Strona główna / Aktualności / Komornicy nie chcą wyrzucać na bruk

Komornicy nie chcą wyrzucać na bruk

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje, w wystąpieniu do ministra sprawiedliwości problem, na który zwrócili uwagę komornicy sądowi. W obecnym stanie prawnym, w przypadku eksmisji przeprowadzanej z nieruchomości służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika i jego bliskich, na podstawie tytułu wykonawczego, jakim jest prawomocne postanowienie……o przysądzeniu własności, na żadnym etapie postępowania sąd nie jest uprawniony do orzekania o prawie do lokalu socjalnego osób, które na mocy przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego są objęte szczególną ochroną przed bezdomnością (m.in. kobiety w ciąży, osoby małoletnie i niepełnosprawne i wspólnie zamieszkali z nimi opiekunowie, emeryci i renciści uprawnieni do świadczeń z pomocy społecznej, jeśli osoby te nie mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany).
Komornicy wskazują ponadto, że nie można uznać za wystarczającą ochronę przed bezdomnością dla tej grupy osób obowiązku wykonania eksmisji do pomieszczenia tymczasowego.
W ocenie Rzecznika stan, w którym osoby posiadające status lokatora, szczególnie chronione przed bezdomnością w świetle przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów (…) byłyby pozbawione takiej ochrony w toku egzekucji prowadzonej z nieruchomości, może budzić wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą równości obywateli wobec prawa, a także z zasadą ochrony i opieki Państwa wobec rodziny i osób niepełnosprawnych.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie, a w razie podzielenia wątpliwości, także o rozważenie celowości podjęcia działań legislacyjnych w celu zapewnienia tej grupie osób ochrony przed bezdomnością.

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …