Ile zarabia prokurator

Pismem z 8 maja 2015 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet zwrócił się do przewodniczących wszystkich klubów parlamentarnych o podjęcia działań ustawodawczych, zmierzających do właściwego uregulowania kwestii waloryzacji wynagrodzeń pracowników prokuratury. Stanowisko Prokuratora Generalnego, przedstawionewe wspomnianym piśmie, ma związek z postanowieniem z 28 kwietnia 2015 r. , w którym Trybunał Konstytucyjny przedstawił Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej uwagi dotyczące niezbędności podjęcia działań ustawodawczych, zmierzających do właściwego uregulowania kwestii waloryzacji wynagrodzeń pracowników sądów. W uzasadnieniu tego postanowienia, oznaczonego sygnaturą S 4/15,
Trybunał Konstytucyjny przedstawił szereg istotnych argumentów przemawiających za dokonaniem właściwie pojmowanej waloryzacji wynagrodzeń kadry sądowej. W szczególności podniósł, że długotrwale ?zamrożenie? wynagrodzeń pracowników sądów jest zjawiskiem zdecydowanie niepokojącym z punktu widzenia realizacji zasad i wartości konstytucyjnych. Dostrzegł, że pracownicy sfery budżetowej są także objęci konstytucyjnymi gwarancjami wynikającymi z zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasady równości oraz prawa do ochrony praw majątkowych. Ustawodawca przy podejmowaniu decyzji o zasadach kształtowania wynagrodzeń w sferze budżetowej jest zobowiązany do przestrzegania postanowień ustawy zasadniczej oraz wnikliwego rozważenia, czy przyjęte przez niego rozwiązania są optymalne i właściwie rozkładają ciężar prowadzonych reform społecznych i gospodarczych. Co szczególnie istotne, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w dokumentacji procesu legislacyjnego prowadzącego do przyjęcia ustaw budżetowych brak jest dowodów na przeprowadzenie przez ustawodawcę szczegółowych analiz, czy utrzymywanie rozwiązań polegających na ?zamrożeniu płac? pracowników sądów jest proporcjonalne do zmian sytuacji gospodarczej Polski oraz stanowi najbardziej sprawiedliwy społecznie sposób poszukiwania oszczędności budżetowych.
Wprawdzie uzasadnienie powołanego postanowienia odnosi się wprost wyłącznie do pracowników sądów, co wynikało z przedmiotu umorzonego postępowania Trybunału Konstytucyjnego o sygnaturze P 7/15, który spowodował w konsekwencji wydanie powołanego orzeczenia sygnalizacyjnego sygn. S 4/15, jednak wszystkie argumenty przytoczone w jego uzasadnieniu w pełnym zakresie znajdują zastosowanie do pracowników prokuratury, których wynagrodzenia od wielu lat nie są waloryzowane. Jeżeli zdaniem Trybunału obecny stan prawny kłóci się z zasadami stanowionymi przez ustawę zasadniczą, konieczne jest uwzględnienie tych uwag przy tworzeniu regulacji, zawartych w szczególności w ustawie budżetowej, odnoszących się do wynagrodzeń zarówno pracowników sądów, jak i prokuratury. Prokurator Generalny wyraził przekonanie, że wskazówki Trybunału Konstytucyjnego zawarte w powołanym postanowieniu sygnalizacyjnym zostaną wzięte pod uwagę w toku prac legislacyjnych i spowodują dokonanie prawidłowo rozumianej waloryzacji wynagrodzeń pracowników prokuratury.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Adwokaci o wyborze KRS

Prezes NRA do Premiera i Ministra Sprawiedliwości: przyznanie wyłącznie sędziom prawa do zgłaszania kandydatów do …