Strona główna / Listy / Kto prokuratorem UE

Kto prokuratorem UE



Wybrano kandydatów, którzy będą ubiegać się o stanowisko Prokuratora Europejskiego

Na posiedzeniu 4 kwietnia br. Zespół do spraw wyłonienia kandydatów na urząd Prokuratora Europejskiego, po weryfikacji zgłoszeń ustalił listę kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Do Zespołu konkursowego wpłynęło 5 ofert (jedna została odrzucona z przyczyn formalnych). Do dalszego etapu konkursu przeszło czworo kandydatów.

O stanowisko Prokuratora Europejskiego ubiegać się będą:

1. Tomasz Iwanowski – prokurator Prokuratury Krajowej, Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji w Prokuraturze Krajowej;
2. Grażyna Stronikowska – doktor nauk prawnych, prokurator Prokuratury Krajowej; członek Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym,  w latach 2016-2022 członek Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych;

3. Piotr Turek – doktor nauk prawnych; prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie; w latach 2006–2011 pracownik kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Rady Europy;
4. Paweł Wąsik – prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, asystent Przedstawiciela Krajowego Polski w Eurojust, pełniący funkcję Przewodniczącego Zespołu do spraw Przestępczości Gospodarczej Eurojust
 

18 kwietnia br. powołany przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zespół do spraw wyłonienia kandydatów na urząd Prokuratora Europejskiego przeprowadzi z zakwalifikowanymi rozmowy kwalifikacyjne.

W ich trakcie oceniane będzie:
– doświadczenie kandydatów w prowadzeniu postępowań w sprawach przestępstw wskazanych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 198, str. 29);

– doświadczenie w międzynarodowej współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych;

– stopień znajomości języka angielskiego – co najmniej dwa pytania kierowane do kandydatów w trakcie rozmów kwalifikacyjnych będą zadawane w języku urzędowym Prokuratury Europejskiej;
– ocenie będzie też podlegać ewentualny dorobek naukowy kandydatów.

Podczas rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami mogą być obecne (zgłoszone wcześniej do Przewodniczącej Zespołu) w charakterze obserwatorów, bez prawa głosu, osoby wyznaczone przez organizacje pozarządowe, których działalność statutowa obejmuje działania w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich oraz osoby wyznaczone przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Izbę Radców Prawnych, Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.


Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych Zespół wyłoni trzech kandydatów, którzy zostaną przedstawieni Komisji Selekcyjnej opiniującej kandydatów wskazanych na urząd Prokuratora Europejskiego.


 Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Tenisowe mistrzostwa palestry

XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników 24-26 maja XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników odbędą się 24-26 …