Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Lepszy i gorszy sort skarżących

Lepszy i gorszy sort skarżących

Kto pierwszy ten lepszy, czyli skarga na przewlekłość efektywna tylko dla jednej strony postępowania? HFPC zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o rozważenie możliwości wniesienia tzw. ?kasacji nadzwyczajnej? od postanowienia sądu oddalającego skargę na przewlekłość postępowania złożoną przez klienta Fundacji,
pana T. Przeciwko panu T. toczy się postępowanie karne. W toku postępowania oskarżyciel subsydiarny wniósł skargę na przewlekłość postępowania i w efekcie zasądzono na jego rzecz 2 000 zł. Sąd w uzasadnieniu swojej decyzji stwierdził, że przedłużające się postępowanie mogło negatywnie wpłynąć na sytuację osobistą oskarżyciela, który może oczekiwać od sądu bezzwłocznego rozpoznania sprawy. Po tym orzeczeniu sądu również pan T. złożył skargę na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki, jednak została oddalona. W ocenie sądu przy badaniu skargi oskarżonego liczył się jedynie czas po wydaniu pierwszego postanowienia dotyczącego przewlekłości, bo wcześniejszy okres został już oceniony przez sąd. Sprawa pana T. objęta została Programem Spraw Precedensowych HFPC. Ponadto, w ramach HFPC, złożona została również w imieniu T. skarga indywidualna do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zarówno w wystąpieniu do RPO, jak i w skardze indywidualnej, HFPC podkreśliła, że sąd w stosunku do T. zastosował ustawę z 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w całkowitym oderwaniu od standardów strasburskich.
ETPC wielokrotnie stwierdzał, że rozsądna długość postępowania musi być poddana ocenie w świetle konkretnych okoliczności sprawy postrzeganych jako całość (wyrok Majewski przeciwko Polsce). Praktyka ograniczonej oceny długości postępowania, (nazwana przez EPTC ?fragmentaryzacją postępowań?) w była niezgodna z artykułem 6 ust. 1 Konwencji już na wczesnym etapie funkcjonowania ustawy z 2004 r. (por. Rutkowski przeciwko Polsce). ?Sprawa pana T. dowodzi, że w polskiej rzeczywistości prawnej kwestia przewlekłości postępowania w dalszym ciągu oceniana jest w oderwaniu od Konwencji i dorobku orzeczniczego ETPC? ? stwierdza adw. Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC. ?Oprócz ograniczonej oceny długości postępowania w sprawie T. doszło także do nieuzasadnionego uprzywilejowania konkretnej strony postępowania ? oskarżyciela subsydiarnego. Art. 6 ust. 1 Konwencji, gwarantujący prawo do rzetelnego procesu sądowego, szczególną ochroną obejmuje natomiast osoby oskarżone, w tym przypadku pana T.? ? dodaje Michał Kopczyński, prawnik HFPC. Wystąpienie HFPC do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie pana T. dostępne jest na stronie HFPC.

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …