Strona główna / Aktualności / Immunitet posła niekonstytucyjny

Immunitet posła niekonstytucyjny

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją jednego z przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Wątpliwości RPO budzi zapis, zgodnie z którym działalność posła chroniona immunitetem obejmuje ?także inną działalność związaną nieodłącznie
ze sprawowaniem mandatu?. Stanowi to nieuzasadnione rozszerzenie zakresu immunitetu w stosunku do regulacji zawartych w Konstytucji. Ponadto zakwalifikowanie danego działania jako wchodzącego bądź niewchodzącego w zakres sprawowania mandatu nie zostało uregulowane w przepisach prawa w sposób precyzyjny i niebudzący wątpliwości, co znajduje potwierdzenie w dotychczasowym orzecznictwie. Taka sytuacja stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego, z której wynika m.in. zasada przyzwoitej legislacji.
W ocenie Rzecznika, zaskarżony przepis prowadzi do naruszenia konstytucyjnej zasady równości. Wprowadzenie przywilejów i odstępstwo od równego traktowania obywateli nie znajduje w tym wypadku uzasadnionego oparcia w żadnych wartościach i normach konstytucyjnych. Efektem tej regulacji jest także ograniczenia prawa do sądu osób trzecich, gwarantowane zarówno przez Konstytucję, jak i Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zdaniem RPO, swobodne działanie posła nie wymaga ochrony przed ponoszeniem odpowiedzialności bez zgody Sejmu w ramach ?innej działalności związanej nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu?. Ponadto przepis narusza ściśle związane z prawem do sądu prawo do ochrony czci i dobrego imienia.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …