KRS o usp

Krajowa Rada Sądownictwa podtrzymuje negatywną ocenę zmian wprowadzanych ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, wyrażoną w opinii Rady z dnia 12 maja 2017 r. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, w celu zapewnienia zgodności przepisów regulujących funkcjonowaniesądownictwa z Konstytucją RP, konieczne są zmiany w treści znowelizowanych przepisów w zakresie wskazanym w powołanej wyżej opinii. Zmiany te powinny dotyczyć w szczególności przywrócenia organom samorządu sędziowskiego realnego udziału w procedurze powoływania i odwoływania prezesów sądów, również w okresie przejściowym. Ponadto, nie do zaakceptowania jest uzależnienie pozostania w czynnej służbie przez sędziów, którzy osiągnęli wiek uprawniający do przejścia w stan spoczynku, od zgody Ministra Sprawiedliwości, a rozwiązanie polegające na obowiązku przejścia w stan spoczynku przez kobiety sprawujące urząd sędziego po osiągnięciu 60. roku życia, nosi znamiona dyskryminacji ze względu na płeć. Krajowa Rada Sądownictwa apeluje do podmiotów posiadających prawo inicjatywy ustawodawczej o przedstawienie stosownych propozycji zmian legislacyjnych w powyższym zakresie.

Sprawdź także

Kucie lepszej przyszłości

Re-demokratyzacja jako Budowanie Lepszej Przyszłości John Morijn i sędzia Igor Tuleya  Od czasu przejęcia w Polsce …