Finansowanie pomostowe

Plebiscyt to nie wybory

„Obowiązujące w państwie przepisy muszą zagwarantować, że reguły rywalizacji politycznej będą jasne i równe dla wszystkich, a wynik wyborów będzie urzeczywistniał wolę narodu. Dla realizacji tego celu prawo wyborcze musi być stabilne, w szczególności proces jego modyfikacji nie może budzić żadnych wątpliwości prawnych” – Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 9 kwietnia 2020 r. zakończyła sprawdzanie prawidłowości zgłoszeń kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i z liczby 19 dokonanych zgłoszeń, zarejestrowała 10 kandydatów.

Należy także wskazać, że jeśli Państwowa Komisja Wyborcza, badając wykaz podpisów w sposób określony w Kodeksie wyborczym, miała uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w wykazie podpisów, bądź wiarygodności podpisów z uwagi na liczbę, jak i charakter stwierdzonych nieprawidłowości, przekazywała sprawę do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazano lub Komisja w najbliższym czasie przekaże pisma w przypadku 11 spośród 40 złożonych przez komitety wyborcze wykazów podpisów.

Warto też wskazać, że Państwowa Komisja Wyborcza wystąpiła do Głównego Inspektora Sanitarnego (pismo z dnia 31 marca 2020 r. znak: ZPOW-071-14/20), w którym zwróciła uwagę, iż niezbędne stało się ustalenie przez organ właściwy w sprawach zdrowia publicznego stosownych procedur (zasad) dla organów wyborczych oraz innych osób uczestniczących w czynnościach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, w szczególności w zakresie zasad bezpieczeństwa koniecznych do zastosowania wobec wyborców, członków komisji wyborczych, mężów zaufania oraz obserwatorów, a także zasad bezpieczeństwa koniecznych do zastosowania w procedurze głosowania korespondencyjnego. Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza zadeklarowała gotowość pomocy w przypadku konieczności wyjaśnienia szczegółów dotyczących procesu wyborczego.

Poza tym, w związku z licznie napływającymi pismami od jednostek samorządu terytorialnego, komitetów wyborczych, organizacji i obywateli, Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że jako organ powołany do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego jest zobowiązana do działania na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. W szczególności Państwowa Komisja Wyborcza podkreśla, iż nie uczestniczy w procesie stanowienia prawa, albowiem ta kompetencja przysługuje wyłącznie władzy ustawodawczej, sprawowanej – z mocy art. 95 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – przez Sejm i Senat.

Państwowa Komisja Wyborcza pragnie podkreślić, że wybory to moment, w którym suweren może się wypowiedzieć i zdecydować, w czyje ręce powierzy swoje losy. Jednak w demokratycznym państwie wybory to nie tylko głosowanie, to skomplikowany mechanizm, w którym uczestniczą zarówno wyborcy, kandydaci, jak i organy administracji publicznej organizujące proces wyborczy. Proces ten, z uwagi na swoje znaczenie i złożony kształt, musi opierać się na jasnych i jednoznacznych normach wyprowadzanych wprost z Konstytucji. Obowiązujące w państwie przepisy muszą zagwarantować, że reguły rywalizacji politycznej będą jasne i równe dla wszystkich, a wynik wyborów będzie urzeczywistniał wolę narodu. Dla realizacji tego celu prawo wyborcze musi być stabilne, w szczególności proces jego modyfikacji nie może budzić żadnych wątpliwości prawnych.

Państwowa Komisja Wyborcza podtrzymuje swój apel zawarty w stanowisku ogłoszonym 27 marca 2020 r., skierowany do organów władzy i administracji publicznej oraz komitetów wyborczych, o konieczne współdziałanie w sprawach organizacji i przeprowadzenia wyborów z uwzględnieniem zarówno zdrowia i życia wyborców, jak i dobra Rzeczypospolitej Polskiej, a w konsekwencji podjęcie rozstrzygnięć, które będą gwarantowały możliwość rzeczywistej realizacji konstytucyjnych praw wyborczych obywateli.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Sylwester Marciniak

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …