Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Komornicy poznawali EPU

Komornicy poznawali EPU

Z inicjatywy Rady Izby Komorniczej w Poznaniu, w siedzibie rady przy ulicy Głębokiej, odbyło się czwartego grudnia szkolenie przedstawiające merytoryczne aspekty Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). Nowa ustawa wchodzi w życie w styczniu 2010 roku. ?Tajniki? nowej ustawy przedstawiał sędzia Bogdan Pękalski z Ministerstwa Sprawiedliwości, jeden z inicjatorów ustawy i autor wielu ministerialnych założeń.

Sędzia B. Pękalski rozwiał wiele, ale nie wszystkie, wątpliwości nękających komorników. System jest ponoć zabezpieczony przed hackerami. – To jest tak ? mówił B. Pękalski – jak z elektronicznym kontem bankowym. Wielu ludzi ma obawy, ale miliony już je z powodzeniem stosują. Tak samo będzie i z tym systemem. Korzystaliśmy z najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych od lat w Wielkiej Brytanii i Niemczech, dlaczego by nie miało nam to wyjść w Polsce.
Z EPU będą przede wszystkim korzystać tak zwani wierzyciele masowi, którzy do tej pory składają tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy wniosków o wszczęcie egzekucji, a więc operatorzy sieci komórkowych, handlowych, banków i innych podmiotów. EPU jest też przeznaczone dla tych wszystkich, którzy do tej pory korzystali z postępowania upominawczego.

Według założeń ustawy powstanie zatem jeden ?elektroniczny? sąd ( na marginesie dodajmy, że w Lublinie, ale tutaj lokalizacja geograficzna nie jest najważniejsza) do którego trzeba złożyć wniosek o egzekucję, a następnie zawiadomić o tym ?swojego? komornika. Od tej pory cała procedura egzekucyjna skupia się w konkretnej wybranej przez wierzyciela komorniczej kancelarii. Szkolenie cieszyło się wielkim zainteresowaniem a pytaniom i dyskusjom, zarówno podczas szkolenia, jak i w kuluarach nie było końca. Za tydzień podobne szkolenie dla komorniczych asesorów.
Oto podstawowe założenia nowej ustawy:

-Wprowadzenie do k.p.c. nowego postępowania odrębnego, które nazwać można ?elektronicznym postępowaniem upominawczym? (EPU).
-Utworzenie ?e-sądu? jako wydziału cywilnego sądu rejonowego, który rozpoznawałby sprawy wyłącznie w nowym postępowaniu odrębnym.
-Zwiększenie kompetencji referendarzy sądowych, którzy orzekaliby w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
-Rozpatrywanie zażaleń na orzeczenia referendarzy przez wydział odwoławczy e-sądu.
-Obowiązek podjęcia przez e-sąd czynności w sprawie w określonym terminie, np. 1 dnia roboczego od daty wniesienia pozwu.
-Zakres podmiotowy postępowania nieograniczony.
-Zakres przedmiotowy obejmujący roszczenia pieniężne i inne wskazane przez przepis szczególny (na zasadzie analogicznej do regulacji obowiązującej obecnie – art. 498 § 1 k.p.c.), bez ?górnego limitu kwoty? dochodzonego roszczenia.
-Zastosowanie elektronicznego postępowania upominawczego również do spraw gospodarczych, jednakże z wyłączeniem stosowania przepisów k.p.c. regulujących postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych.
-Pozew w postaci formularza wypełnianego on-line lub off-line wnoszony poprzez elektroniczny system dostępowy sądu.
– Mechanizm umożliwiający elektroniczne opłacenie pozwu na wzór rozwiązań przyjętych w handlu elektronicznym.
– Opłaty od pism procesowych wnoszonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym niższe niż w postępowaniu nakazowym.
-Wyłączenie stosowania przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych i ustanowieniu adwokata z urzędu.
-Dowodów nie załącza się do pozwu.
-Sąd elektroniczny nie przeprowadzałby rozprawy w jakimkolwiek przypadku. Gdyby zaszła taka konieczność, miałby możliwość skorzystania z instytucji sądu wezwanego. W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty (zaistnienia przesłanek z art. 499 k.p.c.) e-sąd wydawałby niezaskarżalne postanowienie o odmowie wydania nakazu zapłaty.
– W przypadku zaistnienia przesłanek odrzucenia pozwu, wymienionych w art. 199 k.p.c., sąd wydawałby niezaskarżalne postanowienie o odrzuceniu pozwu.
– W przypadku nieusunięcia w terminie braków formalnych pozwu, sąd wydawałby niezaskarżalne zarządzenie o zwrocie pozwu. W przypadku niemożności doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty, sąd elektroniczny z urzędu uchylałby nakaz zapłaty i umarzałby postępowanie.
-W każdej z czterech sytuacji wskazanych powyżej powód mógłby wnieść pozew ponownie, w terminie 14 dni od doręczenia mu stosownego pisma sądowego, według zasad ogólnych, o czym byłby pouczany. W przypadku zachowania tego terminu, datą wniesienia pozwu byłby dzień wniesienia go w elektronicznym postępowaniu upominawczym, o ile roszczenia dochodzone obydwoma pozwami byłyby tożsame.
-Powód obowiązany byłby komunikować się z e-sądem (wnosić pisma procesowe) jedynie elektronicznie. Jeśli powód wniósłby do e-sądu pismo w postaci tradycyjnej (na papierze), zostałoby ono zwrócone bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych. Wszelkie doręczenia dla powoda dokonywane byłyby jedynie w postaci elektronicznej.
-Pozwany uprawniony byłby do wnoszenia do e-sądu pism procesowych w postaci elektronicznej.
-Doręczenia dla powoda i pozwanego (o ile pozwany wybierze elektroniczny sposób komunikacji z e-sądem), następowałyby z chwilą zapoznania się z pismem umieszczonym w aktach elektronicznych, nie później jednak niż 14 dnia od takiego umieszczenia; w momencie umieszczenia pisma w aktach stronom komunikującym się z sądem elektronicznie przesyłany byłby e-mail informacyjny (awizo) na adres podany w pierwszym wnoszonym przez nie piśmie procesowym Na wzór angielskiego postępowania Money Claim Online, do korzystania przez powoda z systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze uprawniałoby zdalne zalogowanie się.
-Loginem wymaganym przez system od wszystkich użytkowników poza pozwanymi byłby numer PESEL; dla cudzoziemców loginem powinny być imię i nazwisko; w przypadku pozwanych podanie loginu nie byłoby żądane przez system. Pozwany identyfikowany byłby w systemie za pomocą poufnego kodu prywatnego pozwanego doręczonego mu razem z pozwem i nakazem zapłaty z sądu.
– Profesjonalni pełnomocnicy i użytkownicy systemu w sądach innych niż elektroniczne uzyskiwaliby pierwszy kod prywatny (hasło) identyfikujące w systemie od jego administratora. Identyfikacja użytkowników wewnątrz e-sądu oraz komorników odbywałaby się przy zastosowaniu dodatkowych mechanizmów potwierdzenia tożsamości.
-Strony inne niż osoby fizyczne mogłyby wnosić pozwy i inne pisma procesowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym za pośrednictwem pełnomocnika, o którym mowa w art. 87 § 1 albo 2 k.p.c.
– Zmiana (podmiotowa i przedmiotowa) powództwa niedopuszczalna. Wniesienie powództwa wzajemnego niedopuszczalne. Pozwanemu doręczany byłby wydrukowany odpis orzeczenia wraz z wydrukowanym pozwem. Akta sprawy miałyby jedynie postać elektroniczną. Pozwany mógłby dochodzić kosztów procesu w postępowaniu wywołanym ponownym wniesieniem pozwu według zasad ogólnych. W przypadku rezygnacji powoda z ponownego wytoczenia powództwa pozwany miałby możliwość, w ciągu miesiąca od wniesienia sprzeciwu do e-sądu, dochodzić kosztów od powoda w postępowaniu toczącym się przed tradycyjnym sądem według właściwości ogólnej. Klauzula wykonalności miałaby postać elektroniczną; byłaby nadawana z urzędu.
-Oryginał tytułu egzekucyjnego i tytułu wykonawczego miałby postać elektroniczną i pozostawały w aktach sprawy.
-Odpisy nie byłyby wydawane. Za pośrednictwem systemu mógłby być składany elektroniczny wniosek o wszczęcie egzekucji.
– Utworzony zostałby call center dla spraw technicznych oraz dotyczących zasad funkcjonowania systemu.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …