Kiedy człowiek umiera

Rzecznik Praw Obywatelskich powzięła wątpliwość co do konstytucyjności przepisu ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, który upoważnia ministra właściwego do spraw zdrowia do ogłoszenia kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózguw drodze obwieszczenia. Obwieszczenie nie jest rodzajem aktu prawnego. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przyjmuje się, że treść obwieszczenia nie może wybiegać poza odzwierciedlenie obowiązującego ustawodawstwa.
W przeciwnym wypadku oznaczałoby to, że organ państwowy samoistnie ustanowił nową normę prawną i to pretendującą do rangi ustawy. O tym jednak, czy konkretne obwieszczenie ma znaczenie normatywne, decyduje jego treść, a mianowicie to, czy wprowadza ono elementy, które nie zostały wprost ustawowo sprecyzowane.
Wątpliwości budzi charakter prawny obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, zwłaszcza w części dotyczącej określenia sposobu postępowania zmierzającego do rozpoznania śmierci. Przedmiotowe regulacje dotykają zagadnienia prawa do życia, które bezdyskusyjnie stanowi wartość nadrzędną oraz źródło wszelkich pozostałych praw człowieka. W związku z powyższym powstaje pytanie, czy materia tej regulacji nie powinna być zastrzeżona dla wyłączności ustawy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o odniesienie się do zasygnalizowanych wątpliwości.

Sprawdź także

Adwokaci o wyborze KRS

Prezes NRA do Premiera i Ministra Sprawiedliwości: przyznanie wyłącznie sędziom prawa do zgłaszania kandydatów do …