Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Kto ma kontrolować bagaż w sądzie

Kto ma kontrolować bagaż w sądzie

Od 2014 r. Rzecznik Praw Obywatelskich upomina się u kolejnych ministrów sprawiedliwości o ustawowe określenie uprawnień pracowników ochrony w sądach do kontroli bagażu osób wchodzących Od tego czasu resort informował RPO albo o odpowiednich pracach legislacyjnych (w 2014 r.), albo o takich planach (2016 r.) Wobec braku odpowiedzi rzecznik
po raz kolejny poprosił Ministra Sprawiedliwości o informacje o stanie prac nad taką zmianą Działania w tej sprawie zapoczątkowała Irena Lipowicz, poprzedni Rzecznik Praw Obywatelskich. Wskazywała na konieczność uregulowania na poziomie ustawowym podstawy prawnej przeglądania zawartości bagażu i odzieży osób wchodzących do budynku sądu przez pracowników ochrony. Za niedopuszczalne uznawała, aby kwestie te były regulowane np. w regulaminach sądów. Zwracała uwagę, że uniemożliwienie wnoszenia do sądów broni czy innych środków niebezpiecznych wymaga dokonania przez pracowników ochrony czynności o charakterze prewencyjnym, m.in. przeglądania zawartości toreb czy odzieży osób wchodzących do sądu. Nawet takie przeglądanie – jako wiążące się z ograniczeniem konstytucyjnych praw i wolności (np. prawa do prywatności gwarantowanego w art. 47 Konstytucji) wymaga bowiem regulacji ustawowej. Według Ireny Lipowicz istnieją przesłanki do wprowadzenia ograniczenia praw i wolności – z uwagi na potrzebę ochrony zdrowia, życia innych osób, a także zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania sądów. Ograniczenia te znajdują zatem podstawę w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ale zgodnie z tym przepisem mogą być wprowadzone jedynie na podstawie ustawy. W 2014 r. ówczesny wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn informował RPO, że w ministerstwie trwają prace zmierzające do powierzenia pracownikom ochrony, w drodze ustawy, uprawnień związanych z przeglądaniem zawartości bagaży osób wchodzących do sądów. Dodawał zarazem, że ?proces legislacyjny to dość długa droga, wymagająca dokonania odpowiednich analiz, przeprowadzenia szeregu ustaleń i konsultacji, opracowania założeń?. Starania swej poprzedniczki kontynuuje Adam Bodnar. W marcu 2016 r. otrzymał pismo wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, w którym przyznawał on konieczność uregulowania w akcie rangi ustawowej dopuszczalności przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób wchodzących do sądów powszechnych przez pracowników ochrony. – Cieszy fakt, iż zarówno Minister Sprawiedliwości, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich zgadzają się w tym zakresie i wyrażają wolę współpracy – dodawał Marcin Warchoł. Informował on wtedy, że w ministerstwie trwają prace nad szeroko rozumianą reformą wymiaru sprawiedliwości; w ramach tego projektu planowane jest ustawowe uregulowanie uprawnień pracowników ochrony wykonujących zadania w budynkach sądowych. – Przewiduje się, że zagadnienie to, jako doniosłe z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach sądów, znajdzie odzwierciedlenie w szczegółowych pracach nad nową ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych, o czym niezwłocznie poinformuję Pana Rzecznika ? pisał wiceminister. Do dziś RPO nie otrzymał jednak żadnej informacji w tej sprawie, mimo ponaglenia z marca 2018 r. Dlatego teraz zastępca rzecznika Stanislaw Trociuk zwrócił się do ministra Zbigniewa Ziobry o przekazanie informacji na temat aktualnego stanu prac nad zmianą dotyczącą tej kwestii.

Sprawdź także

Cała prawda o wyroku TSUE

OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ŚRODOWISK PRAWNICZYCHw sprawie konsekwencji orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec …