Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Manipulacja składami TK

Manipulacja składami TK

Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie stosuje się do przepisów ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK – wynika z pisma siedmiu sędziów Trybunału, skierowanego do Julii Przyłębskiej. Sędziowie wskazują, że Przyłębska arbitralnie decyduje, kto będzie orzekał w konkretnych sprawach, podczas gdy według przepisów sędziowie powinni być wskazywani w porządku alfabetycznym.

Sędziowie TK podkreślają, że już 6 kwietnia 2017 ośmiu z nich sygnalizowało, że składy sędziowskie TK „kształtowane są w sposób arbitralny”. W piśmie sędziowie tłumaczą, jak, zgodnie z ustawą, powinno przebiegać wyznaczanie składów orzekających. Jak wyjaśniają sędziowie, o tym, że naruszona została zasada alfabetycznego przydziału spraw, świadczy rażąca dysproporcja jeśli chodzi o ilość rozpatrywanych spraw przez poszczególnych sędziów

„W związku z odmową załączenia uwag części sędziów Trybunału Konstytucyjnego do 'Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku oraz ignorowaniem kilku wniosków sędziów konstytucyjnych o zmianę sposobów wyznaczania składów orzekających Trybunału, wobec stwierdzenia niezgodnego z ustawą ich wyznaczenia, wnosimy o opublikowanie niniejszego stanowiska wraz z załącznikami na stronie internetowej Trybunału oraz przekazania ich: Prezydentowi RP, I Prezes SN, Prezesowi NSA oraz prezesowi TSUE” – piszą sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.
Sędziowie TK podkreślają, że już 6 kwietnia 2017 ośmiu z nich sygnalizowało, że składy sędziowskie TK „kształtowane są w sposób arbitralny”. Jak przypominają, ponownie zwrócili się w tej sprawie do Julii Przyłębskiej w piśmie z 29 czerwca br. Według sędziów, działania prezes TK w zakresie wyznaczania składów orzekania są niezgodne z ustawą o organizacji i trybie postępowania przed TK z 2016 r.

„Uregulowanie w ustawie zasad wyznaczania sędziów do składów orzekających wskazuje, że nie jest to czynność o wyłącznie organizacyjnym znaczeniu. Stanowi ona jedną z gwarancji bezstronnego rozpoznawania sprawy przez TK” – podkreślają.

W piśmie sędziowie tłumaczą, jak, zgodnie z ustawą, powinno przebiegać wyznaczanie składów orzekających. Prezes TK wskazuje sędziów „według kolejności alfabetycznej, uwzględniając przy tym rodzaje, liczbę i kolejność wpływu spraw do Trybunału.” Sygnatariusze listu przyznają, że alfabetyczne przyporządkowywanie spraw czasem nie jest możliwe, ze względu choćby na, uwzględnione w ustawie, możliwość wyłączenia sędziego czy łącznego rozpoznawania spraw, a także „przekazywanie spraw, w których składy są już wyznaczone, do rozpoznania w pełnym składzie TK”. Wyjaśniają jednak, że zasada alfabetycznego doboru sędziów, przy uwzględnieniu innych zmiennych, wyróżnionych w ustawie, ma zapewnić brak nadmiernego obciążenia poszczególnych sędziów oraz uniemożliwić manipulowanie składami orzekającymi.
„Podsumowując: z art. 38 ust. 1 i 2 uotpTK wynika adresowany do Prezesa Trybunału nakaz przydzielania spraw kolejno sędziom znajdującym się na uporządkowanej alfabetycznie liście. Sztywna reguła przydziału może być modyfikowana ze względu na okoliczności przewidziane w ustawie” – piszą sędziowie.
Wskazują na konkretne przypadki, gdy prezes Przyłębska nie zastosowała się do przepisów ustawy. Jak wyjaśniają sędziowie, o tym, że naruszona została zasada alfabetycznego przydziału spraw, świadczy rażąca dysproporcja jeśli chodzi o ilość rozpatrywanych spraw przez poszczególnych sędziów. Przykładowo, w najbardziej istotnych sprawach dla ustroju państwa, dotyczących zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją, a także zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, w latach 2017-2018 sędzia Andrzej Zielonacki był wyznaczony siedemnaście razy, Zbigniew Jędrzejewski – szesnaście razy, Grzegorz Jędrejek – czternaście. Dla porównania, sędziowie Piotr Tuleja czy Marek Zubik orzekali w takich sprawach tylko pięć razy.

  Prof. Piotr Tuleja i prof. Marek Zubik zostali wybrani do TK 3 grudnia 2010 roku. Sędzia Tuleja to profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ. Prof. Zubik jest przewodniczącym Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, był zastępcą RPO, a także przewodniczącym Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
Andrzej Zielonacki jest adwokatem, doktorem nauk prawnych, wybranym do TK w 2017 roku. Od 2009 jako adiunkt prowadzi wykłady i seminaria na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. W 2010 roku był członkiem Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. Do poznańskiej Okręgowej Rady Adwokackiej wpłynęły na niego dwie skargi, wobec Zielonackiego toczyło się postępowanie dyscyplinarne. Kontrowersje wywołała też informacja podana przez „Dziennik Gazetę Prawną”, że już po wyborze do TK figurował w KRS jako członek zarządu spółki z o.o., co jest sprzeczne z ustawą o statusie sędziów TK.Zbigniew Jędrzejewski, sędzia TK od 2016 roku, jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i dyrektorem Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UW. Grzegorz Jędrejek habilitację uzyskał w 2011 roku na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy Intercyzy. Pojęcie – treść – dochodzenie roszczeń na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Pod pismem do Julii Przyłębskiej podpisali się: Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkowicz, Marek Zubik

Sprawdź także

Żaden TSUE, rządzi Radzik

Sędzia Igor Tuleya nie może wrócić do pracy, mimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Taką decyzję …