Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Imigranci to ofiary wojny

Imigranci to ofiary wojny

12 czerwca w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Migrantów. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Urzędu ds. Cudzoziemców, Straży Granicznej, Biura Krajowego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce, Polskiego Czerwonego Krzyża i Caritasu. Podczas spotkania
prof. Irena Lipowicz przedstawiła koncepcję powołania ogólnopolskiej Koalicji na rzecz pomocy ofiarom wojen. Wskazała na konieczność współpracy organizacji pozarządowych i instytucji, których celem jest integracja społeczna migrantów, przeciwdziałanie ich wykluczeniu czy dyskryminacji. Także takim zjawiskom, jak nadużycia wobec pracowników – migrantów czy krzewienie postaw antagonizujących grupy narodowościowe. Dyskutowano także nt. gotowości do udzielania pomocy obywatelom Ukrainy na terytorium RP. Zastanawiano się, jak walczyć z pojawiającym się w życiu publicznym wizerunkiem Polski, jako kraju niechętnego cudzoziemcom. W podsumowaniu prof. Irena Lipowicz podkreśliła, że sprawy migrantów wymagają zmian w dotychczasowej polityce administracyjnej państwa. W dyskusji głos zabrali m.in. Andrzej Karpiak, Dyrektor Departamentu ds. Postępowań Uchodźczych, który przedstawił dane statystyczne dotyczące liczby wniosków obywateli Ukrainy o nadanie statusu uchodźcy. Gen. Andrzej Pilaszkiewicz przybliżył działania Straży Granicznej w zakresie przygotowania na przyjęcia obywateli Ukrainy w okresie nasilenia konfliktu zbrojnego w tym kraju. W wypowiedziach zwracano uwagę przede wszystkim na brak przygotowania naszego państwa do przyjęcia migrantów z krajów afrykańskich, np. ze względu na barierę językową, odmienność kulturową czy większe problemy z integracją społeczną.

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …