Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Konsultacje zmian w sądownictwie

Konsultacje zmian w sądownictwie

Do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania sądownictwa, m. in. poprzez uporządkowanie kwestii związanych z nadzorem administracyjnym ministra sprawiedliwościnad sądownictwem powszechnym.
Projekt stanowi także wykonanie wyroku TK z dnia 7 listopada 2013 r. Przedmiotowy projekt wprowadza następujące zmiany:
– kompleksowe uregulowania zagadnień ustrojowych w ustawie – Prawo o ustroju powszechnych zwanej dalej ?usp?, w tym poprzez upoważnienie Ministra Sprawiedliwości do określenia właściwości sądów powszechnych w sprawach z zakresu prawa prasowego, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz ksiąg wieczystych oraz zmian w organizacji sądów;
– zmianę sposobu podejmowania uchwał przez zgromadzenie sędziów sądu apelacyjnego oraz zgromadzenie sędziów okręgu, doprecyzowania przepisów dotyczących sprawowania zewnętrznego nadzoru administracyjnego przez Ministra Sprawiedliwości, określenia uprawnień Ministra Sprawiedliwości związanych z usuwaniem rozbieżności w wykładni prawa;
– zmianę przepisów dotyczących powoływania dyrektorów sądów, doprecyzowanie przepisów dotyczących podziału obowiązków pomiędzy prezesa sądu i dyrektora sądu, określenie uprawnień pracowników ochrony sądu;
– rezygnację z zakazu przeprowadzania przez tego samego sędziego wizytatora dwóch kolejnych wizytacji tego samego wydziału;
– zmianę zasad delegowania sędziów do sądu wyższego rzędu oraz ograniczenie czasu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości, lub innej jednostki organizacyjnej podległej ministrowi sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, sędziów i przedstawicieli innych niż sędziowie grup zawodowych, związanych z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości; zmianę realizacji prawa do nieodpłatnego zakwaterowania sędziego delegowanego do innej miejscowości, niż miejscowość, w której znajduje się jego miejsce służbowe; przyznanie świadczeń sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków w międzynarodowej sędziowskiej organizacji pozarządowej;
– wprowadzenia odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji w oświadczeniu majątkowym oraz zmiany przepisów dotyczących przedawnienia przewinienia dyscyplinarnego;
– przyjęcie zasady wypłaty nagrody jubileuszowej w przypadku przechodzenia w stan spoczynku, jeśli sędziemu w chwili przejścia w stan spoczynku brakuje 12 miesięcy do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej;
– doprecyzowanie rodzajów dokumentów składanych przez kandydatów na ławników;
– określenie obowiązków ministra sprawiedliwości związanych z informatyzacją i obsługą informatyczną sądów, w tym stworzenie podstaw prawnych do prowadzenia przez ministra sprawiedliwości centralnych rejestrów biegłych, stałych mediatorów i lekarzy sądowych; określenia kręgu podmiotów uprawnionych do korzystania z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności (nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej).
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Kto był w siatce Kremla

Komisja ds. wpływów rosyjskich rozpoczyna prace. Donald Tusk: Raport za dwa miesiące Komisja do badania …