Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Na komisariat także z adwokatem

Na komisariat także z adwokatem

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi obywateli, a także adwokatów, dotyczące nieuwzględniania przez organy ścigania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2014 r. na mocy którego Trybunał uznał niezgodność z Konstytucją dwóch przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie, w jakim pomijają prawo osoby, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, do korzystania z obrońcy na etapie czynności wyjaśniających, a także nie przewidują prawa dostępu takiej osoby do akt. Powołany wyrok Trybunału Konstytucyjnego wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i ma istotne znaczenie z punktu widzenia konstytucyjnie chronionego prawa do obrony.
Pomimo, że omawiany wyrok Trybunału zapadł prawie rok temu, senacki projekt ustawy zmieniającej ustawę Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, który stanowi realizację tego wyroku, jest dopiero w I czytaniu w Sejmie. Rzecznik podkreśla jednak w wystąpieniu, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą. W związku z tym od momentu ogłoszenia wyroku jego treścią są związane również organy prowadzące postępowanie wyjaśniające w sprawach o wykroczenia.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi ministra spraw wewnętrznych o podjęcie działań mających na celu uwzględnianie przez organy ścigania, w szczególności Policję, w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających, treści powołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …