Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Krajowy Rejestr Sądowy inaczej

Krajowy Rejestr Sądowy inaczej

Rada Ministrów przyjęła przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości projekty: 1. projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw; 2. projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.
Głównym celem projektu jest przyspieszenie i ułatwienie rozpoczynania działalności przez wszystkie podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (nie tylko do rejestru przedsiębiorców). Zmiany obejmą także te podmioty, które ze względu na tryb składania wniosku o wpis do KRS drogą elektroniczną, dotychczas nie mogły skorzystać z zasady ?jednego okienka? (np. S-24).

Wedle założeń nastąpi skrócenie z 25 do 7 dni czasu oczekiwania przez podmiot na możliwość rozpoczęcia wykonywania działalności (w tym działalności gospodarczej).

Podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskają możliwość faktycznego prowadzenia działalności już w chwili wpisu. Uzyskanie tego wpisu, inaczej niż dotychczas, zapewni jednoczesne uzyskanie identyfikatora podatkowego NIP i numeru identyfikacyjnego Regon ( na podstawie danych przekazanych z bazy danych KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru Głównego Urzędu Statystycznego).
Działanie nowopowstającego podmiotu ograniczy się wyłącznie do obowiązku złożenia wniosku o wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego.Pozostałe dane, które nie podlegają wpisowi do KRS, a są istotne z punktu widzenia zadań organów administracji publicznej będą uzupełniane przez podmiot, w późniejszym terminie, już po rozpoczęciu działalności (w tym działalności gospodarczej). Dotyczy to między innymi danych: numer rachunku bankowego, dane kontaktowe, przewidywana liczba zatrudnianych, które albo mają charakter danych wrażliwych, albo nie są podmiotowi jeszcze znane w chwili rejestracji w KRS. Realizacja uproszczonego obowiązku zgłoszeniowego w zakresie danych uzupełniających będzie następowała już po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskaniu NIP i Regon, wyłącznie za pośrednictwem organu podatkowego. Podmiot będzie zobowiązany zgłosić dane do naczelnika urzędu skarbowego. Organ podatkowy będzie następnie dystrybuował je za pomocą systemu teleinformatycznego do prowadzonych przez GUS i ZUS rejestru i ewidencji. Zgłoszenie danych uzupełniających będzie następowało na jednym formularzu składanym w urzędzie skarbowym osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.
Celem projektowanej ustawy jest między innymi stworzenie w ramach Kodeksu postępowania cywilnego podstaw realizacji pierwszego etapu dalszej informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego.
Będzie ono polegało na wprowadzeniu obowiązku inicjowania tego postępowania drogą elektroniczną przez określone podmioty, tj. notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych.
Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe zapewni łatwiejszy i szybszy dostęp do sądu, a także sprawne załatwienie sprawy. Wprowadzenie obowiązku składania drogą elektroniczną wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz wniosków o założenie księgi wieczystej, pozwoli – w zakresie prostych dla systemu teleinformatycznego czynności – na stworzenie możliwości automatycznego przetwarzania danych zawartych w treści wniosku do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym po zweryfikowaniu tych danych przez orzecznika.
Składanie drogą elektroniczną wniosków o wpis do księgi wieczystej umożliwi automatyczne zamieszczanie wzmianek wyłączających rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego prowadzącego np. do zmiany właściciela nieruchomości i złożeniu wniosku o wpis drogą elektroniczną. Przyczyni się to do dalszego zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami, np. utrudniając wielokrotną sprzedaż tej samej nieruchomości.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Co może policja w szpitalu

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę kobiety, wobec której – po zażyciu przez nią tabletki poronnej …