Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Na pohybel ulicznym handlarzom

Na pohybel ulicznym handlarzom

19 listopada 2011 r. wchodzi w życie przygotowane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Akt sygnował Krzysztof Kwiatkowski. – Potrzeba nowelizacji rozporządzenia podyktowana jest m.in.: zasadą ekonomii postępowania w sprawach o wykroczenia, w których wystarczającą reakcją może być nałożenie na sprawcę wykroczenia grzywny w drodze mandatu karnego ? oświadczył mnister Krzysztof Kwiatkowski. ? Zmiana ma na celu odformalizowanie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, a w konsekwencji zmniejszenie liczby spraw kierowanych do sądów ? dodał .
Podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy ? kodeks wykroczeń, która wchodzi w życie 19 listopada 2011 r. do Kodeksu wykroczeń dodaje przepis penalizujący sprzedawanie towarów poza miejscami do tego wskazanymi (art.60³§1). W związku z tym zaistniała konieczność nowelizacji rozporządzenia w celu umożliwienia strażnikom gminnym (miejskim) dostosowanie jego przepisów do aktualnego stanu prawnego. Zmiana rozporządzenia polega na dodaniu do katalogu wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych uprawnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, art.60³§1 kodeksu wykroczeń. Brzmi on teraz następująco:
Art. 60(3). § 1. Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia, określonego w § 1, można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Sprawdź także

Ultimatum KE dla Polski

KOMISJA EUROPEJSKA STAWIA POLSCE ULTIMATUM. MOŻLIWE SANKCJE FINANSOWE Komisja Europejska wysłała we wtorek list do …