Strona główna / Aktualności / Inne środki ochrony i pomocy

Inne środki ochrony i pomocy

– Jednym z nowych rozwiązań jest zwrócenie uwagi na potrzeby świadków w postępowaniu karnym. Zagadnienie to jest szczególnie ważne w aspekcie obchodzonego 22 lutego Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw gdyż duża grupa pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na etapie postępowania sądowego występuje w roli świadka? mówił wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak podczas konferencji ?Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar?. Konferencja odbyła się w siedzibie Prokuratury Generalnej. W jej trakcie dyskutowano nad rozwiązaniami przyjętymi w ustawie o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Nakłada ona obowiązek stosowania szczególnych środków ochrony nie tylko wobec osób pokrzywdzonych przestępstwem, ale także wobec świadków, a także członków ich rodzin. W Polsce pomoc pokrzywdzonym finansowana jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i stosownego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, które określa m.in. zasady udzielania dotacji i świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Działania organizacji wyłonionych podmiotów związane z pomocą osobom pokrzywdzonym współfinansowane z Funduszu od roku 2016 regulowane są zmienionym w ostatnim czasie rozporządzeniem z 29 września 2015 r., które wprowadza zmiany. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, ale także w wyniku postulatów organizacji pozarządowych pracujących na co dzień w pokrzywdzonymi, od roku bieżącego katalog udzielanej pomocy rozszerzono o: organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego, organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej, koszty związane z zakupem lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, finansowanie opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu, finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego, finansowanie kosztów wyjazdu: – osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, – uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje – podczas którego udzielana będzie pomoc psychologiczna, w zakresie usługi dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem doprecyzowano, że chodzi o przypadki, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa. Począwszy od roku 2016 pomoc udzielana jest na wniosek ?osób pokrzywdzonych lub osób im najbliższych? w przeciwieństwie do wcześniejszych ?członków ich rodzin?. – W ubiegłym roku ze wsparcia współfinansowanego z Funduszu skorzystało 24.123 osoby. Jestem przekonany, że w tym roku z uwagi na rozszerzony katalog świadczeń, a także większą liczbę miejsc, w których taka pomoc będzie świadczona, liczba ta będzie jeszcze wyższa ? zakończył wiceminister Łukasz Piebiak.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …