Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Monitoring będzie uregulowany

Monitoring będzie uregulowany

Rzecznik Praw Obywatelskich niejednokrotnie sygnalizował poszczególnym ministrom problemy związane z brakiem odpowiedniej regulacji monitoringu wizyjnego. Ze względu na fakt, że zagadnienie monitoringu dotyka różnych sfer działalności państwa, w ocenie Rzecznika konieczna jest sprawna międzyresortowa koordynacja prac w tym zakresie. Nadal bowiem istnieje wiele obszarów, w których monitoring jest instalowany bez podstawy ustawowej. Zdaniem Rzecznika, zwłaszcza w wypadku przestrzeni publicznych, taka sytuacja jest niedopuszczalna. Za niezwykle istotne Rzecznik uznaje także przeprowadzenie konsultacji społecznych w toku procesu legislacyjnego oraz zapewnienie jawności i transparentności funkcjonowania monitoringu i zaangażowanie wspólnot lokalnych w ocenę potrzeby jego instalacji. Znalezienie równowagi między bezpieczeństwem a ochroną prywatności obywateli w dobie rozwoju nowoczesnych technologii jest jednym z największych wyzwań przed jakimi stoją obecnie władze publiczne. Podczas seminarium zorganizowanego w październiku 2012 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych poinformował o prowadzonych pracach koncepcyjnych nad przygotowaniem założeń ustawy, która miałaby uregulować całościowo kwestię monitoringu wizyjnego.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie aktualnego stanu prac nad ustawą o monitoringu oraz kalendarza planowanych w tej sprawie działań.
Oto odpis odpowiedzi:
Minister Spraw Wewnętrznych (15.03.2013 r.) poinformował, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wystąpiło do podmiotów administracji publicznej odpowiedzialnych za kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ogólnopolskich organizacji przedstawicielskich, reprezentujących zrzeszenia, organizacje pracodawców i fundacje, w zainteresowaniu których pozostają sprawy dotyczące praktycznego stosowania monitoringu wizyjnego i ochrony danych osobowych, o przesłanie propozycji zagadnień, które z punktu widzenia właściwości ww. podmiotów, powinny zostać objęte regulacją ustawową. Przeprowadzone konsultacje pozwoliły pozyskać szerokie spectrum opinii i stanowisk w przedmiocie przyszłej regulacji. Wnioski z analizy nadesłanych materiałów uzupełniono o zagadnienia tematyczne przyszłej regulacji zaproponowane przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
Prace nad ww. regulacją mają obecnie charakter analityczno-konsultacyjny, trudno zatem wskazać precyzyjny termin ich zakończenia. W marcu 2013 r. planowane jest spotkanie z udziałem wszystkich podmiotów uczestniczących w konsultacjach, w celu przedstawienia i omówienia dotychczasowych wyników prac analitycznych.

Sprawdź także

Co może policja w szpitalu

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę kobiety, wobec której – po zażyciu przez nią tabletki poronnej …