Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Informacja Prokuratury Generalnej

Informacja Prokuratury Generalnej

W latach 2010-2014 r. Prokuratura Generalna skierowała do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego 20 pytań prawnych celem podjęcia uchwał wyjaśniających przepisy prawne, których stosowanie wywołuje rozbieżności w orzecznictwie sądów. Z tej liczby w 14 sprawach Sąd Najwyższy lub Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwały wyjaśniające ważne zagadnienia prawne. W dwóch sprawach odmówiono odpowiedzi na pytanie, pozostałe zaś sprawy czekają na rozpoznanie. I tak na przykład w ostatnim czasie z inicjatywy Prokuratora Generalnego Naczelny Sąd Administracyjny m.in. podjął uchwałę o sygn. II OPS 2/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. wyjaśniającą, że ?przepisami o planowaniu przestrzennym, o których mowa w prawie budowlanym są przepisy obowiązujące w dacie orzekania przez organy administracji, z tym że w postępowaniu w przedmiocie nakazania przymusowej rozbiórki, należy uwzględnić także przeznaczenie terenu, na którym powstał obiekt budowlany, od daty jego budowy?.
Należy również podkreślić, że na wniosek Prokuratora Generalnego, Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwały w 10 sprawach. M.in. uchwałą z dnia 17 stycznia 2013 r. sygn. III CZP 57/12 rozstrzygnął, że podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.
Inną uchwałą podjętą na wniosek Prokuratora Generalnego Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów w dniu 28 marca 2013 r. w sprawie o sygn. III SPZP 1/13 wyjaśnił, że w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki, ocenie pod kątem przewlekłości podlegają zarzuty skarżącego odnoszące się do przebiegu postępowania, od jego wszczęcia do prawomocnego zakończenia, niezależnie od tego, na jakim etapie tego postępowania skarga została wniesiona ( art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez zbędnej zwłoki. Z inicjatywy Prokuratora Generalnego zostało także rozstrzygnięte zagadnienie prawne dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. I tak uchwałą z dnia 24 maja 2013 r.
Sąd Najwyższy wskazał, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność lub użytkowanie wieczyste, stanowi ekspektatywę tego prawa i niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej w celu jego ujawnienia.
Jednocześnie od chwili rozdzielenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, tj. w okresie od 1 kwietnia 2010 r. Prokurator Generalny skierował do Trybunału Konstytucyjnego 27 wniosków. Z tego 11 zostało już rozpoznanych, w tym 8 spraw zostało objętych wyrokami TK zgodnie z wnioskami Prokuratora Generalnego. W trzech sprawach Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowania z uwagi na utratę mocy obowiązującej przez zakwestionowane przepisy tj. w sytuacjach gdy przed wydaniem wyroku przez TK wprowadzono nowe uregulowania. Dla porównania podkreślić należy, że wcześniej przez ponad 20 lat istnienia Trybunału Konstytucyjnego tj. w latach 1988 do 2010 takich wniosków Prokuratora Generalnego do TK było tylko 14.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

RE o stanie demokracji

Stan demokracji, praw człowieka i praworządnościRaport Sekretarza Generalnego Rady Europy 2023 – wybrane fragmenty.NIEZAWISŁOŚĆ SĄDÓWKryteria …