Najnowsze informacje

List w obronie W. Żurka

O przywrócenie sędziego Waldemara Żurka do orzekania – list 119 sędziów do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Bartłomieja Migdy

Zwracamy się o podjęcie niezwłocznych działań w celu wykonania postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 3 marca 2023 r., sygn. akt XIP 33/20, opatrzonego klauzulą wykonalności 7 marca 2023 r. Przedmiotowym postanowieniem nakazano pozwanemu Sądowi Okręgowemu w Krakowie – w trybie udzielenia zabezpieczenia – powierzenie powodowi Waldemarowi Żurkowi obowiązków sędziego w pełnym zakresie orzekania (w pełnym wymiarze czasu pracy) w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Krakowie, tj. z pominięciem zmian wprowadzonych podziałem czynności z dnia 27 sierpnia 2018r.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego postanowienie Sądu wydane w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia jest natychmiast wykonalne. Oznacza to, iż Sąd Okręgowy w Krakowie winien niezwłocznie po doręczeniu postanowienia wykonać orzeczenie, niezależnie od tego, czy dane postanowienie zostało zaskarżone. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje bowiem wykonalności postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

Z głębokim zaniepokojeniem stwierdzamy, iż pomimo upływu kilku tygodni postanowienie to nadal nie zostało wykonane przez obowiązanego, co stanowi dalsze naruszanie praw pracowniczych sędziego Waldemara Żurka oraz przejaw lekceważenia obowiązującego porządku prawnego, do czego dochodzi w instytucji państwowej, która stać winna na straży przestrzegania przepisów prawa.

Wyrażamy przekonanie, iż dalsze zaniechanie wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia godzi nie tylko w dobro sędziego będącego podmiotem tych działań, ale również w dobro wymiaru sprawiedliwości.

Zwracamy również uwagę, że w wyroku z dnia 6 października 2021 sygn. C-487/19, orzekając w kontekście sytuacji sędziego Żurka, TSUE stwierdził „(…) przeniesienie sędziego bez jego zgody między dwoma wydziałami tego samego sądu także może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów” (par. 114) oraz „Takie przeniesienia mogą bowiem stanowić środek służący kontrolowaniu treści orzeczeń sądowych (…), ale również mogą one mieć istotne następstwa dla życia i kariery tych sędziów oraz wywoływać skutki analogiczne do tych, z którymi wiążą się kary dyscyplinarne” (par. 115).

Tak więc przywrócenie sędziego Waldemara Żurka do orzekania w II Wydziale Cywilnym jest niezbędne również w świetle prawa Unii Europejskiej.

Wobec powyższego zwracamy się do Pana Prezesa, a za pańskim pośrednictwem również do pozostałych członków Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie, o podjęcie natychmiastowych działań w celu wykonania postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 3 marca 2023 r., sygn. akt XIP 33/20

Sprawdź także

Adwokaci pójdą do szkół

W październiku adwokaci rozjaśnią prawo w szkołach 27.09.2023 Po sukcesie I edycji akcji „Adwokaci rozjaśniają …