Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / I po „plebiscycie”

I po „plebiscycie”

UCHWAŁA NR 129/2020PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r.w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatóww wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 293 § 1 w związku z § 3 oraz w związku z art. 160 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, conastępuje:§ 1. Stwierdza się, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów.§ 2. Fakt wskazany w § 1 równoważny jest w skutkach z przewidzianym w art. 293 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Marszałkowi SejmuRzeczypospolitej Polskiej, podaniudo publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Zbigniew Cieślak Wojciech Sych

Członkowie: Ryszard Balicki Liwiusz Laska Dariusz Lasocki Arkadiusz Pikulik Konrad Składowski

***

Ludwik Turko‎ do KOD_WIELKOPOLSKIE

😊Uchwała PKW (https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1589173994_uchwala-nr-129.pdf) o „niezaszłości” wyborów prezydenckich zarządzonych na dzień 10 maja nie jest, delikatnie rzecz ujmując, łatwą lekturą – szczególnie dla osób niemających bliższego kontaktu z tekstami prawniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem stylu orzecznictwa NSA.Zaczyna się od „Na podstawie art. 293 § 1 w związku z § 3 oraz w związku z art. 160 § 1 pkt 1”, przesłanka konkluzji sprowadza się do „Fakt wskazany w § 1 równoważny jest w skutkach z przewidzianym w art. 293 § 3”, który to paragraf zwięźle głosi „Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w przypadku braku kandydatów”. Hmm….Przekładając więc z prawniczego na nasze:Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, niedziela 10 maja 2020 była, na podstawie kalendarza wyborczego ustalonego przez Marszałek Sejmu w lutowym zarządzeniu o wyborach Prezydenta RP, dniem wyborów. W tak zwanym międzyczasie zachodziły różne zdarzenia, były ogłaszane i wycofywane różne akty prawne dotyczące wyborów, ale ta niedziela pozostawała dniem wyborów. Stało się jednak tak jak się stało i w niedzielę oną żaden głos nie został ani przyjęty, ani oddany.Ponieważ takiej sytuacji nie przewidują żadne normy prawne żadnego cywilizowanego kraju, PKW musiała się jakoś z tym zmierzyć. Wyborcy w ów niedzielny dzień, mający być, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym dniem wyborów korespondencyjnych, nie otrzymali żadnego materiału pozwalającego na głosowanie. Innymi słowy – TAK JAKBY nie było żadnego kandydata. To jest właśnie to przywołanie art. 293 § 3 Kodeksu Wyborczego: „Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w przypadku braku kandydatów”.Słowo „odpowiednio” dotyczy tu dwóch pozostałych paragrafów art. 293:„§ 1. Jeżeli w wyborach, o których mowa w art. 289 i art. 292, głosowanie miałoby być przeprowadzone tylko na jednego kandydata, Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza ten fakt w drodze uchwały, którą przekazuje Marszałkowi Sejmu, podaje do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.” – co oznacza, że bez względu na to, czy jest tylko jeden, czy też żaden kandydat – nowe wybory muszą być ogłoszone.„§ 2. Marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14 dniu od dnia ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw.” – co jest wiążącą wskazówką, co należy zrobić z uchwałą nr 129. Opublikować w Dzienniku Ustaw!

***

Taką interpretację prawną uznał również Sąd Najwyższy – http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=653-0dc69815-3ade-42fa-bbb8-549c3c6969c5&ListName=Wydarzenia, wykluczając tym samym możliwość składania do SN protestów wyborczych.Nie można bowiem oprotestować czegoś, czego nie było. Żaden sąd, ani trybunał nie są w stanie rozstrzygnąć czy płaska Ziemia jest okrągła, kwadratowa, czy też trójkątna.

Źródło: Facebook

Sprawdź także

Europa wyklucza neo-KRS

Europejska Sieć Rad Sądownictwa podjęła decyzję o usunięciu z szeregów stowarzyszenia polskiej Krajowej Rady Sądownictwa. …