Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Lepsza strona podejrzanego

Lepsza strona podejrzanego

Kodeks postępowania karnego zezwala na postępowanie mediacyjne już na etapie postępowania prokuratorskiego. Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu ustaliła, że w okręgu jej działania postępowań takich w 2009 roku wdrożono aż…30.

Ciekawa jest geografia wszczętych postępowań mediacyjnych. W jednostkach okręgu poznańskiego zainicjowano ich 27, w okręgu konińskim 3, ani jednego postępowania mediacyjnego nie odnotowano w okręgu zielonogórskim.
Z analizy akt wynika, że prokuratorzy najczęściej wyrażają zgodę na postępowanie mediacyjne w sprawach o znęcanie ? było ich 11; o naruszenie nietykalności ciała (5); groźby karalne (5). Po jednej mediacji odnotowano w takich kategoriach przestępstw jak znieważenie funkcjonariuszy publicznych; naruszenie miru domowego, oszustwa, naruszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy też nietykalności cielesnej.
Trzeba pamiętać, że mediacja w postępowaniu przygotowawczym może, ale nie musi wpływać na decyzję końcową prowadzonego dochodzenia czy śledztwa. Nie determinuje niczego pod względem prawnym. Pomimo pozytywnego zakończenie postępowania mediacyjnego i pojednania stron, sprawa może zakończyć się sporządzeniem aktu oskarżenia. Może, ale nie musi.
Z uwagi na sylwetkę i postawy sprawcy, czego dowodem jest chęć mediacji czy tez okoliczności zdarzenia prokurator może sam umorzyć postępowanie karne albo zwrócić się o to do sądu. Fakt pojednania sprawcy przestępstwa z ofiarą może też wpłynąć na niższy wymiar kary bądź zażądanie przed sądem o zawieszenie jej wykonania.
Z analizy przeprowadzonej przez Prokuraturę Apelacyjną w Poznaniu wynika także, że nie odnotowano większych uchybień we wdrażaniu procedury mediacyjnej. Raz tylko, czy dwa, odnotowano przypadki, że prokuratorzy dostarczyli mediatorom całkowicie ?niepotrzebnie? do wglądu całość akt sprawy, łącznie z opiniami lekarskimi bądź innymi szczegółami śledztwa, całkowicie nieprzydatnymi w mediacji i na nic nie potrzebnym mediatorom. Innych uchybień nie odnotowano.

Podstawa prawna mediacji

Art. 23a. (14) § 1. kodeksu postępowania karnego: Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego, skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym.

§ 2. Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc, a jego okresu nie wlicza się do czasu trwania postępowania przygotowawczego.

§ 3. Postępowania mediacyjnego nie może prowadzić osoba, co do której w konkretnej sprawie zachodzą okoliczności określone w art. 40-42, czynny zawodowo sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, a także aplikant do tychże zawodów albo inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze lub innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw.

§ 4. Instytucja lub osoba godna zaufania sporządza, po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, sprawozdanie z jego przebiegu i wyników.

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzenia mediacji, sposób ich powoływania i odwoływania, zakres i warunki udostępniania akt instytucjom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia mediacji oraz sposób i tryb postępowania mediacyjnego, mając na uwadze potrzebę skutecznego przeprowadzenia tego postępowania.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …