Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Komornik nie może być skazany

Komornik nie może być skazany

4 marca 2015 wchodzi w życie nowelizacja wprowadzajaca zasadę automatycznej, natychmiastowej utraty stanowiska przez komornika, który został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo prawomocnie ukaranego dyscyplinarnym wydaleniem ze służby. Dotychczas osoby takie mogły wykonywaćdalej swoje obowiązki po prawomocnym skazaniu lub ukaraniu, dopóki Minister Sprawiedliwości nie wydał formalnej decyzji o pozbawieniu ich prawa wykonywania zawodu. Stwarzało to zagrożenie, że osoby uznane za niegodne wykonywania zawodu komornika w praktyce mogły przez pewien czas fukcjonować jak dotychczas.
Nowelizacja naprawia tę nieprawidłowość. Zasada utraty prawa wykonywania zawodu z mocy prawa będzie obowiązywać także w przypadku utraty polskiego obywatelstwa lub rezygnacji z pełnienia obowiązków. We wszystkich opisanych wyżej przypadkach powołanie na stanowisko komornika będzie wygasało z mocy prawa.
O takiej sytuacji właściwe sądy oraz izbę komorniczą będzie zawiadamiał Minister Sprawiedliwości. Sejm uchwalił ustawę 10 października 2014 r. Prezydent podpisał ją 21 listopada br. Nowe przepisy obowiązują od 4 marca br. PDz.U. 2014 poz. 1710

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …