Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / HFPC o relacjach z TK i Sejmu

HFPC o relacjach z TK i Sejmu

Helsińska Fundac ja Praw Człowieka wyraziła głębokie zaniepokojenie w związku z ograniczeniem możliwości relacjonowania przez media rozpraw odbywających się przed Trybunałem Konstytucyjnym. 10 stycznia sędzia Julia Przyłębska wydała zakaz wpuszczania na salę rozpraw kamer i fotoreporterów. Decyzja została uzasadniona tym, że w ocenie
sędzi obecność mediów na rozprawie powoduje pewien chaos, zaś przesadne zainteresowanie mediów nie sprzyja spokojnemu rozpoznaniu sprawy?. HFPC uważa, że pozbawienie mediów możliwości rejestrowania rozpraw przed TK wykluczy relacjonowanie przebiegu postępowań na żywo, co stanowi poważną ingerencję tak w prawo do przekazania informacji przez dziennikarzy, jak i w prawo do uzyskania tej informacji przez opinię publiczną. Fundacja zwraca uwagę, że w praktyce sądów powszechnych możliwość rejestrowania rozpraw jest z zasady dopuszczona, a jej ograniczenia są traktowane jako wyjątek uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Decyzja sędzi Przyłębskiej pozostaje w sprzeczności ze standardem wypracowanym przez sądy powszechne i docenianym przez dziennikarzy, ale może być złym przykładem dla sądów powszechnych. Stanowisko HFPC dostępne jest na jej stronie internetowej.
OPINIA HFPC O ORGANIZACJI PRACY MEDIóW W SEJMIE
HFPC przygotowała uwagi w sprawie organizacji pracy mediów w Sejmie. Opinia ma na celu przedstawienie standardów międzynarodowych istotnych przy regulowaniu zasad relacjonowania prac parlamentów przez media i sformułowanie generalnych rekomendacji w tym zakresie. Jednocześnie HFPC odniosła się do założeń zmian organizacji pracy mediów w Sejmie przedstawionych 14 grudnia 2016 r. w broszurze Biura Prasowego Kancelarii Sejmu. Wyrażamy nadzieję, że przedstawione uwagi będą pomocne dla dziennikarzy i decydentów w kontekście planowania wszelkich zmian w tym zakresie. ?W opinii podkreślamy, że możliwość relacjonowania przez media prac parlamentu ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. W związku z wagą wolności rozpowszechniania informacji o funkcjonowaniu parlamentu, wszelkie regulacje ograniczające dostęp mediów w tym zakresie muszą być przygotowane z wielką ostrożnością, tak by wybrane środki nie wykraczały poza to, co konieczne w demokratycznym państwie? ? tłumaczy Dorota Głowacka, prawniczka HFPC. Fundacja postuluje, aby projektodawca, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nad zasad dokonał dokładnej analizy aktualnej regulacji oraz praktyki jej stosowania; rozważył w którym obszarach rzeczywiście wymagane są zmiany oraz starannie uzasadnił, czemu i w jakim zakresie obecne normy uznaje za niewystarczające dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i porządku w Sejmie. W ocenie HFPC, regulacja pracy dziennikarzy w Sejmie powinna w szczególności stwarzać możliwość wstępu do Sejmu takiej liczby dziennikarzy, która pozwoli na szerokie, nieskrępowane relacjonowanie wydarzeń w Sejmie, zapewniać mediom szeroką wolność poruszania się po budynkach sejmowych (w tym realny dostęp dziennikarzy do posłów), wraz z możliwością nagrywania dźwięku i obrazu, a także gwarantować mediom możliwość rejestracji dźwięku i obrazu w czasie posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji. ?Niedopuszczalne w żadnym przypadku byłyby rozwiązania, które wprowadzone pod pozorem ustanowienia porządku i lepszej organizacji pracy mediów, w swej sumie doprowadziłaby do pozbawienia efektywnej możliwości uzyskania niezależnych i wiarygodnych informacji na temat pracy parlamentarzystów.? ? dodaje Konrad Siemaszko, prawnik HFPC. Opinia HFPC dostępna jest na jej stronie internetowej.
Źródło: HFPC

Sprawdź także

Zbyt krótka spódniczka

Konwencja stambulska. Błędy Polski w walce z przemocą wobec kobiet Polska powinna zmienić definicję gwałtu, …