Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Lepsza strona podejrzanego

Lepsza strona podejrzanego

Kodeks postępowania karnego zezwala na postępowanie mediacyjne już na etapie postępowania prokuratorskiego. Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu ustaliła, że w okręgu jej działania postępowań takich w 2009 roku wdrożono aż…30.

Ciekawa jest geografia wszczętych postępowań mediacyjnych. W jednostkach okręgu poznańskiego zainicjowano ich 27, w okręgu konińskim 3, ani jednego postępowania mediacyjnego nie odnotowano w okręgu zielonogórskim.
Z analizy akt wynika, że prokuratorzy najczęściej wyrażają zgodę na postępowanie mediacyjne w sprawach o znęcanie ? było ich 11; o naruszenie nietykalności ciała (5); groźby karalne (5). Po jednej mediacji odnotowano w takich kategoriach przestępstw jak znieważenie funkcjonariuszy publicznych; naruszenie miru domowego, oszustwa, naruszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy też nietykalności cielesnej.
Trzeba pamiętać, że mediacja w postępowaniu przygotowawczym może, ale nie musi wpływać na decyzję końcową prowadzonego dochodzenia czy śledztwa. Nie determinuje niczego pod względem prawnym. Pomimo pozytywnego zakończenie postępowania mediacyjnego i pojednania stron, sprawa może zakończyć się sporządzeniem aktu oskarżenia. Może, ale nie musi.
Z uwagi na sylwetkę i postawy sprawcy, czego dowodem jest chęć mediacji czy tez okoliczności zdarzenia prokurator może sam umorzyć postępowanie karne albo zwrócić się o to do sądu. Fakt pojednania sprawcy przestępstwa z ofiarą może też wpłynąć na niższy wymiar kary bądź zażądanie przed sądem o zawieszenie jej wykonania.
Z analizy przeprowadzonej przez Prokuraturę Apelacyjną w Poznaniu wynika także, że nie odnotowano większych uchybień we wdrażaniu procedury mediacyjnej. Raz tylko, czy dwa, odnotowano przypadki, że prokuratorzy dostarczyli mediatorom całkowicie ?niepotrzebnie? do wglądu całość akt sprawy, łącznie z opiniami lekarskimi bądź innymi szczegółami śledztwa, całkowicie nieprzydatnymi w mediacji i na nic nie potrzebnym mediatorom. Innych uchybień nie odnotowano.

Podstawa prawna mediacji

Art. 23a. (14) § 1. kodeksu postępowania karnego: Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego, skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym.

§ 2. Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc, a jego okresu nie wlicza się do czasu trwania postępowania przygotowawczego.

§ 3. Postępowania mediacyjnego nie może prowadzić osoba, co do której w konkretnej sprawie zachodzą okoliczności określone w art. 40-42, czynny zawodowo sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, a także aplikant do tychże zawodów albo inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze lub innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw.

§ 4. Instytucja lub osoba godna zaufania sporządza, po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, sprawozdanie z jego przebiegu i wyników.

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzenia mediacji, sposób ich powoływania i odwoływania, zakres i warunki udostępniania akt instytucjom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia mediacji oraz sposób i tryb postępowania mediacyjnego, mając na uwadze potrzebę skutecznego przeprowadzenia tego postępowania.

Sprawdź także

Ultimatum KE dla Polski

KOMISJA EUROPEJSKA STAWIA POLSCE ULTIMATUM. MOŻLIWE SANKCJE FINANSOWE Komisja Europejska wysłała we wtorek list do …