. Jerozolimskie 133/62, kod 02-304, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Warszawie, Łodzi, Lublinie oraz w Białymstoku.
Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego upływa w dniu 17 stycznia 2012 r. Opłata egzaminacyjna wynosi 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr rachunku bankowego 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: ?opłata za egzamin komorniczy?. Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy załączyć: dwa odpisy wypełnionych formularzy wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, odpis aktu urodzenia, życiorys, zaświadczenie o stanie zdrowia o zdolności do pełnienia obowiązków komornika sądowego, dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty potwierdzające odbycie aplikacji komorniczej lub pracę, o której mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, zaświadczenie o niekaralności, potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, dwa zdjęcia.
Egzaminy na licencję syndyka
Minister sprawiedliwości, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z późn. zm.), wyznacza terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka na rok 2012: 1) na dzień 16 kwietnia 2012 r., godz. 10:00 2) na dzień 1 października 2012 r., godz. 10:00 3) na dzień 26 listopada 2012 r., godz. 10:00.
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Ministra Sprawiedliwości na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33, z dopiskiem ?wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka”.
Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu upływa: 1) w dniu 2 marca 2012 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2012 r., 2) w dniu 17 sierpnia 2012 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 1 października 2012 r., 3) w dniu 12 października 2012 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 26 listopada 2012 r.,
Opłata egzaminacyjna wynosi 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 ? 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr rachunku bankowego 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: ?opłata za egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka?. Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu należy dołączyć: – kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, – oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, – dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, w przypadku dołączenia do wniosku o dopuszczenie do egzaminu dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę egzaminacyjną. Ponadto wniosek powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy (imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zameldowania, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego).

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Egzaminy na komornika i syndyka

Egzaminy na komornika i syndyka

Wyznaczono terminy egzaminów na komornika i syndyka.

Egzamin komorniczy
Minister sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ww. ustawy na dzień 22 marca 2011 r. godz. 10.00 (część pisemna) oraz na dzień 29 marca 2011 r. godz. 10.00 (rozpoczęcie części ustnej). Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. Nr 244, poz. 1801), należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, które mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w: 1. Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Krakowie, Katowicach oraz w Rzeszowie, 2. Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku oraz w Szczecinie, 3. Warszawie, Al. Jerozolimskie 133/62, kod 02-304, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Warszawie, Łodzi, Lublinie oraz w Białymstoku. Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego upływa w dniu 31 stycznia 2011 r. Opłata egzaminacyjna wynosi 693 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: ?opłata za egzamin komorniczy?. Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy załączyć: – dwa odpisy wypełnionych formularzy wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, – odpis aktu urodzenia, – życiorys, – zaświadczenie o stanie zdrowia na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) – o zdolności do pełnienia obowiązków komornika sądowego, – dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, – dokumenty potwierdzające odbycie aplikacji komorniczej lub pracę, o której mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, – zaświadczenie o niekaralności, – potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej i dwa zdjęcia.
Egzamin na syndyka
Minister sprawiedliwości wyznaczył terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka na rok 2011: 1) na dzień 18 kwietnia 2011 r., godz. 10:00 2) na dzień 27 czerwca 2011 r., godz. 10:00 3) na dzień 19 września 2011 r., godz. 10:00 4) na dzień 21 listopada 2011 r., godz. 10:00 Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Ministra Sprawiedliwości na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33, z dopiskiem ?wniosek o dopuszczenie do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka?. Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu upływa: 1) w dniu 4 marca 2011 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2011 r., 2) w dniu 13 maja 2011 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 27 czerwca 2011 r., 3) w dniu 5 sierpnia 2011 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 19 września 2011 r., 4) w dniu 7 października 2011 r., w przypadku egzaminu, który odbędzie się w dniu 21 listopada 2011 r. Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu należy dołączyć: – odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, – oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, – dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej (wysokość opłaty oraz numer rachunku zostaną podane w późniejszym terminie, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w dziale Ogłoszenia) Ponadto wniosek powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy (imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zameldowania, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego)
Na stronach internetowych ministerstwa zamieszczono wykaz tytułów aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy dla osób ubiegających się o licencję syndyka w roku 2011.

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …