Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Kompensata dla ofiar przestępstw

Kompensata dla ofiar przestępstw

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie wskazywała na pilną potrzebę nowelizacji ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw. Rezultatem działań Rzecznika są podjęte w Senacie prace legislacyjne nad projektem zmiany ustawy o państwowej kompensacie. Rzecznik prosi Ministerstwo Sprawiedliwości o wsparcie
swoich postulatów tak, aby ostateczne unormowania ustawy zapewniały realną pomoc ofiarom przestępstw. Ponadto Rzecznik ponownie zwraca uwagę na potrzebę umożliwienia skierowania sprawy do mediacji przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów, zainicjowania prac legislacyjnych nad ustawą o zawodzie mediatora, wprowadzenia mediacji na etapie wykonywania kary pozbawienia wolności, jak również obowiązku szkoleń dla mediatorów oraz ich okresowej oceny. Rzecznik sygnalizowała również kwestię braku przepisów regulujących możliwość zwolnienia z kosztów mediacji strony postępowania cywilnego, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
Na uwagę zasługuje także nierozwiązany dotychczas problem nieodpłatnej pomocy prawnej dla ubogich. W tej materii nie podjęto dotychczas żadnych realnych działań legislacyjnych, mimo wystąpień Rzecznika. Kolejnym problemem jest brak dostępu do pomocy prawnej z urzędu dla osoby zatrzymanej. Obecnie osoba podejrzana nie ma możliwości złożenia skutecznego wniosku o wyznaczenie adwokata z urzędu w sytuacji, w której nie stać jej na poniesienie kosztów związanych z prawem do obrony. Wydaje się, że regulacja ta przeczy zasadzie sprawiedliwego postępowania przeciwko osobie pozbawionej wolności. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie podjęcia działań w omawianych sprawach.

Sprawdź także

RPO żąda pełnej rehabilitacji

Kasacja RPO na rzecz skazanych w „procesie brzeskim” uwzględniona. Sąd Najwyższy uniewinnił Wincentego Witosa i …