Strona główna / Aktualności / Europejskie poświadczenie spadkowe

Europejskie poświadczenie spadkowe

Wprowadzenie instytucji europejskiego prawa spadkowego ? to główny cel projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw, przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości, który dzisiaj (9 czerwca 2015 r.) przyjęła Rada Ministrów. Europejskie poświadczenie
spadkowe to dokument, który ułatwi polskim obywatelom wykazywanie ich praw do spadku w innych państwach członkowskich UE. Wydawane na podobnych zasadach i według jednolitego wzoru europejskie poświadczenie spadkowe będzie skuteczne i wykonalne we wszystkich państwach członkowskich za wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii. Dzięki nowym przepisom nie będzie potrzebne przeprowadzanie jakiegokolwiek dodatkowego postępowania o uznanie i wykonanie EPS ani ponoszenia związanych z tym kosztów. EPS zostało przewidziane już w rozporządzeniu europejskim nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r., pozostawiając państwom członkowskim uzupełnienie jego regulacji. Na gruncie prawa polskiego włączono je do projektu nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego i ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw. W Polsce, kompetencje do wydawania europejskiego poświadczenia spadkowego będą miały sądy (z wyłączeniem możliwości wydawania orzeczeń w tym przedmiocie przez referendarzy sądowych) i notariusze (ich działania będą podlegały instancyjnej kontroli sądu). Sądowa i notarialna droga uzyskania europejskiego poświadczenia spadkowego mają funkcjonować jako równorzędne i niezależne od siebie tryby, których wybór będzie należał do zainteresowanych podmiotów. Projekt reguluje organizację i przebieg postępowań dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego, w zakresie w jakim nie unormowano tego w powyższym rozporządzeniu. Nawiązują one do modelu już istniejących w prawie polskim procedur. W przypadku postępowania toczącego się przed sądem jako punkt odniesienia będzie to postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego, a w odniesieniu do postępowania prowadzonego przed notariuszem – postępowanie mające na celu wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia. Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie 17 sierpnia 2015 r.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …