Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Mniej gwałtów i kradzieży z włamaniem

Mniej gwałtów i kradzieży z włamaniem

Prokuratura Generalna informuje, że w I półroczu 2014 r. skuteczność prokuratorskich aktów oskarżenia wyniosła 98,01%. Nastąpiło zmniejszenie o 425 liczby osób uniewinnionych z 4.081 do 3.656. Jest to spadek o 10,41%. Wyroki uniewinniające usłyszało jedynie 1,99% osób osądzonych przez sądy. W tym czasie prokuratorzy skierowalido sądu 137.313 spraw z aktem oskarżenia. Aktami oskarżenia objęto łącznie 161.789 oskarżonych. Przy omawianiu powyższych danych podnieść należy, iż prokuratorzy przesyłają nadal znaczącą liczbę spraw z aktem oskarżenia, do którego załączony zostaje wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy.
Dane za I półrocze 2014 r. odnoszące się stosowania środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania wskazują, iż prokuratorzy prawidłowo realizowali powierzone im w tym zakresie zadania, występując do sądu z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania w sytuacjach koniecznych dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego. Również w I półroczu 2014 r. nastąpiło zmniejszenie liczby wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania (z 10.092 w I półroczu 2013 r. do 9.968 w I półroczu 2014 r.). Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 9.082 osób podejrzanych (w I półroczu 2013 r. wobec 9.018 osób).
Podejrzani, wobec których zastosowano w I półroczu 2014 r. przedmiotowy środek stanowili 4,27% ogółu podejrzanych (3,74% w I półroczu 2013 r.). W I półroczu 2014 r. odnotowano kolejne zwiększenie skuteczności złożonych przez prokuratorów wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania do 91,11% (w I półroczu 2013 r. 89,36%). Na 9.968 złożonych wniosków sądy uwzględniły 9.082 z nich. W I półroczu 2014 r. liczba przestępstw o charakterze kryminalnym – w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego – zmalała o 11,4% (o 43.284 przestępstwa), z 378.147 przestępstw stwierdzonych w I półroczu 2013 r. do 334.863 przestępstw stwierdzonych w I półroczu 2014 r. W I półroczu 2014 r. – w porównaniu z danymi statystycznymi za I półrocze 2013 r. – odnotowano w przypadku przestępstw o charakterze kryminalnym wzrost liczby: oszustw o charakterze kryminalnym, z 16.846 do 18.654 takich przestępstw (wzrost o 10,7%), przestępstw korupcyjnych (ogółem), z 11.038 do 11.756 (wzrost o 6,5%), natomiast w przypadku przestępstw korupcyjnych (bez art. 231 § 1 i 3 k.k.) nastąpił spadek z 10.475 do 10.056, fałszerstw o charakterze kryminalnym, z 14.331 do 15.611 takich przestępstw (wzrost o 8,9%).
Nastąpił natomiast spadek liczby: przestępstw uszczerbku na zdrowiu, z 7.273 do 7.221 takich przestępstw (spadek o 0,7%), przestępstw zgwałcenia, z 654 do 643 (spadek o 1,7%), kradzieży z włamaniem, z 61.786 do 58.127 takich przestępstw (spadek o 5,9%), zabójstw, z 286 do 269 (spadek o 5,9%), przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z 42.028 do 37.984 (spadek o 9,6%), przestępstw uszkodzenia rzeczy, z 28.652 do 24.015 takich przestępstw (spadek o 16,2%), kradzieży cudzej rzeczy, ze 104.174 do 86.267 takich przestępstw (spadek o 17,2%), zmniejszyła się również liczba kradzieży samochodów z 7.328 do 6.923 (spadek o 5,5%), bójek i pobić, z 4.995 do 3.823 takich przestępstw (spadek o 23,5%), rozbojów, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych, z 13.593 do 8.489 takich czynów (spadek o 37,5%). W I półroczu 2014 r. stwierdzono – w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego – wzrost o 8.328 liczby przestępstw o charakterze gospodarczym z 97.446 do 105.774 (wzrost o 8,6%).
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Sukces Misia Adwokata

#BajeczniAdwokaci w kwietniu odwiedzili prawie 5 tysięcy placówek edukacyjnych – przedszkola i młodsze klasy szkół …