Izba chorych to nie cela

W trakcie wizytacji przeprowadzanych przez pracowników Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji” w zakładach karnych i aresztach śledczych analizie poddawany jest m. in. stan zaludnienia jednostek penitencjarnych. Zaludnienie zakładów karnych i aresztów śledczych na dzień 23 marca 2012 r. wyniosło 100,2 procent – pisze RPO do szefa więziennictwa. W rozumieniu Zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 stycznia 2012 r., pomieszczeniami mieszkalnymi przeznaczonymi do okresowego zakwaterowania osadzonych są, obok cel mieszkalnych, także cele izolacyjne oraz izby chorych.
Przeprowadzone wizytacje wykazały, iż w części jednostek penitencjarnych stosowana była praktyka wykorzystywania na potrzeby cel mieszkalnych izb chorych, cel do wykonywania kary dyscyplinarnej umieszczenia w celi izolacyjnej, cel przeznaczonych dla skazanych stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu. Wyłączenie z pojemności zakładów karnych i aresztów śledczych miejsc zakwaterowania w wymienionych celach, przy jednoczesnym wliczeniu do stanu zaludnienia jednostki zakwaterowanych w nich osób przyczyni się do zwiększenia poziomu zaludnienia jednostek penitencjarnych w stosunku do wykazywanego w aktualnych statystykach.
Zmniejszenie poziomu zaludnienia jednostek penitencjarnych nie może być jednak dokonywane w drodze technicznego zabiegu związanego z określonym sposobem obliczania pojemności zakładów karnych i aresztów śledczych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości zmiany omawianego Zarządzenia poprzez wyłączenie z pojemności jednostek penitencjarnych izb chorych, cel wymienionych w art. 88a §1 k.k.w. i art. 212a §2 k.k.w. oraz cel izolacyjnych i jednoczesne wliczenie do stanu zaludnienia jednostki zakwaterowanych w nich skazanych.

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …