Strona główna / Aktualności / Łatwiejszy przepływ orzeczeń w UE

Łatwiejszy przepływ orzeczeń w UE

Zniesienie utrudnień w zakresie swobodnego przepływu orzeczeń, ułatwienie państwom członkowskim konfiskaty i odzyskiwania zysków pochodzących z poważnej transgranicznej przestępczości zorganizowanej oraz ustanowienie minimalnego poziomu sankcji karnych za przestępstwa – to m.in kwestie obrad ministrów sprawiedliwości Rady UE. Na posiedzeniu, które odbyło się w Brukseli ? Ministerstwo Sprawiedliwości RP reprezentował Podsekretarz Stanu ? Michał Królikowski. Ministrowie przyjęli m.in. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I).
Jego celem jest zniesienie utrudnień w zakresie swobodnego przepływu orzeczeń pomiędzy państwami członkowskimi, ułatwienie oraz rozszerzenie zakresu stosowania tego rozporządzenia w sprawach cywilnych i handlowych. Projekt przewiduje m.in. likwidację procedury stwierdzania wykonalności orzeczenia w innym państwie członkowskim (tzw. exequatur) w celu ułatwienia wierzycielom egzekucji orzeczeń za granicą. Ministrowie sprawiedliwości Unii Europejskiej dyskutowali także o projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamrożenia i konfiskaty dochodów pochodzących z działalności przestępczej w Unii Europejskiej. Celem projektu jest ułatwienie państwom członkowskim konfiskaty i odzyskiwania zysków, pochodzących z poważnej transgranicznej przestępczości zorganizowanej. Zakres przedmiotowy projektu ograniczony jest do tzw. przestępstw traktatowych, wymienionych w art. 83 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Obejmą one następujące czyny zabronione: korupcję, fałszowanie waluty euro i instrumentów płatniczych, terroryzm, pranie pieniędzy, handel narkotykami, cyberprzestępczość, handel ludźmi, przestępczość zorganizowaną oraz seksualne wykorzystywanie dzieci i pornografię dziecięcą. Projekt przewiduje ponadto możliwość zajęcia (zamrożenia) mienia zagrożonego konfiskatą i precyzuje ogólne zasady rozporządzania nim.
– Regulacje te są trudne, również z tego względu, że dotykają kwestii konstytucyjnych, tym bardziej cieszy nas osiągnięty balans pomiędzy gwarancjami procesowymi a mechanizmami, które będą służyć pozbawieniu przestępców ich zaplecza ekonomicznego ? mówi Michał Królikowski. – Czekają nas teraz trudne i ważne rozmowy z Parlamentem. Wiemy, że tym razem może mieć on restrykcyjne stanowisko. W tym kontekście za niezwykle istotne uważamy dążenie w tych negocjacjach do zachowania tej osiągniętej przez Radę równowagi ? dodaje wiceministesprawiedliwości.
Ustanowienie minimalnego poziomu sankcji karnych za przestępstwa związane z wykorzystywaniem informacji poufnych i manipulacji na rynku finansowym ? to cel projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacji na rynku. – Cieszę się, że udało nam się osiągnąć porozumienie co do treści projektu, który zapewni zwiększenie zaufania inwestorów, jak również przyczyni się do integralności rynków. Tym większy jest to sukces, gdyż Prezydencji udało się skoordynować równoczesne prace nad rozporządzeniem i dyrektywą ? mówi minister Michał Królikowski. – Ufamy, iż prace z Parlamentem Europejskim przebiegną równie szybko i sprawnie – dodaje. Wspomniany projekt, któremu ministrowie poświęcili dużą część dyskusji, zakłada także zobowiązanie państw członkowskich do podjęcia niezbędnych kroków w celu penalizacji podżegania do nadużyć rynkowych, pomocy i współdziałaniu w nich, jak również usiłowania popełnienia takich przestępstw. Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sparwiedliwości

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …