Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Listę adwokatów ustala tylko ORA

Listę adwokatów ustala tylko ORA

Najnowsze orzeczenia sądów administracyjnych wskazują, iż minister sprawiedliwości nie może dokonywać wpisu na listę adwokatów. Ministrowi w ramach nadzoru nad działalnością samorządu adwokackiego przysługują tylko takie środki prawne, które przyznaje mu ustawa Prawo o adwokaturze ? nie ma wśród nich prawa do dokonania wpisu. Taki wniosek płynie z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2012 roku sygn. akt VI SA/Wa 1659/12, opartego o stanowisko zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2012 roku sygn. akt II GSK 1779/11.
Wyrok WSA wydany został w wyniku skargi M.B. złożonej w związku z wydaniem przez ORA w K. (a następnie Prezydium NRA) uchwały o odmowie wpisu M.B. na listę adwokatów z uwagi na nie dawanie przez niego rękojmi należytego wykonywania zawodu adwokata. Ponieważ w toku prowadzonego postępowania Minister Sprawiedliwości uchylił utrzymującą w mocy uchwałę ORA uchwałę Prezydium NRA o odmowie wpisu na listę i dokonał wpisu M.B. na listę adwokatów, spór przekształcił się w spór pomiędzy organami o kompetencje Ministra Sprawiedliwości. Jak podkreśliło w złożonej na decyzję Ministra Sprawiedliwości skardze Prezydium NRA, Minister Sprawiedliwości dokonując wpisu na listę adwokatów M.B. przekroczył swoje kompetencje ustawowe. W kompetencjach Ministra Sprawiedliwości leży bowiem jedynie nadzór sprowadzający się do badania legalności uchwał organów adwokatury ? a nie dokonywanie wpisu. Zgodnie bowiem z treścią art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością samorządu w zakresie i formach określonych ustawą.
Prowadzenie listy i dokonywanie wpisu należy zaś do wyłącznej kompetencji Okręgowej Rady Adwokackiej (tak m.in. art. 68 ust.2 poa). Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Prezydium NRA. W uzasadnieniu wyroku Sąd powołał się na pogląd zawarty w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2012 roku sygn. akt II GSK 1779/11. I choć wyrok NSA wydany został na kanwie dokonanego przez Ministra wpisu na listę radców prawnych, WSA w Warszawie podkreślił, iż z uwagi na zbieżność uregulowań, stanowisko NSA można odnieść do przedmiotowej sprawy. Sąd podkreślił, iż zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze Ministrowi Sprawiedliwości przysługują w ramach nadzoru sprawowanego nad działalnością samorządu adwokackiego tylko takie środki prawne, które ustawa mu wprost i wyraźnie przyznaje. Nie ma wśród nich prawa do dokonania wpisu na listę adwokatów.
WSA powołał się również ? podzielając stanowisko Prezydium NRA ? na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 roku sygn. akt K 45/07 dotyczący zwierzchniego nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów, w którym Trybunał podkreślił, iż przepis art. 3 ust. 2 Prawa o adwokaturze nie przyznaje żadnych kompetencji Ministrowi Sprawiedliwości, nie ma charakteru konstytutywnego lecz deklaratoryjny. Nie daje również prawa do przejmowania zadań samorządu zawodowego adwokatów. Odmienne stanowisko w zakresie kompetencji Ministra Sprawiedliwości do dokonywania wpisu na listę zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 czerwca 2011 roku sygn. akt. II GSK 240/11.

Sprawdź także

Kto był w siatce Kremla

Komisja ds. wpływów rosyjskich rozpoczyna prace. Donald Tusk: Raport za dwa miesiące Komisja do badania …