Strona główna / Aktualności / Księga li tylko elektroniczna

Księga li tylko elektroniczna

Rząd przygotował projekt ustawy w celu stworzenie w ramach kodeksu postępowania cywilnego podstaw realizacji pierwszego etapu dalszej informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego. Będzie on polegał na wprowadzeniu obowiązku inicjowania tego postępowania drogą elektroniczną przez określone podmioty: notariuszy, komorników sądowychi naczelników urzędów skarbowych działających jak organy egzekucyjne. Samorząd notarialny i komorniczy, a także Ministerstwo Finansów będą uczestniczyć w procesie identyfikacji osób posiadających kompetencje do składania wniosków w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym (e.p.w). System teleinformatyczny obsługujący to postępowanie będzie mieć możliwość weryfikacji danych identyfikacyjnych notariusza lub komornika sądowego, a także naczelnika urzędu skarbowego jako organu egzekucyjnego w odrębnych systemach informatycznych prowadzonych przez właściwe samorządy oraz Ministerstwo Finansów. Naczelnik skarbówki, notariusz i komornik sądowy będą podpisywali składane pisma procesowe w e.p.w. bezpiecznym podpisem, weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
Zasady zakładania kont, ich obsługa oraz tryb zakładania konta w systemie teleinformatycznym będą zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Jako zasadę przyjęto, że do wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz o założenie księgi wieczystej nie będą dołączane dokumenty w postaci elektronicznej. Większość dokumentów będących podstawą wpisu istnieje wyłącznie w postaci papierowej. Wyjątkiem od tej zasady będzie sytuacja, kiedy dokumenty stanowiące podstawę wpisu będą miały pierwotnie postać elektroniczną.
Formularz inicjujący e.p.w. (wniosek) ma mieć postać interaktywnego formularza udostępnianego przez system teleinformatyczny obsługujący e.p.w. Będą w nich zawarte takie m.in. moduły jak: rodzaj księgi wieczystej, podmiot składający wniosek oraz uczestnicy postępowania, podstawa wpisu czy dokumenty, jakie zostaną dołączone do wniosku. Zmiany usprawniające postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych Do Kodeksu postępowania cywilnego proponuje się dodanie przepisu, który umożliwi pracodawcom oraz organom rentowym posiadającym zdolność sądową i procesową, ale niemającym statusu osoby prawnej, udzielenie pełnomocnictwa procesowego pracownikom niebędącym radcami prawnymi. Ponadto wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności przyznano zdolność sądową i procesową. W zakresie świadczeń wypłacanych z zagranicy rezygnuje się z zasady, by właściwość miejscową determinował ZUS.
Zostanie przywrócona ogólna zasada właściwości miejscowej ubezpieczonego. Pozwoli to wyeliminować nierównomierne rozłożenie liczby spraw wpływających do poszczególnych sądów, w tym i tych, które od lat borykają się z zaległościami (Warszawa, Łódź). Arbitralny podział dokonany według kryteriów przyjętych przez ZUS skutkuje bowiem zaburzeniem, w coraz większej liczbie spraw, ogólnej zasady ustalania właściwości miejscowej sądów rozpoznających sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, będącej wyrazem szczególnej ochrony interesów ubezpieczonych. W praktyce powoduje to także wydłużenie postępowań oraz wzrost kosztów procesu, co związane jest z częstymi przypadkami przesłuchania w tych sprawach świadków czy strony w drodze pomocy sądowej. W zakresie zaś kompetencji referendarzy sądowych w postępowaniu przed sądem rejestrowym, przyjęto, że referendarze sądowi mogą wykonywać wszystkie czynności ? z wyjątkiem prowadzenia rozprawy.

Sprawdź także

Nie ujawnią i już

Prezes TK Julia Przyłębska utajniła oświadczenia majątkowe pięciu osób zasiadających w trybunale. Oświadczenie jej samej …