Strona główna / Aktualności / Iustitia koresponduje z PGP

Iustitia koresponduje z PGP

Związek operatorów pocztowych odpowiada Iustitii : „nie jest prawdą, nie jest prawdą, nie jest prawdą…” W dniu 1 lutego 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” przyjął uchwałę w przedmiocie sytuacji, do jakiej doszło w wyniku zmiany operatora pocztowego obsługującego polskie sądownictwo. Uchwała stwierdzałazaistnienie licznych uchybień, których zaistnienie sygnalizowali nam członkowie Stowarzyszenia, a także te, których – jako sędziowie – członkowie Zarządu zaznali osobiście, prowadząc – czy raczej odwołując – posiedzenia.
Na uchwałę zareagował Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych, którego prezes Zarządu, dr Rafał Zgorzelski, wystosował w dniu 4 lutego 2014 r. list do Prezesa „Iustitii” (wysłany drogą elektroniczną – drogą pocztową nie dotarł do nas do dziś). List powinien nas bardzo zadowolić, ponieważ wynika z niego, że żadne, najmniejsze uchybienia w pracy nowego operatora pocztowego nie miały i nie mają miejsca. Zapraszamy do zapoznania się z listem. „Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych (dalej jako: ?Związek Pocztowy?) z wielką uwagą zapoznał się z treścią przyjętej w dniu 1 lutego 2014 r. przez Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?Iustitia? Uchwały dotyczącą sytuacji, w jakiej znalazło się polskie sądownictwo po zmianie operatora świadczącego Mu usługi pocztowe.
Związek Pocztowy, którego Polska Grupa Pocztowa S.A. jest Członkiem Założycielem, wyraża swoje głębokie zaniepokojenie faktem tak intensywnego kwestionowania w mediach rzetelności nowego operatora pocztowego i to już od pierwszych dni świadczenia przez niego usługi na rzecz polskiego Wymiaru Sprawiedliwości. Związek Pocztowy analizuje wszelkie sygnały, a także dezawuuje te z nich, które mają charakter nieuprawnionej dezinformacji oraz mijających się z prawdą doniesień z gatunku taniej sensacji. Z jeszcze większą uwagą wsłuchujemy się w te wszystkie poglądy, których celem jest rzeczywista chęć usprawniania procesów operacyjnych obsługi korespondencji nadawanej przez sądy powszechne i prokuratury. Związek Pocztowy analizuje liczne sygnały i monitoruje proces świadczenia usługi, podobnie jak wcześniej objął pełnym monitoringiem całą procedurę przetargową. Wszystkie zgłoszenia są procedowane w trybie indywidualnym. Niestety, z przykrością zauważamy, że kluczowa ich część nosi charakter pomówień nie mających żadnego odzwierciedlenia w faktach. Informacje te natomiast powodują głęboki chaos oraz niepokój różnych środowisk, w tym prawniczych, czego pokłosiem są Uchwały różnych szanowanych gremiów.
Związek Pocztowy z całą stanowczością stwierdza, że:
– nie jest prawdą, iż zasadą jest nieodbieranie listów z sądów w terminie;
– nie jest prawdą, że do kancelarii adwokackich i radcowskich dociera tylko nikły procent przesyłek;
– nie jest prawdą, że adresaci wezwań nie otrzymują awizo ze wskazaniem m.in. miejsca, dni i godzin odbioru korespondencji;
– nie jest prawdą, że Polska Grupa Pocztowa S.A. udostępnia sieć o mniejszym nasyceniu niż poprzedni operator realizujący usługi na rzecz Wymiaru Sprawiedliwości, a wręcz odwrotnie, punkty odbioru przesyłek funkcjonują zasadniczo dłużej i większa ich część, niż w przypadku poprzedniego operatora, również w soboty i niedziele;
– nie jest prawdą, iż od osób odbierających korespondencję nie żąda się okazania dokumentu tożsamości;
– nie jest prawdą, że Polska Grupa Pocztowa S.A. doręcza uszkodzone przesyłki bądź ?wyrzuca? je w przypadkowych miejscach, w ostatnich dniach natomiast było co najmniej kilka takich sytuacji w przypadku poprzedniego operatora pocztowego, choć nie wzbudza to szerszego zainteresowania mediów;
– nie jest prawdą, że osoby wydające przesyłki nie znają przepisów określających zasady postępowania z korespondencją;
– nie jest prawdą, iż sądy nie otrzymują zwrotnych potwierdzeń odbioru wezwań i zawiadomień za przyczyną Polskiej Grupy Pocztowej S.A. Nie jest znany nam nawet jeden przypadek odroczenia z tego powodu rozprawy lub posiedzenia;
– nie jest prawdą, że Centrum Zakupów dla Sądownictwa przy wyborze operatora pocztowego kierowało się jedynie kryterium ceny.
Polska Grupa Pocztowa S.A. musiała spełnić cały szereg warunków, podobnie jak inni pretendenci do kontraktu, a także zagwarantować świadczenie usługi w standardzie nie gorszym niż poprzedni operator pocztowy. Ponadto już dziś wdrażane są przez nią rozwiązania, które do tej pory nie funkcjonowały, jak np. Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (w Białymstoku), które przyśpieszy proces obiegu zpo i usprawni funkcjonowanie Wymiaru Sprawiedliwości; – nie jest prawdą, że przedstawiciele Polskiej Grupy Pocztowej S.A. nie dostrzegają problemów i nie podejmują działań mających na celu możliwie najszybsze ich rozwiązanie. Prawdą jest natomiast to, że odnotowano próby wymuszania na nich działań niezgodnych z prawem, np. wydawania korespondencji osobom nieuprawnionym do jej odbioru lub wybiórcze odbieranie przesyłek przez niektóre kancelarie, bo wygodna jest ?awizacja? pozostałych z nich; – nie jest prawdą, że placówki pocztowe udostępniane przez Polską Grupę Pocztową S.A. nie spełniają ?minimalnych warunków godnościowych?. Dokładnie taką samą siecią, która liczy sobie ponad 3700 placówek prowadzonych przez prywatnych przedsiębiorców dysponuje poprzedni operator pocztowy. Są one ? w przypadku poprzedniego operatora ? zlokalizowane w sklepach monopolowych, sklepach spożywczych, przy noclegowniach, drogeriach, w sklepach z artykułami AGD, domach prywatnych, w sklepach z kosmetykami, kioskach, sklepach rybnych, piekarniach, zakładach fotograficznych itp., tyle, że przez całe lata nie budziło to społecznego zainteresowania (mimo, że sieć ta, w przeciwieństwie do tej udostępnianej przez Polską Grupę Pocztową S.A., była budowana za państwowe pieniądze) i oburzenia (na Państwa życzenie udostępnimy dokumentację zdjęciową). W związku z zaniepokojeniem Środowiska Polskich Sędziów reprezentowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia? Związek Pocztowy uprzejmie prosi i zarazem deklaruje zaaranżowanie spotkania z reprezentatywną delegacją Polskiej Grupy Pocztowej S.A. celem omówienia wszelkich wątpliwości oraz uzgodnienia zasad dalszej współpracy.
Zarówno dla Polskiej Grupy Pocztowej S.A., jak i Związku Pocztowego Państwa opinie są bardzo ważne. Prosimy o pozytywne przyjęcie wniosku oraz wskazanie możliwego terminu spotkania.”
Z ostatniej chwili:
Polska Grupa Pocztowa SA odmówiła poddania się kontroli Urzędu Komunikacji Elektronicznej, która miała być przeprowadzona na wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości. PGP zakwestionowała fakt, że decyzję o przeprowadzeniu kontroli zamiast Prezesa UKE podpisał zastępca prezesa. Zupełnie nie rozumiemy, dlaczego – skoro wszystko jest w idealnym porządku, a „prawdziwa cnota krytyk się nie boi”, jak pisał Ignacy Krasicki, to dlaczego kontrola, która przecież wykazałaby na pewno niesłuszność wszystkich zarzutów, jest PGP nie w smak?

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …