Strona główna / Aktualności / Egzekucja od osób niepełnosprawnych

Egzekucja od osób niepełnosprawnych

Rzecznik Praw Obywatelskich podjęła z urzędu sprawę dotyczącą zajęcia w toku egzekucji sądowej urządzenia służącego osobie ze znacznym stopniem niedowidzenia do codziennego funkcjonowania występując do ministra sprawiedliwości. System wyłączeń spod egzekucji, przewidziany w kodeksie postępowania cywilnego, nie zabezpiecza w należyty sposób
…ochrony praw praw dłużników będących osobami niepełnosprawnymi. Zdaniem Rzecznika, aktualny stan prawny zawiera lukę ustawową, przy czym brak stosownej ochrony osób niepełnosprawnych w omawianym zakresie nie tylko może naruszać konstytucyjny obowiązek władz publicznych pomocy osobom niepełnosprawnym, ale także godzi w zasadę poszanowania godności człowieka. W świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego zasadą postępowania egzekucyjnego jest objęcie egzekucją wszystkich części majątku dłużnika.
Wyjątki od tej zasady wprowadza m.in. art. 829 k.p.c., który jednak musi być interpretowany ściśle. Przepis ten wylicza enumeratywnie przedmioty niepodlegające egzekucji. Obowiązująca regulacja, poprzez brak ochrony osób niepełnosprawnych w toku egzekucji niwecząca w istocie skutki zamierzone przez umowy międzynarodowe oraz uchwalone w związku z nimi przepisy krajowe, nie spełnia wymogów antydyskryminacyjnych, jakie Polska zobowiązała się zrealizować w ramach wdrażania postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Brak zabezpieczenia praw niepełnosprawnych dłużników w toku egzekucji sądowej jest o tyle niezrozumiały, że ochrona taka jest przewidziana w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zdaniem Rzecznika należy wprowadzić wyłączenie spod egzekucji sądowej urządzeń niezbędnych osobom niepełnosprawnym do funkcjonowania w życiu codziennym.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie i rozważenie potrzeby podjęcia działań mających na celu realizację zmian ustawowych.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …