Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Łódzki drukarz przed TSUE

Łódzki drukarz przed TSUE

Sprawa drukarza z Łodzi wraca na wokandę. HFPC chce, żeby zajął się nią unijny Trybunał Sprawiedliwości

♦ 30 grudnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi zajmie się wnioskiem o wznowienie postępowania w sprawie łódzkiego drukarza, który odmówił wydrukowania roll up’u dla organizacji LGBT.

♦ Prokuratura wniosła o uchylenie wyroku skazującego pracownika drukarni.

♦ HFPC złożyła w sprawie opinię przyjaciela sądu, w której wskazuje na potrzebę zwrócenia się z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE. Organizację, której odmówiono wydrukowania materiałów reprezentują prawnicy z ramienia Kampanii Przeciw Homofobii.

Wniosek prokuratury o wznowienie postępowania złożono w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2019 r., w którym za niekonstytucyjny uznano przepis, będący podstawą ukarania pracownika drukarni.
Odmowa wykonania usługi ze względu na przekonania religijne

Sprawa dotyczy odmowy wydrukowania roll up’u dla Fundacji działającej na rzecz osób LGBT. W 2015 r. drukarz odmówił wykonania usługi ze względu na swoje przekonania religijne. W 2017 r. został uznany za winnego popełnienia wykroczenia polegającego na odmowie spełnienia świadczenia bez uzasadnionej przyczyny. Prawidłowość wyroku potwierdził Sąd Okręgowy oraz Sąd Najwyższy w 2018 r.

Zgodnie z procedurą, w przypadku wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku stwierdzającego niekonstytucyjność przepisu, istnieje możliwość wznowienia postępowania, jeśli dana osoba została na podstawie tego przepisu skazana. Jednak HFPC w przedstawionej Sądowi Apelacyjnemu w Łodzi opinii przyjaciela sądu wskazała, że istnieją poważne wątpliwości co do skuteczności prawnej wyroku TK z czerwca 2019 r.

Zdaniem HFPC dzieje się tak, ponieważ:

– w składzie TK wydającym ten wyrok zasiadała osoba nieuprawniona do orzekania – pan Mariusz Muszyński – wybrany na miejsce wcześniej prawidłowo obsadzone;

– istnieją uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości wyznaczania składów orzekających w TK;

– wybór prezesa TK budzi wątpliwości.
HFPC: w tej sprawie należy zadać pytanie prejudycjalne do TSUE

Fundacja wskazała sądowi na potrzebę zwrócenia się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytania dotyczą tego, czy w związku z unijną zasadą praworządności, skutecznej ochrony sądowej praw oraz zasadą ogólną niedyskryminacji, sąd jest uprawniony do nieuwzględnienia wniosku o wznowienie i pominięcia skutków prawnych wyroku TK ze względu na nieprawidłowości dotyczące tego organu. W swojej opinii HFPC wskazuje, że wyrok TK poważnie osłabił ochronę przed aktami dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług dla przedstawicieli grup mniejszościowych.

„W przypadku uwzględnienia przez sąd wniosku o wznowienie postepowania, nieprawidłowości dotyczące wyroku TK przeniosłyby się w sposób faktyczny do postępowania przed Sądem Apelacyjnym – wyjaśnia adw. Jarosław Jagura, prawnik HFPC. Skutkiem zastosowania w konkretnej sprawie wadliwego wyroku TK, byłoby naruszenie wartości i zasad wynikających z prawa UE” – dodaje prawnik.

Prawnicy Kampanii Przeciw Homofobii, reprezentujący organizację, która zamówiła roll-up, poparli argumentację zawartą w opinii HFPC, a w konsekwencji wnieśli o oddalenie wniosku o wznowienie postępowania.
Kalendarium

⇒ maj 2015 r. – pracownik drukarni odmówił wydruku roll up’u.

⇒ 31 marca 2017 r. – wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi uznający drukarza winnym popełniania wykroczenia z art. 138 Kodeksu wykroczeń (odmowa wykonania usługi bez uzasadnionej przyczyny).

⇒ 26 maja 2017 r. – wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, którym utrzymano w mocy rozstrzygnięcie I instancji.

⇒ 14 czerwca 2018 r. – Sąd Najwyższy oddala skargę kasacyjną Prokuratora Generalnego od wyroku SO w Łodzi (SN potwierdza prawidłowość wyroku).

⇒ 26 czerwca 2019 r. – Trybunał Konstytucyjny na skutek wniosku Prokuratora Generalnego uznaje niezgodność z Konstytucją RP przepisu Kodeksu wykroczeń, który stał się podstawą wyroku w sprawie drukarza (sygn. akt K 16/17).

⇒ 7 sierpnia 2019 r. – Zastępca Prokuratora Okręgowego w Łodzi składa wniosek o wznowienie postępowania ws. drukarza.

⇒ 30 grudnia 2019 r. – planowane posiedzenie Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …