Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Licytacja kancelarii notarialnej

Licytacja kancelarii notarialnej

W rubryce obok zamieszczamy komunikat o pierwszej licytacji nieruchomosci przy ulicy Glogowskiej. Szkopul w tym, że licytacja dotyczy kancelarii notarialnej, rejenta, a zatem osoby zaufania publicznego. Latem tego roku, po licytacji ruchomości w tej kancelarii, pisaliśmy o wszczęciu postępowania dycysplinarnego przeciwko rejentowi. Zostało ono umorzone Notariusz Michał Wieczorek, rzecznik prasowy Poznańskiej Izby Notarialnej wyjaśnia, że postępowanie dyscyplinarne zostało przez Sąd Dyscyplinarny umorzone, ponieważ zadłużenie notariusza ( na poczet którego komornik wszczął procedury licytacyjne), nie powstało podczas pracy zawodowej notariusza, to znaczy świadczenia przez niego usług notarialnych w kancelarii, a zatem nie może on podlegać jurysdykcji samorządu notarialnego.
Wedlug nieoficjalnych wiadomoś,i komornik dochodzi należności w wyniku bankowego tytułu egzekucyjnego. Nikt nie ma wglądu w akta tej sparwy. Wiadomo , że notariusz kwestionuje zasadność sądowych wierzytelności. Niemniej komornik jest zobowiązany do podjęcia czynności egzekucyjnych, chociaż rejent utrzymuje, że nie został w sposób zgodny z prawem zawiadomiony o podjęciu tychże czynności.
Pozostaje dyskusyjna kwestia, czy osoba zaufania publicznego, która powinna dawać rekojmię finansowej niezlaeżności przy świadczeniu uslug notarialnych, może byc poddana licytacji bez poniesienia żadncyh z tego tytułu konsekwencji?

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …

Strona główna / Temat Tygodnia / Licytacja kancelarii notarialnej

Licytacja kancelarii notarialnej

Piątek 18 maja 2012 roku,godzina 12. Poznań, ulica Głogowska 144.Tutaj ma siedzibę kancelaria notarialna, w której komornik sądowy Michał Redelbach przeprowadzi drugą licytację ruchomości, czyli wyposażenia kancelarii. Informację o licytacji dwukrotnie zamieszczono w lokalnej prasie. Pierwsza nie doszła do skutku, bo nie było chętnych. W piątek o godzinie 11.50 zjawiła się pani zainteresowana kupnem wyposażenia. Kobieta ogląda wyposażenie. Krzesła, sofy, biurka, stoły, komody, szafę, dobrej jakości xero i telefon z faxem. Punktualnie o godzinie 12 zjawia się komornik. Jego pracownik sporządza protokół. Kobieta jest chętna kupić wszystko,ale pod warunkiem wystawienia faktury VAT.
Na miejscu nie ma notariusza dłużnika, którego wierzycielem jest bank. Okazuje się, że wystawiony na licytację sprzęt został kupiony nie dla firmy dłużnika, ale dla osoby fizycznej. W tej sytuacji wystawienie faktury VAT jest niemożliwe. Kobieta rezygnuje z zakupu. Gdyby doszło do licytacji kupiłaby wszystko według cen komornika, bo nie miała żadnej konkurencji. Do transakcji jednak nie doszło.
Godzina 12.12 licytacja dobiega końca. Druga licytacja ruchomości także okazała się niemożliwa. Komornik grzecznie prosi o opuszczenie siedziby kancelarii niedoszłej licytantki i obserwatora, czyli niżej podpisanego.
Sprawa licytacji wyposażenia kancelarii notariusza jest znana Poznańskiej Izbie Notarialnej, Jej rzecznik prasowy, notariusz Michał Wieczorek, informuje, że zadłużenie rejenta powstało, kiedy jeszcze nie był notariuszem. Jest to jednak sytuacja niedopuszczalna, gdyż podważa autorytet zawodu notariusza jako osoby zaufania publicznego. Toteż Rada Izby poweźmie stosowne kroki. Jakie i kiedy? Do ujawnienia tego M. Wiecozrek, jak oświadczył, nie został upoważniony.

Sprawdź także

Nowe rozdanie w UE

Zaproponowane przez nas inicjatywy obronne stają się europejskie. Mamy na stole dwie takie inicjatywy, obie …

Strona główna / Aktualności / Licytacja kancelarii notarialnej

Licytacja kancelarii notarialnej

Według obwieszczeń prasowych w poniedziałek 16 stycznia, w samo południe miało dojść do licytacji wyposażenia kancelarii notarialnej położonej w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 144. Dwie godziny przed rozpoczęciem licytacji sąd ją wstrzymał uwzględniając zażalenie notariusza uważającego ją za niedopuszczalną. Dlaczego doszło do licytacji – nikt nic nie wie…
Czy licytacja była próbą realizacji sądowego wyroku wobec notariusza w wyniku dochodzenia należności od któregoś z jego klientów, czy też Skarbu Państwa, nie wiadomo. Oficjalnie o sprawie nikt nic nie wie. Obwieszczenie prasowe to jednak nie fikcja. Ponieważ za kancelarię notariusz odpowiada całym swoim majątkiem, postępowanie było zapewne skierowane przeciwko niemu. Licytacja miała nastąpić według zasad art. 867 kodeksu postępowania cywilnego.
Oto treść art. 867. § 1. Zajęte ruchomości, niesprzedane według przepisów poprzedzających, komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej. § 2. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania. § 3. O terminie i miejscu licytacji komornik zawiadamia dłużnika najpóźniej na trzy dni przed dniem licytacji. W wypadkach określonych w art. 864 § 2 zawiadomienie to doręcza się dłużnikowi przed rozpoczęciem licytacji. § 4. Zajęte ruchomości nie wymienione w art. 865 lub nie sprzedane w trybie przewidzianym w tym przepisie komornik, na wniosek wierzyciela, przekazuje do sprzedaży komisowej przed sprzedażą w drodze licytacji publicznej. § 5. Dla sprzedaży komisowej zajętej ruchomości cenę sprzedażną ustala się w wysokości wartości szacunkowej. Jeżeli ruchomość nie zostanie po tej cenie sprzedana w ciągu miesiąca, komisant może obniżyć cenę sprzedażną o 25%. Z uzyskanej ceny sprzedażnej potrąca się prowizję komisową.
Przytaczamy też treść art. 844 kpc: 1. Egzekucja z ruchomości należy do komornika tego sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości, chyba że wierzyciel wybierze innego komornika. § 2. Komornik, który wszczął egzekucję z niektórych ruchomości dłużnika, jest właściwy do przeprowadzenia egzekucji z pozostałych ruchomości dłużnika, chociażby znajdowały się w okręgu innego sądu. § 3. Komornik wybrany przez wierzyciela oraz komornik, o którym mowa w § 2, po dokonaniu zajęcia ruchomości zawiadamia o zajęciu komornika działającego przy sądzie rejonowym, w którego okręgu znajdują się ruchomości, w chwili zajęcia, przesyłając odpis protokołu zajęcia ruchomości.
Po wpisaniu do przeglądarki ?google? adresu kancelarii notarialnej wyświetla się taki oto tekst:
Kancelaria Notarialna notariusz – Daniel Wojticsek
Notariusz Daniel Wojticsek jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu do pełnienia funkcji notariusza przez Ministra Sprawiedliwości, czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz innych osób, dla których czynność te mogą powodować skutki prawne. Swoją osobą i posiadaną wiedzą notariusz Daniel Wojticsek gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa. Notariusz Daniel Wojticsek prowadzi Kancelarię Notarialną w mieście Poznań, w której odczytuje stronom teksty umów – aktów notarialnych (umowy sprzedaży, protokoły, pełnomocnictwa, testamenty, ustanowienie służebności, ustanowienie hipoteki) przed podpisaniem oraz dokonuje poświadczeń dokumentów, przy czym w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii w domu, szpitalu, firmie klienta, musi być to jednak uwarunkowane szczególnymi okolicznościami bądź wymagać tego charakter czynności. Poprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią można uzyskać informację o wymaganych dokumentach, potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego – umowy (darowizny, sprzedaży) ustalić termin spotkania w celu złożenia dokumentów i zawarcia aktu notarialnego, poznać koszty u notariusza – wysokość opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków.
„Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości.”
Czy licytacja majątku osoby zaufania publicznego, nie naraża na szwank tej instytucji?

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …