Najnowsze informacje

RPO też ratuje lasy

  • Polskie przepisy wykluczające możliwość zaskarżenia przed sądem planów urządzenia lasu naruszają prawo Unii Europejskiej – orzekł niedawno TSUE
  • Tymczasem od roku na uchwalenie przez Sejm czeka senacki projekt nowelizacji ustawy o lasach, który realizowałby ten wyrok. Poza skierowaniem do konsultacji nie doczekał się dalszych prac
  • RPO prosi marszałek Sejmu Elżbietę Witek o nadanie mu dalszego biegu – aby wykonać wyrok europejskiego Trybunału

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z 2 marca 2023 r. rozstrzygnął kwestię zgodności z prawem Unii Europejskiej polskich przepisów, które wykluczają możliwość poddania kontroli sądowej planów urządzenia lasu.

W sprawie C-432/21 orzekł, że Polska uchybiła zobowiązaniom państwa członkowskiego, bo wykluczyła możliwość zaskarżenia przez organizacje ochrony środowiska przed sądem planów urządzenia lasu.

Wykonanie wyroku TSUE wymaga podjęcia działań przez Ustawodawcę, zmierzających w szczególności do określenia właściwej ścieżki sądowej kontroli planów urządzenia lasu.

Tymczasem projekt nowelizacji ustawy o lasach realizujący to założenie, wpłynął do Sejmu jeszcze w marcu ubiegłego roku. Jednak poza skierowaniem do opiniowania i konsultacji nie doczekał się dalszych prac i nie został mu nadany numer druku.

Ze względu na konieczność wykonania wyroku TSUE Marcin Wiącek prosi marszałek sejmu Elżbietę Witek o nadanie projektowi dalszego biegu. 

Sprawdź także

RE o stanie demokracji

Stan demokracji, praw człowieka i praworządnościRaport Sekretarza Generalnego Rady Europy 2023 – wybrane fragmenty.NIEZAWISŁOŚĆ SĄDÓWKryteria …