Strona główna / Aktualności / Krytyka Polski na forum ONZ

Krytyka Polski na forum ONZ

9 maja 2017r. Polska została poddana kolejnemu, trzeciemu już przeglądowi w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ (Universal Periodic Review – UPR). W ramach przeglądu dokonywana jest ocena przestrzegania praw człowieka przez państwo członkowskie. W styczniu polski rząd przedstawił raport na temat ochrony praw człowieka w Polsce,w którym podkreśla usprawnienie działania wymiaru sprawiedliwości, zwiększenie różnorodności i wolności mediów oraz zwalczanie rasizmu i ksenofobii. ? Raport rządowy nie przedstawia obecnej sytuacji praw człowieka w Polsce, pomijając najistotniejsze problemy ? powiedziała Draginja Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International Polska. Raport nie wspomina o kryzysie konstytucyjnym, Procedurze Praworządności wszczętej wobec Polski przez Komisję Europejską, naruszaniu zasady trójpodziału władzy, konsekwencjach przyjęcia ustawy antyterrorystycznej, przejęciu przez partię rządzącą mediów publicznych, sytuacji osób poszukujących ochrony na granicy polsko-białoruskiej czy ograniczaniu wolności zgromadzeń. Amnesty International przedstawiła raport alternatywny do raportu rządowego, skupiając się na zagadnieniach, które uznała za najistotniejsze z punktu widzenia zagrożeń dla praw człowieka: kryzysie dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego, zagrożonej pozycji Rzecznika Praw Obywatelskich, prawach kobiet, zwłaszcza praw seksualnych i reprodukcyjnych, ustawie antyterrorystycznej, postępowaniu w sprawie tajnych więzień CIA, dyskryminacji i przestępstwach z nienawiści oraz niezależności sądownictwa. Organizacja wskazuje na problemy w tych obszarach i formułuje rekomendacje dla rządu. Wymienia również pozytywne działania polskich władz, które choć rozpoczęte po poprzednim przeglądzie, nie są kontynuowane lub z których się wycofano. Raport Amnesty International oraz rządu są dostępne na stronie AI.
ALTERNATYWNA WIZJA PIS
Przeanalizujemy wszystkie rekomendacje – deklarowali przed ONZ przedstawiciele PiS. Polska chwaliła się, jak bardzo jej rząd przestrzega praw człowieka, ale dostała wiele uwag. Polska prezentowała we wtorek w Genewie raport w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka. Raz na cztery lata podlega mu każdy kraj należący do ONZ. Delegacja rządu PiS chwaliła się przeciwdziałaniem rasizmowi, ksenofobii i przestępstwom z nienawiści (choć to prokuratura wystąpiła o zmniejszenie kary za spalenie kukły Żyda we Wrocławiu); walką z przemocą w rodzinie; dbaniem o prawa mniejszości narodowych i migrantów. Podkreślała, że Polska ratyfikowała konwencję antyprzemocową (choć toczyła się dyskusja o jej wypowiedzeniu), a polskie kobiety mają w określonych przypadkach dostęp do bezpłatnej aborcji (choć często nie mogą tego prawa wyegzekwować). Członkowie ONZ usłyszeli też o ?pracach nad zwiększeniem pluralizmu mediów?.
Nie przeszło. Mimo tak kreślonego obrazu przez kilka godzin różne kraje przedstawiały wiele rekomendacji dla nas. Wśród nich: wzmocnienie ochrony osób LGBT przed dyskryminacją, przemocą i mową nienawiści; poszerzenie katalogu przestępstw z nienawiści również o orientację seksualną i tożsamość płciową; wprowadzenie rozwiązań umożliwiających osobom tej samej płci zawieranie związków partnerskich. Tylko Watykan stwierdził, że Polska powinna ?stać na straży świętości związku kobiety i mężczyzny?. Inne wskazówki dla polskiego rządu? Zapewnienie obywatelom rzetelnej edukacji seksualnej, prawa do swobodnego decydowania o własnej rozrodczości oraz przestrzeganie w praktyce prawa do legalnej i bezpiecznej aborcji. Kraje ONZ mówiły też o koniecznej ochronie cudzoziemców oraz kobiet przed przemocą domową.
KRYTYKA POLDSKI NA FPRUM RADY PRAW CZŁOWIEKA ONZ
Stany Zjednoczone i inne kraje krytykowały we wtorek Polskę w Radzie Praw Człowieka ONZ za nowe ustawy, które postrzega się jako ograniczające niezależność sądownictwa i mediów publicznych – pisze z Genewy agencja Associated Press. – Stany Zjednoczone i inne kraje krytykowały we wtorek Polskę w Radzie Praw Człowieka ONZ za nowe ustawy, które postrzega się jako ograniczające niezależność sądownictwa i mediów publicznych – pisze z Genewy agencja Associated Press. AP odnotowuje, że kilka państw zachodnich skrytykowało też Polskę za restrykcyjne przepisy dotyczące aborcji, wzywając nasz kraj do przyznania kobietom prawa do bezpiecznej i legalnej aborcji. Wskazano też – jak pisze AP – na narastanie ksenofobicznej atmosfery, której rezultatem jest zwiększona liczba przestępstw przeciwko cudzoziemcom. AP informuje, że przedstawicielka USA na sesji Rady Praw Człowieka ONZ Sheila Leonard oświadczyła, iż Stany Zjednoczone są zaniepokojone rozwojem sytuacji w Polsce. „Pozostajemy głęboko zatroskani o niezależność sądownictwa. Niepokoi nas też utrzymująca się dyskryminacja i incydenty, wymierzone w mniejszości w Polsce, łącznie z homofobicznymi, ksenofobicznymi i antysemickimi wypowiedziami i aktami” – cytuje AP Sheilę Leonard. AP odnotowuje, że przedstawiciele Polski wskazywali, iż zmiany wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość są zgodne z normami europejskimi. Agencja zwraca uwagę na przedstawiony przez wiceminister spraw zagranicznych Renatę Szczęch raport, w którym Polska wskazała m.in. na program „Rodzina 500 Plus”. AP pisze, że kilku delegatów oświadczyło, iż uznają zmniejszenie ubóstwa dzieci, ale „wezwało Warszawę do wykazania poprawy w innych dziedzinach”. AP informuje też, że delegat Turcji wyraził zaniepokojenie „antymuzułmańskim nastrojem w Polsce”, a rosyjski delegat skrytykował niedawne przypadki wandalizmu wymierzonego w pomniki żołnierzy radzieckich, którzy zginęli podczas drugiej wojny światowej.
***
Według komunikatu MSZ podczas posiedzenia Rady we wtorek wiceminister Szczęch odniosła się do wybranych inicjatyw Polski na rzecz ochrony grup szczególnie wrażliwych, przywołując w tym kontekście programy „Za życiem” oraz „Rodzina 500 Plus”. Wiceminister Szczęch przypomniała również, że Polska ubiega się o członkostwo w Radzie w latach 2020-22. Według komunikatu MSZ podczas 27. sesji grupy roboczej ds. Powszechnego Przeglądu Okresowego na forum Rady Praw Człowieka przeglądowi została poddana sytuacja praw człowieka, obok Polski, w Bahrajnie, Ekwadorze, Tunezji, Maroku, Indonezji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Filipinach, Algierii, Holandii i RPA. Rada Praw Człowieka ONZ z siedzibą w Genewie została utworzona w 2006 roku w miejsce krytykowanej za nieefektywność Komisji Praw Człowieka. Zajmuje się promowaniem praw człowieka i reaguje na przypadki ich naruszania.
Źróło: AI, wp.pl, „Gazeta”

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …