Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Karanie finansowania terroryzmu

Karanie finansowania terroryzmu

To cel przyjętej dziś w ostatecznym brzmieniu nowelizacji – podczas 102.posiedzenia Sejmu VII kadencji – kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wzmacnia przepisy karne dotyczące walki z finansowaniem terroryzmu. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do niektórych zaleceń komitetu MONEYVAL i dyrektyw UE dotyczących walki
z finansowaniem terroryzmu i praniem brudnych pieniędzy, a także ich fałszowaniem. MONEYVAL jest komitetem ekspertów działającym przy Radzie Europy. Jego zadaniem jest ocena przepisów i środków podejmowanych przez państwa członkowskie Rady, by przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zalecenia dla Polski w tym zakresie wydano po misji ekspertów w 2012 r. Obecnie za finansowanie działań terrorystycznych grozi od 2 do 12 lat więzienia. Nowelizacja Kodeksu karnego przewiduje takie kary również za przekazywanie środków finansowych organizacjom terrorystycznym i ich członkom niezależnie od celu, na jaki mają być wydane. Jeśli chodzi o pranie brudnych pieniędzy, nowelizacja dodaje karę do 3 lat więzienia już za przygotowania do popełnienia tego przestępstwa. Obecnie, za proceder wprowadzania do obiegu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł, grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat.
Realizując dyrektywy UE dotyczące walki z podrabianiem euro i innych walut, nowelizacja przewiduje, że kara od 5 lat więzienia lub 25 lat pozbawienia wolności będzie grozić również za podrabianie pieniędzy, które dopiero mają wejść do obiegu. Obecnie kary te grożą za fałszowanie już wyemitowanych monet i banknotów. Nowelizacja obejmuje także rozwiązania wzmacniające ochronę i wsparcie dla ofiar przestępstw. M.in. wprowadza możliwość wydania – na wniosek pokrzywdzonego – potwierdzenia złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Ma to znaczenie w przypadku ubiegania się o ubezpieczenie w związku z np. kradzieżą wypożyczonego samochodu lub powierzonego przez pracodawcę telefonu czy laptopa. Jest to szczególnie istotne w przypadku cudzoziemców, którzy padli ofiarą kradzieży i w swoim kraju będą się ubiegać o wypłatę ubezpieczenia. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

Sprawdź także

12 polityków PiS oskarżonych

Po kilkuletniej batalii prawnej Rafał Gaweł, szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, uzyskał prawo …

Strona główna / Aktualności / Karanie finansowania terroryzmu

Karanie finansowania terroryzmu

Terroryzm jest jednym z największych zagrożeń współczesnego świata. Jego szybki rozwój umożliwiają coraz bardziej nowoczesne, złożone i ?wyrafinowane? formy finansowania. Chcąc skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom terrorystycznym, Rada Ministrów przyjęła 7 lipca 2015 r. projekt ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks karny oraz niektórychinnych ustaw, regulujący, między innymi, kwestie finansowania terroryzmu. Aktualnie karze podlega osoba, która gromadzi, przekazuje lub oferuje pieniądze lub inne dobra w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Jest to więc przestępstwo wymagające wykazania sprawcy zamiaru bezpośredniego.
Przepis ten nie obejmuje zatem finansowania organizacji, o której wiadomo, że zajmuje się działalnością terrorystyczną, np. jeżeli osoba przekazująca środki zakłada, że przeznaczone one zostaną na inną działalność. Charakter takiej organizacji i brak przejrzystości finansowej umożliwiają jednak łatwe wykorzystanie ich w innym celu niż zakładany przez darczyńcę. Po nowelizacji przestępstwo finansowanie terroryzmu będzie można przypisać zarówno osobie działającej w zamiarze bezpośrednim (tj. chcącej go popełnić), jak i w zamiarze ewentualnym (tj. godzącej się na jego popełnienie). Karane będą więc sytuacje, w których środki są przekazywane, gromadzone lub oferowane w innym, legalnym celu, lecz sprawca dopuszcza możliwość, że zostaną użyte do sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym i godzi się na to. Kryminalizacja sięgać będzie jeszcze dalej w przypadku przekazywania środków organizacji, związkowi terrorystycznemu lub ich członkowi. Ze względu na ryzyko wpisane w finansowanie takich organizacji, nie będzie konieczne wykazanie celu ani zamiaru, iż środki mają posłużyć do dokonania konkretnego przestępstwa o charakterze terrorystycznym.
Przyjęty projekt ma ponadto na celu: implementację dyrektywy 2014/62/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie prawnokarnych środków ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem (rozszerzenie karalności przestępstwa fałszowania pieniędzy (art. 310 § 1 i 2 k.k.) o środki płatnicze, które nie zostały jeszcze wprowadzone do obiegu, co umożliwi ściganie fałszerzy np. zapowiedzianego banknotu 500 zł, czy nowego wzoru banknotu 20 EUR); realizację zaleceń Komitetu Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu Rady Europy (?Moneyval?), przedstawionych w 2013 r. w ramach 4 rundy oceny, z zakresu prawa karnego (np. penalizacja przygotowania prania pieniędzy); usunięcie niezgodności z prawem UE w zakresie przepisów hazardowych (niesłusznie zróżnicowane kary dla uczestników gier i zakładów w zależności od tego, czy są prowadzone bez zezwolenia w kraju czy za granicą) oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwo umożliwiania nielegalnego pobytu na terytorium RP, jak również usunięcie możliwej niezgodności w zakresie implementacji dyrektywy 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (prawo pokrzywdzonego do otrzymania na wniosek kopii zawiadomienia o przestępstwie).
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Prawa Człowieka obce RP?

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodny z konstytucją jest przepis Europejskiej konwencji praw człowieka w zakresie, …