Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Likwidacja dyskryminacji rasowej

Likwidacja dyskryminacji rasowej

W dniach 10-11 lutego 2014 r. w Genewie odbyło się posiedzenie Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) poświęcone rozpatrzeniu XX i XXI Sprawozdania Polski z realizacji postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. W skład delegacji polskiej, której przewodniczył sekretarz stanu MSW
Piotr Stachańczyk, weszli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Dyskusja członków delegacji z Komitetem toczyła się wokół kilku grup zagadnień: poprawa sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, zwiększanie świadomości problematyki dyskryminacji w społeczeństwie oraz w grupach zawodowych, które zajmują się zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw z nienawiści (policjantów, prokuratorów, sędziów), problematyka zjawiska handlu ludźmi, problem rasizmu w sporcie i działania podejmowane w celu jego zwalczania, przykłady bezpośredniego stosowania międzynarodowych instrumentów z zakresu ochrony praw człowieka przez polskie sądy, działalność Rzecznika Praw Obywatelskich, jako organu ds. równego traktowania.
Członkowie Komitetu zadawali także inne pytania, w tym m.in. dotyczące możliwości dochodzenia odszkodowań za niesłuszne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie przed polskimi sądami przez cudzoziemców, funkcjonowania skrajnie prawicowych ugrupowań w przestrzeni publicznej w Polsce oraz monitorowania rezultatów szkoleń z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji dla funkcjonariuszy policji przez niezależne podmioty.
Po zakończeniu obrony sprawozdania Komitet przystąpił do opracowywania rekomendacji dla Polski. Rekomendacje powinny zostać przedstawione w ciągu miesiąca po zakończeniu obrony sprawozdania. Zostaną one udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości
A oto komunikat HFPCz
W ubiegłym tygodniu Komitet ONZ ds. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej rozpatrywał sprawozdanie rządu z zakresu działań zmierzających do zwalczania dyskryminacji rasowej. Członkowie Komitetu zadali polskiemu rządowi pytania dotyczące efektywności postępowań w sprawach przestępstw z nienawiści, wielopoziomowej dyskryminacji Romów oraz rasizmu na stadionach. Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przedstawiły swoje ?raporty cienie? z wykonywania przez Polskę Konwencji. W trakcie nieformalnego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych członkowie Komitetu dopytywali o sprawy, w których postępowania przygotowawcze zostały umorzone, bo np. prokurator uznał, że ?swastyka to symbol szczęścia?. Organizacje pozarządowe zwracały również uwagę na niepokojącą praktykę umarzania postępowań w sprawie przestępstw z nienawiści, jeśli ofiara przestępstwa nie należy do mniejszości, przeciwko której było ono wymierzone. ?W naszym raporcie zwróciliśmy szczególną uwagę na kwestie związane z ściganiem przestępstw z nienawiści? ? mówi Małgorzata Szuleka z HFPC. ?Naszym zdaniem, pomimo licznych szkoleń dla prokuratorów i Policji z tego zakresu, wciąż jest wiele do zrobienia? ? dodaje Małgorzata Szuleka. Członkowie Komitetu skierowali również szereg pytań do delegacji polskiego rządu odnośnie do kwestii związanych z dyskryminacją Romów. Przedstawicielka Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji powiedziała, że Program Romski na lata 2014?2020 jest już gotowy i czeka w Kancelarii Premiera na podpis. ?Mimo tego z informacji przekazanych przez polską delegację wynika, że wiele problemów, jak np. dostęp romskich dzieci do edukacji, pozostaje nie do końca rozwiązanych? ? mówi Małgorzata Szuleka. Uwagę członków Komitetu zwróciły również wciąż często pojawiające się przypadki rasizmu na stadionach. ?Walka z rasizmem jest jednym z najwyższych priorytetów władz państwa ? niczego nie chcielibyśmy tak bardzo, jak zwalczenia rasizmu, a zwłaszcza rasizmu stadionowego? ? deklarował wiceminister Piotr Stachańczyk. W podsumowaniu spotkania Dilip Lahiri, sprawozdawca Komitetu, podkreślał, że w polskim ustawodawstwie wciąż są luki w zakresie zwalczania dyskryminacji rasowej. Dilip Lahiri zasugerował, że polski rząd powinien rozważyć bardziej strategiczne podejście względem większej liczby grup mniejszości etnicznych i rasowych.

Sprawdź także

Co nam zrobili Czeczeni

Polska odsyłała uchodźców do Białorusi już w 2016 roku. Choć Trybunał w Strasburgu uznał to …