Najnowsze informacje

Konkurs na asystenta

Renata Jurczyńska-Wrzalik ( łączna ilość punktów 74) przeszła pomyslnie trzeci etap konikursu na asystenta. Komunikat podpisał Przewodniczący Komisji Konkursowej, Sławomir Twardowski prokurator Prokuratury Apelacyjnej.

Sprawdź także

list otwarty sędziego

List otwarty sędziego Gąciarka do Prezesa Daniluka Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie Sz.P. Jerzy Piotr …

Konkurs na asystenta

Do trzeciego etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora zakwalifikowano następujące osoby:
1.Łukasz Sobczak
2.Karolina Mat – Madajczak
3.Paweł Mat – Madajczak
4.Jakub Siegień
5.Adam Ośkiewicz

Jednocześnie informuję, że trzeci etap Konkursu na stanowisko asystenta prokuratora odbędzie się w dniu 13 stycznia 2010 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, ul. Solna 10 (IV piętro).
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Sławomir Twardowski Prokurator Prokuratury Apelacyjnej.

Sprawdź także

list otwarty sędziego

List otwarty sędziego Gąciarka do Prezesa Daniluka Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie Sz.P. Jerzy Piotr …

Strona główna / Sądownictwo / Konkurs na asystenta

Konkurs na asystenta

Prezes Sądu Rejonowego Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ogłasza konkurs na 2 wolne stanowiska asystenta sędziego. Konkurs odbędzie się w dniu 15 stycznia 2010 r. o godz. 10.00 w sali 337,w siedzibie Sądu Rejonowego Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ul. Młyńska 1 a, 61 ? 729 Poznań

I) Kandydatem na stanowisko asystenta sędziego, zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, może być osoba, która:
1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4. ukończyła 24 lata,
5. ukończyła aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdała egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończyła aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożyła odpowiedni egzamin. Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26 poz. 157 ze zm.) warunek ten spełnia osoba, która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego, oraz osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski albo odbyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski.
II) Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. ? Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
6. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz
7. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
8. kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. I. 5.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia. Zgłoszenia (z podaniem oznaczenia konkursu) należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ul. Młyńska 1 a, 61 ? 729 Poznań (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pokój 121 – w terminie do dnia 27 listopada 2009 r.
Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu ogłoszona zostanie w dniu 10 grudnia 2009 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Poznaniu (www.poznan.so.gov.pl/bip/) oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, przy ul. Młyńskiej 1a.
Uwaga! Przy składaniu dokumentów proszę załączyć poniższe oświadczenie:
O Ś W I A D C Z E N I E
Oświadczam, że jestem obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzystam z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. ………………………………………………………. data i podpis

Sprawdź także

Drugi, co do wielkości

Rozmowa z sędzią Piotrem Gerke, prezesem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda -Sąd w …