Najnowsze informacje

Masz prawo do mediacji

Z dniem 30 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów. Regulacja dotycząca kwalifikacji stałych mediatorów została wprowadzona ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metodrozwiązywania sporów, która weszła w życie z początkiem roku. Tak jak do tej pory mediatorem w sprawach cywilnych może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych, za wyjątkiem sędziego, który nie jest w stanie spoczynku. Odrębną kategorię mediatorów stanowią stali mediatorzy. Na listy stałych mediatorów prowadzone przez prezesów sądów okręgowych będzie mógł zostać wpisany mediator spełniający powyższe warunki a ponadto: nie karany za przestępstwo umyślne, co najmniej 26- letni, znający język polski oraz posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji. Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów można złożyć do prezesa wybranego sądu okręgowego, w okręgu którego mediator planuje prowadzenie swojej działalności. Wniosek składa się na urzędowym formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia. Kandydat musi dołączyć do wniosku oświadczenie o niekaralności oraz dotyczące wieku i znajomości języka polskiego. Oświadczenie potwierdzające, że osoba ubiegająca się o wpis nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. W celu umożliwienia weryfikacji posiadanej wiedzy i umiejętności mediator powinien zgromadzić i przedłożyć takie dokumenty, które w przekonujący sposób potwierdzą jego profesjonalne przygotowanie. W rozporządzeniu określono przykładowo, że dokumenty powinny poświadczać odbycie szkolenia z zakresu mediacji, określać specjalizację mediatora oraz jego wykształcenie. Mogą to być również informacje o liczbie przeprowadzonych mediacji, spis wydanych publikacji na temat mediacji ewentualnie opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji. Dopuszczalne jest złożenie kopii dokumentów. W razie wątpliwości co do treści lub autentyczności dokumentu prezes może jednak zażądać okazania oryginału. Prezes sądu okręgowego decyduje o wpisie na listę w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do prezesa sądu apelacyjnego. Do trybu odwoławczego stosuje się zasady ogólne obowiązujące w Kodeksie postępowania administracyjnego. Odwołanie należy więc złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej wpisu na listę, za pośrednictwem prezesa, który wydał zaskarżoną decyzję. Procedurę wpisu przechodzi się tylko raz. Podstawą do wpisania się na listę stałych mediatorów prowadzoną w innym sądzie okręgowym jest decyzja o dokonanym już wpisie. Jak do tej pory, listy mediatorów mogą prowadzić również ośrodki mediacyjne (organizacje pozarządowe i uczelnie). Listy te są przekazywane prezesowi sądu okręgowego. Ośrodki mediacyjne samodzielnie określają wymogi, jakie musi posiadać osoba, która chce zostać wpisana na listę ośrodka. Decydując się na mediację strony mogą wybrać dowolnego mediatora, również spoza listy prowadzonej przez prezesa sądu okręgowego. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w tym zakresie, sąd wyznaczy mediatora wyspecjalizowanego w danym rodzaju mediacji, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów.

Sprawdź także

Od referendarza do sędziego

Otwarcie referendarzom pozaaplikacyjnej ścieżki do zawodu sędziego. Opinia Marcina Wiącka dla senackiej komisji Rzecznik Praw …

Strona główna / Aktualności / Masz prawo do mediacji

Masz prawo do mediacji

Już 13 lat istnieje w polskim prawie instytucja mediacji. Nadal jednak mało kto o tym wie. – W tym roku mija 13 lat od wprowadzenia mediacji do polskiego systemu prawa karnego, 10 lat jej istnienia w sprawach nieletnich i 6 lat w prawie cywilnym. Te lata to czas rozwoju mediacji, jej upowszechniania, tworzenia podstaw instytucjonalnych, pracy nad standardami, dyskusji w środowiskach prawników, mediatorów i innych specjalistów zajmujących się alternatywnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów, wprowadzania rozwiązań legislacyjnych ? oświadczył minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie konferencji prasowej, inaugurującej kampanię informacyjną pt. ?Masz prawo do mediacji?.
Z badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego ?Kapitał Ludzki 2007-2013? wynika, że mediacja i inne metody zawierania ugody to zagadnienia słabo znane Polakom. Główną przyczyną braku zainteresowania alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów jest niewystarczająca wiedza na ten temat zarówno wśród prawników, praktyków wymiaru sprawiedliwości, jak i ogółu społeczeństwa. – Z braku wystarczającej wiedzy wynika także brak społecznej akceptacji dla pozasądowego rozwiązywania sporów – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.
– Według respondentów, sąd to najlepsza instytucja, do której należy zgłaszać się w przypadku sporu bądź konfliktu. Na pytanie: ?do sądu czy do mediatora? ? 57% badanych wybrało drogę sądową. Tylko niespełna co piąta osoba (19%), która słyszała o pozasądowych sposobach rozwiązywania konfliktów, skorzystałaby z usług mediatora. Badania prowadzone przed kilkoma laty ukazały, że słowo ?mediacja? znał co piąty respondent, a instytucja ta często utożsamiana była a mediami, medytacją, awiacją ? a więc terminami odmiennymi od procedury mediacji ? dodał K. Kwiatkowski . Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości konieczna jest zmiana podejścia do rozwiązywania sporów, w tym przede wszystkim podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów.
Stąd podejmowane przez resort i prowadzone w dwojaki sposób działania:
1. zainaugurowana dzisiaj kampania społeczna o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
2. szkolenia z zakresu alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów i sporów.
Szkolenia te będą skierowane do praktyków wymiaru sprawiedliwości, w tym także pracowników mających kontakt ze stronami sporu na początku drogi sądowej. Weźmie w nich udział ponad 700 osób. Upowszechnianie mediacji i innych metod jest jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Sprawiedliwości. Zadania z tego zakresu zostały wpisane do strategii ?Sprawne Państwo?, a także zaliczone do programu ?Skuteczny wymiar sprawiedliwości ? działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni? ogłoszonego 9 sierpnia ubiegłego roku. W celu lepszej realizacji zadań z tego zakresu Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje współpracę z innymi instytucjami i podmiotami: – Społeczna Rada ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, która jako organ składający się z wybitnych praktyków i przedstawicieli świata nauki. – sieć koordynatorów ds. mediacji powołanych przez prezesów w sądach różnych szczebli.
Przy współpracy z koordynatorami w najbliższym czasie opracowane zostaną ?dobre praktyki?, które będą miały za zadanie pomóc sędziom i mediatorom w codziennej pracy z mediacją.
– Warto skorzystać z mediacji. Mediacja udowadnia znaną wieki, ale chyba zapomnianą tezę, że to w ludziach tkwi potencjał umiejętności, zdolności i odpowiedzialności potrzebny do rozwiązania nawet najtrudniejszych ich spraw życiowych. Mediacja jest dobra dla każdego, kto chce porozmawiać o sporze, pozwala zachować lub odbudować właściwe stosunki międzyludzkie np. w sprawach rodzinnych, zawodowych czy sąsiedzkich, jest dobra i dla rozwiązania trudności w bliskich związkach, i tam, gdzie problemem jest sztywna hierarchia organizacyjna, i w skomplikowanych wielostronnych problemach społecznych, i także tam, gdzie spór rozciąga się ponad granicami. Mediacja prowadzi do ugody ? podkreślił Krzysztof Kwiatkowski.
– Pragnąc upowszechnić tak ważką ideę wśród społeczeństwa i osób zajmujących się zawodowo mediacją rozpoczynamy dalszą promocję alternatywnych metod rozwiązywania sporów, tym razem w kanałach telewizji ogólnopolskiej oraz pierwszym programie Polskiego Radia – dodał. Przez następne sześć tygodni, kolejno w TVP, TVN i Polsacie pokazywane będą spoty przybliżające społeczeństwu mediację, a równolegle w Polskim Radiu reporterzy radiowi, wraz z ekspertami Ministerstwa Sprawiedliwości i organizacji społecznych wyemitują audycje, których celem ma być wyjaśnienie zasad oraz przedstawienie korzyści jakie płyną z mediacji.
Audycje poświęcone będą: wprowadzeniu do mediacji, mediacji w prawie karnym i prawie nieletnich, mediacji rodzinnej i transgranicznej, następnie cywilnej i ze stosunku pracy, później gospodarczej, a ostatni tydzień zamknie się podsumowaniem wszystkich najciekawszych wątków które ukażą się od początku programu. – Naszym celem jest poszerzenie dostępu do informacji o mediacji i szerokie jej stosowanie w praktyce sądów, a także wymiana doświadczeń na tym polu, czego okazją jest dzisiejsza konferencja prasowa ? powiedział Krzysztof Kwiatkowski. – Chciałbym, aby rozwiązywanie sporów i konfliktów za pomocą mediacji stało się codziennością we wszystkich środowiskach społecznych, w szczególności nauczymy się korzystać z mediacji od najmłodszych lat ? zakończył szef resortu sprawiedliwości.

Sprawdź także

Co może policja w szpitalu

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę kobiety, wobec której – po zażyciu przez nią tabletki poronnej …