Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Konkurs na dyrektora

Konkurs na dyrektora

Dyrektor Generalny Służby Więziennej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Iławie1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w paragrafach 1, 3, oraz 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz.1436). 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcje funkcjonowania i rozwoju placówki, 2) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata, 3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o: ? stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo ? stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo ? stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, 4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3, 5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, 6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, 8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.3)) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.4)), 10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.5)) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły, 11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela, 12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopiie karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, 13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, 14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, 15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora; 3. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów winny być one uwierzytelnione. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.). 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ?Konkurs na dyrektora CKU przy ZK w Iławie?, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszeń: – na stronie internetowej Służby Więziennej ? www.sw.gov.pl; – na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Karnym w Iławie; – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Olsztynie; – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie; na adres Centralny Zarząd Służby Więziennej ? Biuro Penitencjarne ? ul. Rakowiecka 37A, 02 ? 521 Warszawa, tel. 640 84 11. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, ul. Rakowiecka 37A, 02 ? 521 Warszawa. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …

Konkurs na dyrektora

Ogłoszono konkurs na dyrektora Zakładu Poprawczego w Grodzisku.

Dyrektorem Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wlkp. może zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) ukończył wyższe studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tym zakładzie poprawczym,
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony na podstawie przepisów w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub trzyletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4) w okresie trzech lat poprzedzających bezpośrednio powierzenie stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat w uczelni, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w uczelni, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe.
Oferty osób przystępujących do konkursu winny zawierać: 1) zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu, 2) pisemnie opracowaną koncepcję pracy i rozwoju Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wlkp., 3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, 4) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, w szczególności kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tym zakładzie w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400), 5) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawodowe, 6) uwierzytelnioną kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, 7) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w Art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, 9) zaświadczenie o niekaralności, 10) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, lub postępowanie karne skarbowe, 11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w Art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 ze zmianami), 12) uwierzytelnioną kserokopię karty oceny pracy albo oceny dorobku zawodowego, 13) uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy, 14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wlkp., 15) kopię dokumentu tożsamości zawierającą dane osobowe kandydata.
Oferty, z uwzględnieniem danych adresowych i telefonicznych kandydata, należy składać w terminie do dnia 18 października 2010r. na adres: Okręgowy Zespół Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85-66-249 4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostawione zostaną bez rozpoznania. O złożeniu oferty w terminie decyduje data stempla pocztowego.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora zakładu poprawczego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. Nr 124, poz. 1359 ze zm.) OZNP-4540-434/10

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …