Najnowsze informacje

Kubeł zimnej wody z TSUE

Pytania prejudycjalne sądów w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce należy uznać za niedopuszczalne – wynika z opinii wydanej dziś przez rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE. Opinia wydana przez niego dotyczy pytań pytań prejudycjalnych sądów okręgowych w Łodzi i Warszawie, dotyczących postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów.
Pytania prejudycjalne sądów w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce należy uznać za niedopuszczalne – wynika z opinii wydanej dziś przez rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE. Opinia wydana przez niego dotyczy pytań pytań prejudycjalnych sądów okręgowych w Łodzi i Warszawie, dotyczących postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów.

„Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, dotyczące krajowych przepisów wprowadzających nowy model postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce, są niedopuszczalne. (…) Na podstawie informacji przedstawionych w postanowieniach odsyłających można stwierdzić, że sądy odsyłające żywią jedynie subiektywne obawy, które nie urzeczywistniły się w postaci wszczęcia postępowań dyscyplinarnych i pozostają hipotetyczne” – ocenił rzecznik.

Opinia dotyczy pytania sądu okręgowego z Łodzi o niezawisłość sędziowską w związku z wprowadzeniem w Polsce systemu dyscyplinarnego wobec sędziów. Skład rozpoznający obawiał się konsekwencji w razie wydania rozstrzygnięcia niekorzystnego dla skarbu państwa. W sprawie miasto Łowicz żąda bowiem od wojewody łódzkiego prawie 2,4 mln zł z tytułu otrzymania w latach 2005-2015 zbyt niskich zdaniem samorządu dotacji celowych.

Drugie pytanie dotyczy interpretacji prawa unijnego w zakresie niezależności postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w Polsce. Na początku września do TSUE wystąpił z nim Sąd Okręgowy w Warszawie. Sędzia tego sądu Igor Tuleya na kanwie sprawy kryminalnej zapytał TSUE, czy prawo unijne należy interpretować w ten sposób, że obowiązek państw członkowskich do ustanowienia środków zaskarżenia, niezbędnych do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej sprzeciwia się przepisom „likwidującym gwarancje niezależnego postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce”.

Źródło:onet.pl

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w sprawie opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 24.09.2019 r. w sprawie pytań prejudycjalnych dotyczących nowego systemu postępowań dyscyplinarnych

W dniu 24.09.2019 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE  wydał opinię, w której uznał dwa pytania prejudycjalne o nowy system postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w Polsce za niedopuszczalne (pytanie SSO Ewy Maciejewskiej i SSO Igora Tulei). Z uzasadnienia opinii wynika, że:
– nie nastąpiło jeszcze wszczęcie postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom zadającym pytania prejudycjalne i w tych konkretnych sprawach, w których zadano pytania,
– to powoduje, że pytania mają charakter hipotetyczny, a przekonanie sędziów o naruszeniu niezawisłości sędziowskiej jest subiektywne. TSUE nie orzeka w kwestiach hipotetycznych, lecz konkretnych i obiektywnych,
– co do zasady system postępowań dyscyplinarnych sędziów podlega orzecznictwu TSUE, lecz w tych dwóch przypadkach pytania prejudycjalne nie były dostatecznie uzasadnione.
SSP IUSTITIA przyjmuje do wiadomosci opinię Rzecznika Generalnego TSUE.
Chcemy jednak zauważyć, że co do sędziów Ewy Maciejewskiej i Igora Tulei zastępcy rzecznika dyscyplinarnego podjęli czynności dyscyplinarne.
Była to jedna z przyczyn wszczęcia postępowania przez Komisję Europejską przeciwko Polsce i drugiego etapu procedury związanej z naruszeniem prawa unijnego przez Polskę w związku z postępowaniami dyscyplinarnymi sędziów. Obawy sędziów potwierdziły się później, co, jak mamy nadzieję, zostanie wzięte pod uwagę przez TSUE w chwili orzekania.
Zwracamy uwagę, że wbrew stanowisku polskiego rządu zdaniem Rzecznika dziedziny objęte prawem Unii”, o których mowa w art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE, wiążą się z kompetencją Trybunału do orzekania w sprawie strukturalnych naruszeń gwarancji niezawisłości sędziowskiej, jako że art. 19 TUE jest konkretnym wyrazem zasady praworządności, jednej z podstawowych wartości, na których w myśl art. 2 TUE opiera się Unia Europejska.

Sprawdź także

Rosja bez wiz do Europy

Zawieszenie porozumienia o wizach do UE dla Rosjan. Jest zgoda ambasadorów UE, znamy datę Jest …