Strona główna / Szczypta soli / Kto ujawnił dane księdza

Kto ujawnił dane księdza

Sprawa ujawnienia danych księdza, który popełnił samobójstwo. Kolejna odpowiedź Prezesa UODO

  • Rzecznik Praw Obywatelskich występuje do prokuratury i Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie ujawnienia danych osobowych księdza, który następnie popełnił samobójstwo
  • AKTUALIZACJA: Polskie prawo wyłącza stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do przetwarzania danych osób zmarłych; organ nadzorczy nie ma podstawy prawnej do wszczęcia postępowania administracyjnego w tej sprawie – odpisał Prezes UODO
  • AKTUALIZACJA2: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie podała, że wykonywane są czynności procesowe zamierzające do wszechstronnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, w tym także w kierunku art. 151 Kodeksu karnego, jak również uwzględniające ewentualne czyny prywatnoskargowe, jakie mogły zostać popełnione na szkodę księdza
  • AKTUALIZACJA3: Z rozporządzenia  RODO nie wynika, że nie ma ono zastosowania w sytuacji, gdy w chwili prowadzenia postępowania nie żyje osoba, której dane osobowe przetworzono, gdy jeszcze żyła – pisze RPO do prezesa UODO Jana Nowaka
  • AKTUALIZACJA4: Wobec braku przepisów krajowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych osób zmarłych, nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania w tej sprawie – podtrzymuje Jan Nowak 

RPO prowadzi postępowanie związane z ujawnieniem danych osobowych księdza, który 17 sierpnia 2023 r. został ukarany mandatem karnym za nieobyczajne zachowanie na plaży w Świnoujściu. Doszło do udostępnienia w mediach społecznościowych jego pełnych danych osobowych (imię i nazwisko, zdjęcie oraz miejsce zatrudnienia jako katechety, nazwę zgromadzenia), a ponadto zarzucono mu czyn pedofilski. 19 sierpnia ksiądz popełnił samobójstwo.

Marcin Wiącek zwraca się do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie o informację, czy w sprawie zainicjowano postępowanie sprawdzające bądź wszczęto postępowanie przygotowawcze oraz ewentualnie o ich stan.

Pismo do PUODO 

Wizerunek i dobre imię człowieka są wartościami podlegającymi ochronie konstytucyjnej (art. 47 Konstytucji). 

W piśmie do Prezesa UODO Marcin Wiącek podkreśla, że ochrona wizerunku i danych osobowych przysługuje nawet osobom, przeciwko którym toczy się już postępowanie przygotowawcze lub sądowe postępowanie karne, jak również osobom skazanym za popełnienie przestępstwa. Tym bardziej zatem ochrona taka przysługuje osobom, którym nie postawiono zarzutu popełnienia przestępstwa.

Rzecznik prosi prezesa Jana Nowaka o zbadanie sprawy ujawnienia danych księdza oraz poinformowanie o działaniach i wyniku postępowania.

Odpowiedź prezesa UODO Jana Nowaka

W odpowiedzi na pismo z 22 sierpnia 2023 r. (znak: VII.501.148.2023.KSZ) dotyczące udostępnienia w mediach społecznościowych danych umożliwiających identyfikację tragicznie zmarłej osoby duchownej, uprzejmie informuję, że aktualność zachowuje wielokrotnie prezentowane już Panu Rzecznikowi i potwierdzone rozstrzygnięciami sądów administracyjnych stanowisko dotyczące wyłączenia przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do przetwarzania danych osób zmarłych.

Polski ustawodawca nie przewidział stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679  do przetwarzania danych tych osób. Tym samym także w przedstawionej w niniejszym piśmie sprawie organ nadzorczy nie ma podstawy prawnej do wszczęcia postępowania administracyjnego.

Nie oznacza to jednak, iż sprawa nie powinna być przedmiotem rzetelnej analizy pod kątem naruszenia innych przepisów prawa. Niewątpliwe ze względu na jej charakter powinny zostać wyjaśnione wszystkie jej aspekty, w tym kwestia naruszenia praw i wolności obywatelskich, a także ewentualnie okoliczność popełnienia przestępstwa. Należeć to jednak będzie do odrębnych organów prowadzących postępowania na podstawie szczególnych przepisów kreujących ich kompetencje.

Wyrażam nadzieję, że powyższe stanowisko spotka się ze zrozumieniem Pana Rzecznika

Więcej w biuletynie RPO

Sprawdź także

Zmienić rejestr pedofilów

Co trzeba zmienić w „Rejestrze pedofilów”. Wystąpienie Marcina Wiącka do Ministra Sprawiedliwości Rzecznik Praw Obywatelskich …